Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

motsattadjektiv=opposite, contrary äv. bildl.; omvänd reversei motsatt fall in the contrary case; i annat fall otherwise[det] motsatta könet the opposite sexvara av motsatt mening take the opposite viewi motsatt riktning mot in the opposite direction to (from)motsatta sidan on the opposite side (bokuppslag page)motsattasyften conflicting…motsattaåsikter opposed (contradictory)…
stridigadjektiv~tmotstridande conflicting, contending; om t.ex. intressen äv. clashing; oförenlig incompatible; motsatt opposed; motsägande contradictory
omvändadjektiv-väntomkastad inverted, reversed, inverse äv. matem.; motsatt converse, opposite, contraryhan var som en omvänd hand he had turned (changed) round completelyi omvänd ordning in reverse order, inverselyrelig.el.friare converted <till to>
fallsubstantiv~et, =mer eg.:allm. fall; om pris, kurs, temperatur, tryck o.d. äv. decline, drop; störtande, undergång äv. downfall; sammanbrott äv. collapse, ruin; vatten~ fall[s (pl.)]knall och fall all of a sudden, on the spotkjolen har ett vackert fall …graceful hang (fall)det blev platt fall fiasko it was a complete failure (vard. a flop)i fallet bröt han armen in falling he broke his arm
friareel.bildl.:förhållande el. rättsfall, sjukdomsfall m.m. caseett intressant fall an interesting caseom så är fallet if that is the case (is so), in that casefrån fall till fall from case to casei alla fall i alla händelser in any case, at any rate, anyway, at least; det oaktat nevertheless, all the same; i annat (motsatt) fall otherwise etc.; jfr annarsi bästa fall at [the] besti bästa fallkan vi operera i morgon if all goes well…, with any luck…i enstaka fall in a few isolated instances (cases)i nio fall av tio nine times (in nine cases) out of teni så fall in that case, if soi vilket fall som helst in any case (event); äv. come what may; om två alternativ in either casei värsta fall if the worst comes to the worst
© NE Nationalencyklopedin AB