Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mammasubstantiv~n, mammormother <till of>; jfr mor; vard. ma, mum; amer. mom, ma; barnspr. mummy; amer. mommyleka mamma, pappa, barn play mothers and fathers, play house
hållenadjektivhållet, hållnahon är hårt hållen av sin mamma her mother keeps a close check on her
morsubstantivmodern, mödrarallm. mother; jfr äv. mamma, modermors dag Mother's Daybli mor become a mothervara som en mor för ngn be [like] a mother to sb, mother sbmor till fyra barn the mother of…
1 menkonjunktionallm. but; uttr. motsättning ('det är bara det att') äv. onlymen ändå yet; emellertid howeverhan är bra men alldeles för ung …but (only he is) far too youngen liten men dock märkbar skillnad a small [but] yet…[nej] menmamma! oh,…!substantivett, pl. =hake snag; invändning but, objectioninga men! no arguing (arguments)!
lekatransitivt verb och intransitivt verblekte, lektallm. play äv. bildl. <med with>; vara el. utföra på lek play at; spela rollen av actleka lekar play gamesleka mamma, pappa, barn play houselekande barn children at playleka med a) behandla lättsinnigt trifle with, treat…lightly; ngns känslor äv. play [fast and loose] with b) fingra på toy (fiddle) withleka med tanken [att (+ inf.)] play (toy) with the idea [of + ing-form]han (det) är inte att leka med …is not to be trifled with; t.ex. om sjukdom äv. …is no trifling matterzool.:om fiskar spawn; om fåglar pair, mate
av

av delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen av motsvaras vanligen av of i uttryck som några av böckerna = some of the books, kungen av Sverige = the king of Sweden och gjord av ek = made of oak. För att ange satsdelen agent i passiva satser används by, t.ex. boken skrevs av John Adams = the book was written by John Adams.
avanvänds i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket njuta avngtunder uppslagsordetnjuta, uttrycketvara beroendeavunder uppslagsordet beroende osv.
av översätts vanligen med of i betydelse 1–6
anger en del av ngten del av tiden part of the timenågra av böckerna some of the booksdu har inte ätit något av maten you haven't eaten any of the food
anger materialet ngt är gjort av [out] of; i uttryck som anger ursprung, härkomst vanligen ofett bord av ek a table of oak, an oak tableett hus [byggt] av trä a house [built] of wood, a wooden housegjord av ull made [out] of woolen bild avföreställande Picasso a picture of Picassoett foto av min mamma a photo of my motherav god familj of good familygöra ost av getmjölk make cheese out of goat's milk
i prepositionsfraser som uttrycker bl.a. tillhörighet, ofta utbytbara mot genitivkonstruktion, t.ex. kungen av Sverige=Sveriges kungkungen av Sverige the king of Swedeni slutet av boken at the end of the book
för att uttrycka vad man tycker om någondet var snällt av dig that's (that was) kind of you
i en del uttryck med adjektiv + substantiv för att precisera t.ex. egenskap el. innebörd ofav stor vikt of great importancevara av samma åsikt be of the same opinion
i vissa måttsuttryck och specificerande uttryckett avstånd av tio meter a distance of ten metresav medellängd of medium height
av översätts vanligen med by i betydelse 7 och 8
satsdelen agent i passiva satserhuset är byggt av A. the house was built by A.ett tal hållet av statsministern a speech made by the Prime minister
person som är skapare, upphovsman eller upphovskvinnaen roman av Jane Austen a novel by Jane Austen
avi uttryck för orsak, betydelse 9–11
orsaken till en mer el. mindre frivillig handling out ofhan handlade så inte av hat utan av kärlek he acted like this not out of hatred, but out of lovehan gjorde det av nyfikenhet (tacksamhet) he did it out of curiousity (gratitude)
orsaken till en ofrivillig handling with; ibland forskratta (skrika) av förtjusning laugh (scream) with delightvara utom sig av glädje be beside oneself with joybli röd av ilska turn red with angergråta (ropa) av glädje cry (shout) for joy
orsaken till ett tillstånd withutsliten av arbete worn out with workträdet är vitt (översållat) av blommor the tree is white (covered) with blossoms
Andra fall
med verb som ta och i betydelsen 'från' fromjag fick en bok av mamma I got a book from motherköpa (låna) ngt av ngn buy (borrow) sth from sbjag har hört det av honom I've heard it from him
anger antal gånger av något out ofnio gånger av tio nine times out of teni fyra fall av fem in four cases out of five
tillsammans med verb i betydelsen "bort från, ned från" offgnaga köttet av benen gnaw the meat off the bonesfalla (hoppa) av tåget fall (jump) off the trainstiga av bussen get off the bus
grund för slutsats o.d. fromav hans utseende är det uppenbart att… from his appearance it is evident that…dra slutsatser av ngt draw conclusions from sthav det slöt jag mig till (förstod jag) att… from this I gathered that…
i många uttryck har av ingen motsvarande preposition i engelskan, utan en annan konstruktion användsvara av samma färg be the same colourett hotell av högsta klass a first-rate hotel
av sig själv: han gjorde det av sig själv he did it by himself (självmant of his own accord)såret läktes av sig självt the wound healed itselfdet går av sig själv it runs by (of) itself, it works by (of) itselfdet följer av sig själv it follows as a matter of course
