Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

mellanrumsubstantiv~met, =intervall (speciellt tids~) interval; avstånd el. t.ex. mellan ord space; lucka el. hål gapmed korta mellanrum at short intervalsmed två timmars mellanrum at intervals of two hoursde dog med en veckas mellanrum they died within a week of each other
stötvisadverbmed mellanrum at intervals; ojämnt intermittently; ryckvis by fits [and starts], by jerks, jerkily
tidvisadverbibland at times; med mellanrum periodically; långa tider for periods together
tomrumsubstantiv~met, =inte utfylld plats vacant space (mera avgränsat place); tomhet o.d. void, vacuity; mellanrum el. lucka gap; t.ex. på en blankett blank spacehan har lämnat ett stort tomrum efter sig …a great blank (a void) behind him
åttaräkneordeightåtta dagar vanl. a weekmed åtta dagars mellanrum at weekly intervalsi dag [om] åtta dagar this day week, a week today; jfr femmed sammansättn.substantiv~n, åttoreight äv. roddsport o. skridskofigur; jfr femma
fjortonräkneordfourteenfjorton dagar vanl. a fortnight; amer. äv. two weeksfjorton dagars ledighet a fortnight's…med fjorton dagars mellanrum at fortnightly intervals; jfr fem, femtonmed sammanssättn.
luckasubstantiv~n, luckorliten dörr, t.ex. ugns~ o.d. door; fönster~ shutter; tak~ hatch; damm~ gate; sjö. hatch [cover]öppning hole, opening; expeditions~ counter-window; på t.ex. kassettbandspelare flaptomrum el. mellanrum el. brist gap; i t.ex. manuskript omission, lacunapl.lacunaslacunaeen lucka i lagen a [legal] loopholenu blev det liv i luckan vard. this made things humi tidsschema windowmil., vard., logement barrack room
avståndsubstantiv~et, =allm. distance; mellanrum space (interval) [between]; vid målskjutningel.för radar rangehålla rätt avstånd keep the right distanceta avstånd från allm. dissociate oneself from; avvisa repudiate; frisäga sig från disclaim; ogilla take exception to, deprecateavstånd at a distance; i fjärran in the distance; från långt håll from a distancepå ett avstånd av… at (resp.from) a distance of…släkt på långt avstånd [med ngn] distantly (remotely) related [to sb]hålla sig på avstånd keep at a distance (keep away) samtliga äv. bildl.håll dig på avstånd! keep your distance!
2 kortadjektiv=short; kortfattad, kortvarig äv. brief; avfärdande curt <mot with, towards>, abrupt <mot with>tämligen kort ofta shortishett kort besök a brief (short) visitmed korta mellanrum at short (brief) intervalsdra det kortaste strået get the worst of it, come off the loserstanna bara en kort stund …a little whileen kort tid därefter shortly afterwardskort vokal short vowelgöra kortare äv. shorten; förkorta äv. abbreviate, cut down
komma till korta fail, fall short
adverbshortly speciellt i tidsuttr.; kortfattat vanl. briefly; koncist concisely; summariskt summarily; tvärt el. snävt abruptly, curtly; ibland shortför att fatta mig kort to be brief osv.; jfr fattahålla ngn kort keep a tight rein on sbkort sagt in brief; friare to cut a long story shortkort därefter (dessförinnan) el. shortly afterwards (before)kort och gott helt enkelt simply
jämnadjektiv~tom yta:utan ojämnheter even; plan level; slät smooth
likartad el. regelbunden even, regular; likformig uniform; konstant constant; kontinuerlig continuousjämna andetag regular (even) breathing (sg.)jämn fördelning even (balanced) distributionett jämnt klimat a steady (equable) climateav jämn kvalitet of uniform qualityha ett jämnt humör be even-temperedmed jämna mellanrum at regular intervalshålla jämna steg med keep in step (keep neck and neck) with; bildl. keep pace (even, level, up) withen jämn ström av resande a continuous stream of travellers
om tal, mått o.d. el. äv. i betydelsen 'avrundad' evenjämna par an equal number of men and womenha jämna pengar have the exact changedet är jämnt! sagt t.ex. till en kypare never mind the change !, [please,] keep the change!
© NE Nationalencyklopedin AB