Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

medvetandesubstantiv~tconsciousness <om of>förlora medvetandet lose consciousness, become unconsciousvara vid fullt medvetande be fully conscious
vaknaintransitivt verb~de, ~tvakna [upp] wake [up]; framför allt bildl. awake; bildl. äv. stirvakna med ett ryck wake with a start (jump)vakna på fel sida get out of bed on the wrong sidenaturen vaknade till nytt liv …awoke to fresh lifevakna till medvetande sans regain consciousness, come round (to)vakna till medvetande om ngt become conscious of sth
återfåtransitivt verb-fick, -fåttallm. get…back; t.ex. hälsa el. medvetande recover, regain; aptiten äv. pick upåterfå krafterna regain one's strength, recuperateplånboken återfås mot beskrivning the wallet can be recovered on giving its description
sanssubstantiv~enmedvetandemista sansen lose consciousness, become unconsciouskomma till sans [igen] recover one's senses, come roundfattning o.d.med (utan) sans och måtta in (without any) moderation
återkallatransitivt verb~de, ~tkalla tillbaka call…back; t.ex. ett sändebud recallåterkalla barndomen i minnet call up scenes of childhoodåterkalla ngn till livet (verkligheten) bring sb back to life (reality)återkalla ngn till medvetande restore sb to consciousnessställa in cancel; t.ex. befallning el. tillstånd äv. revoke; erbjudande el. ansökan withdraw
känslasubstantiv~n, känslorallm. feeling <för ngn (ngt) towards sb (for sth)>; sinnesförnimmelse sensation; sinne el. uppfattning el. medvetande sense; förmåga att känna el. stark ~ emotionömma känslor tender feelings (affections)jag har en stark känsla [av] att… I have a strong feeling (föraning presentiment) that…ha känsla för rätt och orätt have a sense of…vädja till väljarnas känslor appeal to the emotions of…utan känsla för without any feeling for
väckatransitivt verbväckte, väcktgöra vaken wake […up]; på beställning vanl. call; mera häftigt samt bildl. (rycka upp) rouseljud som kan väcka de döda …raise (wake, awaken) the deadväcka ngn till besinning call sb to his (resp. her) sensesväcka ngn till liv bring (call) sb back to lifeväcka ngn till medvetande om… make sb conscious (aware) of…ljudet av steg väckte henne ur hennes drömmar …awoke (roused) her from her dreams
framkalla:allm. arouse; uppväcka el. t.ex. känslor el. äv. awaken; vålla cause, create; ge upphov till:t.ex. beundran excite; t.ex. missnöje stir up; tilldra sig el. t.ex. uppmärksamhet attractväcka avund [hos ngn] excite (arouse) [sb's] envyväcka förvåning cause (arouse) astonishmentväcka ngns intresse arouse (awaken) sb's interestväcka minnen [till liv] awaken (bring back) memoriesdet väckte något [till liv] inom honom som it stirred something [with]in him…
framställa el. framlägga el. t.ex. fråga raise, bring up; se vidare ex. under förslag, motion, åtal
© NE Nationalencyklopedin AB