vara…av sigför att beskriva en persons karaktärsdrag; 'av sig' saknar motsvarighet i engelskan, men ibland används en omskrivningvara rädd av sig be timid, be inclined to be timidhon är gladlynt av sig she is cheerful, she is a cheerful person, she is of a cheerful naturevara sur av sig have a sour temper
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. bryta avunder bryta) a) 'bort[a]' el. 'i väg' el. 'ned [från]' el. 'åt sidan' m.m.:vanl. offborsta av smutsen brush off the dirt (jfr d)ge sig av start offlämna av ett paket deliver a parcelramla av [cykeln] fall off [the cycle]runda av round offstiga av tåget get out of (get off) the trainsätta av pengar lay by moneyta av till höger turn off to the rightlocket är av the lid is off (not on) b)svimma av faint [away] c)klä avngn undress…lasta av unload d)borsta av en rock brush [down] a coat, give a coat a brushdamma av i ett rum dust a roomdiska av (slicka av) tallriken wash up (lick) the platerita av copy, make a drawing ofskriva av copy [out], transcribe e) 'itu' in two; '[av]bruten' brokenrepet gick [mitt] av the rope snapped in twohans ben är av his leg is brokenen sena är av a sinew is (has been) severed
av och an [på golvet] to and fro [on the floor], up and down [the floor]av och till då och då off and onav med mössan! off with (take off) your cap!av med mössorna! äv. caps off!rent av, se rentav
efter
efter delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
III adjektiv
preposition
Prepositionen efter motsvaras ofta av after i uttryck som hon kom gåendeefteross = she came walkingafter us, efternågra dagar = after a few days. För att ange något man vill ha används vanligen for, t.ex. letaefternågot = lookfor something.
efter används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycketefterbehovunder uppslagsordetbehov, uttrycketvara uteefterngn (ngt)under uppslagsordetuteosv.
Rumsbetydelse
i uttryck med betydelsen längre bak eller bakom after, behindhon kom gående efter oss she came walking after (behind) usstå efter ngn i kön stand behind sb in the queuestäng dörren efter dig! shut the door after (behind) you!vara (ligga) långt efter de andra be far behind the others
anger något man försöker träffa eller gripa tag i atkasta sten efter ngn throw stones at sbgripa efter ngt grasp at sth
Tidsbetydelse
anger att en viss tid gått eller att något inträffar efter en viss händelse after; ibland post-efter det att hon gått… after she had gone…efter några dagar after a few days, a few days after[wards], a few days laterefter en timme vanligen an hour laterdagen efter festen the day after the partyförhållandena efter kriget conditions after the war, post-war conditionshålla tal efter middagen make an after-dinner speechvi kände oss mycket bättre efter att ha pratat med honom we felt much better after having talked to him, we felt much better after we had talked to him
från en viss tidpunkt och framåt, sedan sincehan dog inom en vecka efter avresan (efter det att han hade rest) he died within a week of his departure, he died within a week of his going awayefter moderns död har hon varit… since her mother's death she has been…efter några dagar var han återställd in a few days he had recovered
Följd, upprepning
anger ordningsföljd i t.ex. lista afterefter några sidor after a few pageshans namn står efter mitt på listan his name comes after mine on the list, his name follows mine on the list
i uttryck för upprepning afterdag efter dag day after dayden ena efter den andra one after another, one after the otherbrev efter brev letter after letter
Andra betydelser
anger ngt man vill få tag i, letar efter eller längtar efter el. vanligen forannonsera efter advertise forleta efter look forringa efter ring for, phone forspaningarna efter the search forspringa efter hjälp run for helpsöka (spana) efter look (search) forpolisen var efter honom the police were after him, the police were on his tracksefter honom! catch him!
anger vem man citerar, vilken regel el. dyl. man följer el. vanligen according toefter vad jag har hört according to what I am told, from what I hearklä sig efter årstiden dress according to the seasonklä sig efter senaste modet dress after the latest fashion
med ledning av byefter vad som är känt as far as is knowndet finns inget vi kan gå efter there is nothing we can go by
anger längsgående rörelse: längs, utmed alonghon gick efter stranden she was walking along the shore
anger person som arv eller liknande kommer ifrån el. ofta from; i en del uttryck after, behinddet har hon efter sin mamma she got that from her motherögonen har han efter sin far he has got his father's eyeshon heter Julia efter sin mor she is called Julia after her motherhon lämnade en förmögenhet efter sig she left a fortune behind [her]
efterlämnad av, som uppkommit genom, i uttryck av typen spåret efter en räv = spår som gjorts av en räv ofmärket efter ett slag the mark of a blowspåret efter en räv the track of a fox, the track left by a fox
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. se efter under se)om tid afteråret efter the year after, the following (next) yearkort efter shortly after[wards]bakom, kvar, på efterkälken behindjag gick före och hon kom (sprang etc.) efter …she came (ran etc.) after (behind) mevara efter med be behind (behindhand, betr. betalningar äv. in arrears) with
adjektivoböjl.som fattar långsamt dim, slow-witted, slow on the uptake
© NE Nationalencyklopedin AB