Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

meningsubstantiv~en, ~aruppfattning o.d.:allm. opinion; åsikt äv. view; tanke äv. idea <om (beträffande)i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout, ofnär det gäller sak äv.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknason, as to>vara av (ha) samma mening som ngn share sb's view[s], be of the same opinion as sb, agree with sbha en annan mening än ngn ofta differ from (with) sb, disagree with sbjag har sagt min mening I have given (stated) my opinion, I have said what I thinkom jag får säga min mening vanl. if you ask meenligt min mening in my opinion (omdöme judgement), to my mindavsikt intention; syfte purpose, object, aim, ideadet var inte meningen (min mening) som ursäkt I didn't mean todet är meningen att jag ska göra det a) avsikten är I am to (the idea is that I should)… b) det förväntas I am supposed to…meningen var att… the intention was that…vad är meningen med det här? a) vad är det bra för what is the idea of this?; vard. what's the big idea? b) vad vill det här säga what is this all about?innebörd el. idé sense; betydelse meaning, significancemeningen med livet the meaning of lifedet är ingen mening med att (+ inf.) there is no sense (point) in + ing-formett bolag i svensk mening …in the Swedish sense [of the word]gram. sentence; av flera satser period
förfäktatransitivt verb~de, ~ten mening o.d. maintain; försvara defend, champion; sin rätt assert
förutfattadadjektiv-fattat, ~epreconceivedförutfattad[e] mening[ar] prejudice[s], preconceived ideas (notions)
uttrycksfulladjektiv~texpressive, …full of expression; full av mening el. om t.ex. blick el. ord significant
satsdelsubstantiv~en, ~arspråkv. component part of a (resp. the) sentenceta ut satsdelarna [i en mening] analyse a sentence
egentligadjektiv~tfaktisk, verklig real, actual, virtual, true; riktig, äkta properden egentliga anledningen the real (true) reasoni ordets egentliga bemärkelse in the proper (real, true, strict, literal) sense of the wordegentligt bråk matem. proper fractioni egentlig mening in a proper (strict, literal) senseromaner i egentlig mening novels proper
grundatransitivt verb~de, ~tgrundlägga found; affär el. tidning äv. establish, set up; inrätta institutestödjagrunda sin mening på base one's opinion ongrundmåla primereflexivt verb~de, ~tgrunda sig rest (be based) < [up]on>
uppriktigadjektiv~tsincere; öppenhjärtig frank, candid, open; ärlig honest; rättfram straightforward <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>; om t.ex. vän, vänskap true, genuine; om känsla äv. hearty, heartfelt; allvarlig el. om t.ex. önskan earnestmitt uppriktiga tack my heartfelt thankssäga ngn sin uppriktiga mening give sb one's honest opinionför att (om jag ska) vara uppriktig, se uppriktigt sagtunder uppriktigt
alltsåadverbföljaktligen accordingly, consequently, thus; det vill säga in other words; vard., i slutet av en mening see!, you know!du kommer hit i morgon alltså? so you'll be coming tomorrow [then]?hon vill alltsåsom sagt inte gå med på det as I was saying, she will not agree to it
motsattadjektiv=opposite, contrary äv. bildl.; omvänd reversei motsatt fall in the contrary case; i annat fall otherwise[det] motsatta könet the opposite sexvara av motsatt mening take the opposite viewi motsatt riktning mot in the opposite direction to (from)motsatta sidan on the opposite side (bokuppslag page)motsattasyften conflicting…motsattaåsikter opposed (contradictory)…
© NE Nationalencyklopedin AB