Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

momentsubstfaktor element, factor; punkt point, item; stadium stage
ögonblicksubstmomentett ögonblick! one moment please!vilket ögonblick som helst at any momentför ögonblicket för tillfället for the moment, just nowi samma ögonblick at that very momentom ett ögonblick el. ögonblicket in a moment, in an instantpå ett ögonblick in the twinkling of an eye
tidpunktsubstpoint of time, momentvid tidpunkten för at the time of
affektsubstemotionhandla i affekt act in the heat of the moment
historiskadjektivhistoricalmärklig historicett historiskt ögonblick a historic moment
sekundsubstseconddet var i sista sekundn it was at the very last moment
nuvarandeadjektivrådande existingi nuvarande läge in the present circumstancesi nuvarande stund at the present moment
straxadverbom tid directly, in a minute, in a moment; snart presently; genast at oncestrax efter middagen just after dinnerstrax innan han for just before he leftär du klar? — jag kommer strax! are you ready? — I'm coming in a minute (moment)!jag kommer strax tillbaka I'll be back in a minute (moment)klockan är strax 2 it is close on two o'clockom rumstrax bredvid el. strax intill close by
stundsubstkort tidrymd while; tidpunkt momentstanna en stund stay for a whileen kort stund a short while, a momentdet dröjer bara en liten stund it will only be a momentinte en lugn stund not a moment's peacehan trodde att hans sista stund var kommen he thought that his last hour had comeför en stund sedan a little while ago, a few minutes agopå lediga stunder in one's spare time
vevasubsti den vevan el. i samma veva just at that moment
verbturn the handle <på ngt of sth>
© NE Nationalencyklopedin AB