Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

måstehjälpverbhan måste a) är tvungen he must; angivande 'yttre tvång' he has to; framtid he will have to, he is obliged to; framtid will be obliged to b) var tvungen att he had to, he was obliged tojag måstekan inte låta bli att skratta I can't help laughing
bäddaverbdu måste bädda el. du måste bädda din säng you must make your bed
betänkaverbconsiderman måste betänka att… one must bear in mind that…
svångremsubstbeltvi måste dra åt svångremmen we must tighten our belts
åtgärdaverbdet måste vi åtgärda göra något åt we must do something about it
hushållspappersubstkitchen papervi måste köpa hushållspapper we must buy some kitchen rolls
aprilskämtsubstett aprilskämt an April fools' trickdet måste vara ett aprilskämt! you (they etc.) must be joking!
endera (ettdera)pronomenav två one of the two, one or other of the twodu måste göra endera delen you must do one thing or the otherendera dagen one of these days
någonstansadverbanywherejag kan inte hitta det någonstans I can't find it anywherepå ett visst ställe somewherejag måste ha lagt den någonstans I must have put it somewherevar någonstans? where?, whereabouts?
sorgsubstbedrövelse sorrow <över at>, grief <över for>till min stora sorg måste jag to my great regret I have tosörjande el. sorgdräkt mourning; förlust genom dödsfall bereavementanlägga sorg go into mourning <efter for>
© NE Nationalencyklopedin AB