Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

missförhållandesubstantiv~t, ~notillfredsställande tillstånd:missförhållande[n] allm. unsatisfactory state of things (affairs) (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasdåliga förhållanden bad conditions (pl.)sociala missförhållanden social evils
påtalatransitivt verb~de, ~tkritisera o.d. criticize, protest against; t.ex. fel el. missförhållande call attention to; se äv. påpeka
felsubstantiv~et, =skavank el. defekt o.d. fault; kroppsligt ~ defect, infirmity; karaktärs~el.~ hos ting äv. defect, flaw, blemish; ofullkomlighet äv. imperfection, shortcoming; missförhållande trouble; tennis o.d. faulthela felet är att… the whole trouble is that…felet med honom är att… the trouble with him is that…det är [något] fel på… there is something wrong (something the matter) with…ha fel på hjärtat have a heart conditionvara utan fel äv. be faultlessmisstag mistake, error, faultgrammatiska fel grammatical errors (mistakes)ett grovt fel t.ex. i en skrivning a serious error (mistake)begå (göra) ett fel make a mistake (mindre slip), commit a fault (an error, 'tabbe' a blunder)ha fem felpå provet have five wrong answers…skuld faultdet är hans eget fel att + sats it is his own fault that + sats, he has only himself to blame for + ing-formvems är felet? whose fault is it?, who is to blame?
adjektivoböjl.wrong; attr. vanl. the wronguppge fel adress give the (a) wrong addressvakna på fel sida get out of bed on the wrong side; jfr felaktig
adverbwrong; speciellt före perf. part. wrongly (iblandjfr ex.); mis-ge fel tillbaka vid betalningfel give the wrong changefel go the wrong way, lose one's (miss the) waymin klocka går fel my watch is wronggöra fel make a mistake; moraliskt do wrongha fel be wronghöra fel mishearjag har kommit fel till fel telefonnummer I've got [on to] the wrong numberköra fel drive the wrong wayräkna fel miscount; felberäkna miscalculateskriva ngt fel write sth wrongslå fel bildl. be (prove) a failure, fail, go wrong (amiss)det slår aldrig fel! you can be sure!, you bet!skörden slog fel the crops failedta fel make a mistake; vard. get it wrongta fel på tiden mistake (make a mistake about) the time
rättasubstantivoböjl.med rätta [quite] rightly, justly, with justice; på goda grunder with good reasonoch det med rätta and rightly sofinna sig till rätta bli van vid förhållandena settle down, find one's way about, find one's legsnu har han funnit sig till rätta acklimatiserat sig now he feels at homehjälpa ngn till rätta show sb the way about; friare help sb, lend sb a hand; vard. show sb the ropeskomma till rätta be found, turn upkomma till rätta med a) person el. få bukt med manage, handle b) t.ex. problem cope with, master; situation manage, handle; t.ex. svårigheter overcome, get the better oflägga till rätta eg. lay (put)…in order, arrange; klarlägga make…clear; utreda elucidate; beriktiga put…rightställa allt till rätta reda upp put (set) things rightsätta sig till rätta settle oneselftala ngn till rätta bring sb to reason, make sb see (listen to) reasonvisa ngn till rätta eg. show sb the way; vägleda show sb the way about; vard. show sb the ropesjur.inför rätta in court, before the courtdra ngt inför rätta bring (take) sth to courtställas inför rätta be put on trial
transitivt verb och intransitivt verb~de, ~tkorrigera correct; ett fel äv. rectify; person äv. put…right; skol. mark; amer. graderätta en skrivning mark (amer. grade) a paperrätta till a) t.ex. klädseln el. håret el. ledet put…straight, adjust b) t.ex. fel put (set)…right, rectify, correct; missförhållande o.d. remedydet rättar nog till sig så småningom it is sure to come right in the endavpassa adjust (accommodate, suit) <efter to>
reflexivt verb~de, ~t~ sig a) rätta en felsägning correct oneself b)rätta sig efter om person el. t.ex. ngns önskningar comply with, follow; instruktioner o.d. äv. conform to; beslut o.d. abide by, go by; order obey; andra människor el. omständigheterna accommodate (adapt) oneself todet enda han har att rätta sig efter …to go by
© NE Nationalencyklopedin AB