Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

misslyckasintransitivt deponensverb-lyckades, -lyckatsfail <i (med) in; med att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. in + ing-form>; be (prove, turn out) unsuccessful <i (med) in>planen misslyckades totalt äv. …did not work at all, …broke down (collapsed, failed) completely, …was a dead failure (vard. a complete flop)
slintadverbslå slint misslyckas misfire, backfire
kapitaltadverbmisslyckas kapitalt be a complete failure, fail completely (miserably)han misstog sig kapitaltt he was completely mistaken (wrong)
strävansubstantiv=, en, strävandenåstundan striving, aspiration <efterbådaskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor (after)>; ambition; mål aim; bemödande endeavour, effort[s (pl.)]misslyckas i sin strävan fail in one's efforts
strandaintransitivt verb~de, ~tom fartyg run ashore (aground), be stranded; bildl. el. misslyckas fail, miscarry, break downförhandlingarna har strandat the negotiations have broken downtransitivt verb~de, ~tstranda förhandlingarna abandon (cause a breakdown in) the negotiations
stupaintransitivt verb~de, ~tluta brant descend abruptly, fall steeply, incline sharplyfalla fall, drop [down]nära att stupa [av trötthet] ready to drop [with fatigue]stupa i säng tumble (go straight) into bedbildl. el. misslyckashan stupade t.ex. matematiken he failed in…; t.ex. uppgiften he did not manage…det hela kommer att stupabristande samarbete it will fail (founder, fall down) on account of…dö i strid be killed [in action], fall [in battle]
skitaintransitivt verbsket, skititskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasvard. shitdet skiter jag i I don't care a damn about that, to hell with that; vulg. bugger (fuck) thatdet ska du skita i! that's none of your damn business!skita på sig vulg. shit in one's pants~de, ~tskita ner sig smutsa ner sig make oneself all filthy, get oneself all dirtyreflexivt verbsket, skititvard.skita sig misslyckas go to helldet sket sig it went to hell (pot), it was a complete fuck-up
dömatransitivt verb och intransitivt verbdömde, dömtallm. judge <av (efter) by (from)>; speciellt i brottmål sentence, condemndöm själv! judge for yourselfjag dömer honom inte bildl. I do not set myself up in judgement of himatt döma av… el. av…att döma judging (to judge) from (by)…av (efter) allt att döma to all (judging by) appearances, as far as can be judgeddöm om min förvåning när… judge of (imagine) my surprise when…döma ngn till [5 000 kronors] böter fine sb [5,000 kronor]döma ngn skyldig [till…] convict sb (find sb guilty) [of…]staden är dömd till undergång the town is doomed to destructionplanen är dömd att misslyckas the scheme is doomed to failure
sport.:allmän idrott, kapplöpning m.m. act as judge; tennis m.m. umpire; fotb. el. boxn. refereedöma bort disallowdöma frispark (straffspark) award a free kick (a penalty [kick])
göratransitivt verb och intransitivt verbgjorde, gjortmed konkr. subst. som obj.:tillverka el. förfärdiga el. allm. makefabriken gör elspisar the factory makes (manufactures)…göra en förteckning äv. draw up a list
med abstr. subst. som obj.: a) do: i allm. vid obj. som betecknar mera obestämd verksamhet el. tjänst el. fördelel.skadael.betecknar resultatet b) make: i allm. i betydelsen 'åstadkomma [något nytt]' el. skapa o.d. el. där 'göra' + obj. ofta kan utbytas mot enkelt vb c) andra vbse ex.göra affärer do businessgöra en god affär make a good bargaingöra en bekännelse make a confessiongöra förbättringar (ett försök) make improvements (an attempt)göra ngn den glädjen att (+ inf.) give (do) sb the pleasure of + ing-formgöra London som turist do Londongöra läxorna do one's homeworkgöra mål score a goalgöra en paus make a pause, pause, have a breakgöra en resa make a journeygöra revolution bring about (start) a revolutiongöra slut med ngn finish (break up) with sbgöra lumpen do one's military servicegöra en översättning do a translation
med neutr. pron. el. adj. som obj. samt i infinitivuttryck:allm. do; jfr äv. göranedanjag gör det inte! I won't do it!det gör mig detsamma it is all the same to medet gör ingenting it doesn't matter, never mind, that's quite all rightgöra sitt bästa do one's besthan vet vad han gör he knows what he's doingvad gör det? what does it matter?, what of it?ha att göra med have to do with, deal withlätt att ha att göra med easy to deal (dra jämnt med get on) withdu har ingenting här att göra! you have no business to be (come) here!vad har du med det att göra? what's it got to do with you?, that is none of your business!
