Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

maktsubstantiv~en, ~erallm. power äv. stat; i högre stil äv. might; drivande kraft el. våld force; herravälde dominion; [laglig] myndighet authoritymaktens korridorer the corridors of powervanans makt [the] force of habitvädrets maktervar onådiga the weather gods…milda makter! good gracious!kunskap är makt knowledge is powermakt över obtain (get) power over, gain (obtain) ascendancy over; om känsla o.d. take possession of; överväldiga get the better of, overwhelmha makt att (+ inf.) have power (authority, full powers) to + inf.ha utövamakten be in authorityha makten [i sin hand] be in powerha stor makt possess great power, be powerfulsätta makt bakom orden back up one's words by forceom han skulle ta makten …seize power
föregånget av prep.:
ha ngn i sin makt have sb in one's power (at one's mercy)ha ordet i sin makt be eloquent, be a good speakerdet står inte i min makt att (+ inf.) it is not in (is beyond, is out of) my power to + inf.vi gjorde allt som stod i vår (i mänsklig) makt we did all that was humanly possiblekomma till makten come (get) into power (parl. äv. office)vara (sitta) vid makten be in (hold) power
oinskränktadjektiv=unrestricted; om makt el. förtroende absolute, unlimited
krigförandeadjektivoböjl.belligerentkrigförande makt belligerent [power], power at warde krigförande the belligerents
förunderligadjektiv~tunderbar wonderful, marvellous; underlig strange, oddha en förunderlig makt över have an uncanny power over
övertrosubstantiv~nblind tro blind faith; vidskepelse superstition < in>övertroden egna förmågan (penningens makt) overconfidence in…
eftersträvatransitivt verb~de, ~tsöka åstadkomma [try to] aim at; söka skaffa sig try to obtain; söka nå try to attaineftersträva makt strive after power
statsmaktsubstantiv~en, ~erstats makt power of a (resp. the) State, State authoritystatsmakterna the Government (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthe Government authoritiestredje statsmakten pressen the fourth estate
berusadadjektiv-rusat, ~eintoxicated, drunk båda äv. bildl. <av with>, inebriated <av by>; vard. tipsyhan är berusad av makt (framgång) he is drunk with power (success)
utövatransitivt verb~de, ~tt.ex. funktion el. makt el. en rätt exercise; t.ex. välgörenhet el. hobby el. religion el. yrke practise; t.ex. inflytande el. press el. tryck exert; t.ex. mildhet el. tvång useutöva dragningskraft på ngn have attraction for sb, attract sbutöva makt exercise (wield) power
kungligadjektiv~troyal; om makt el. glans el. värdighet m.m. äv. regalKungliga (Kungl.) Biblioteket the Royal [Swedish] Libraryde kungliga kungafamiljen the royal family (sg. el. pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaskungligheterna the royal personages
© NE Nationalencyklopedin AB