Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

meningsubståsikt opinion <om of, about>säga sin mening rent ut speak one's mindavsikt intention; syfte purposedet var inte meningen ursäkt I didn't mean tovad är meningen med det här? vad är det bra för what is the idea of this?; vad vill det här säga what is all this about?innebörd sense; betydelse meaningdet är ingen mening med att komma there is no point in cominggram., sats sentence
förutfattadadjektivförutfattad mening prejudice, preconceived idea
egentligadjektivreal, actual, true; riktig, äkta properi egentlig mening in a strict sense
satsdelsubstta ut satsdelarna i en mening analyse a sentence
poängsubstpoint; skol., betygspoäng mark; amer. gradesegra på poäng win on pointsslutkläm el. mening pointfatta poängen i en historia see the point of a storyhon har missat poängen she has missed the point
sjungaverbsing <för ngn to sb>sjunga falskt sing out of tunesjunga rent sing in tune
verb och partikelverbsjunga medjoin in the singingsjunga utsing up; säga sin mening speak one's mind
yttraverbuttala utter; säga say; t.ex. sin mening expressyttra sig a) uttala sig express an opinion <om about, on>, give one's opinion <om about, on>; ta till orda speak b) visa sig show itself <i in>hur yttrar sig sjukdomen? what are the symptoms of the disease?
© NE Nationalencyklopedin AB