med att-sats som obj.:förorsaka make, causedet gjorde att bilen stannade that made the car (caused the car to) stop
med [ackusativobj. o.] obj. predf.:allm. makegöra ngn galen drive sb madgöra ngn olycklig make sb unhappygöra saken värre make matters (things) worsevi har gjort det till vår uppgift att… we have made it our task to…
i stället för förut nämnt vb vanl. do; dock ofta utelämnat efter hjälpvb;jfr f.ö. nedanstående typex.han reste sig och det gjorde jag också …and so did Iska jag stänga? – Ja, gör det …Yes, doregnar det? – Ja, det gör det is it raining? – Yes, it isom du inte tar boken, gör han det …he will
utgöra make100 pence gör ett pund …make one pound
handla el. gå till väga el. bära sig åt act, behave; i ledigare stil dohur gör man för att få…? how do you get…?, what do you have to do to get…?jag vet inte hur man bör göra …how to act, …what one ought to dogöra fel (rätt) do wrong (right)det var dumt gjort that was a silly thing to dodet var dumt gjort av honom it was silly of him [to do that]
spec. fall:göraen kvinna med barn make…pregnantdet låter sig inte göra[s] it cannot be done, it is not feasible
reflexivt verbgjorde, gjort~ sig a) allm. make oneself; låtsas vara make oneself out to be, pretend to begöra sig fin i håret make one's hair [look] nicegöra sig förstådd make oneself understoodgöra sig besvär att (+ inf.) take the trouble to + inf.göra sig en förmögenhet make a fortune b)passahan gör sig alltid på kort he always comes out well [in photographs]kudden gör sig bra i soffan the cushion goes well together with the sofa
partikelverbgöra avvar ska jag göra av brevet? where am I to put (what am I to do with)…?göra av med förbruka el. t.ex. pengar spend; göra slut på äv. get (run) throughgöra sig av med get rid of, dispose ofgöra bort sigmake a fool of oneself; misslyckas fail completelygöra fastfasten; surra secure, lash; förtöja make…fast <vid to>göra ifrån sighan har gjort bra ifrån sig he has done a good jobgöra lossdisengage, loose; en båt unmoorgöra nedeg. el. t.ex. fiende destroy, wipe outbildl. el. t.ex. bok slash, slate, pull…to piecesgöra ompå nytt do (resp. make)…over again, redo; ändra alter; upprepa do…again, repeatgör inte om det! don't do it again!göra på sigvard. mess one's pants (i blöjan nappy)göra tilldet gör varken till eller från it makes no difference (odds) [either way]göra sig till göra sig viktig el. kokettera show off; sjåpa sig be affected, put it ongöra sig till för ngn make up to sbgöra undan ngtget sth done (out of the way, off one's hands)göra uppbetala settle [up]; enas settle, come to terms; klara upp el. hämnas settle [accounts], get even <med with>göra upp budget el. förslag el. kontrakt el. plan el. program o.d. draw upgöra upp [i förväg] fix beforehand, prearrangegöra upp eld make (light) a firegöra upp räkningen bildl. settle (square) accountsgöra upp saken settle (arrange) the mattergöra åtdet går inte att göra något åt det (honom) there is nothing to be done about it (him)
© NE Nationalencyklopedin AB