Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mångapronomenmanymånga anser att… many people think that…, a great number of people think that…ganska (rätt) många quite a number, quite a lotmånga brev! what a lot of letters!
skördaverbreap, harvest; frukt gatherskörda många offer claim many victims
alldelesadverbquite; absolut absolutely; fullkomligt perfectly; fullständigt completely; helt och hållet entirely; totalt utterlyalldeles ensam all alonealldeles för många far too manyalldeles nyss just now
tordehjälpverbuppmaningni torde observera you will observe; bör you should observeförmodandet torde finnas många som inte kommer att tycka om det there are probably many who won't like it
vanligadjektivbruklig usual <hos with>, accustomed, habitual; sedvanlig customary <hos with>; vardaglig ordinary; gemensam för många el. motsats: sällsynt common; ofta förekommande frequentmindre vanlig less common, not very commoni vanliga fall in ordinary cases, as a rulevanliga människor ordinary peoplevanligt sätt in the usual mannersom vanligt as usualbättre än vanligt better than usual
läxasubsthemläxa homework ((endast sing.))många läxor a lot of homeworkförhöra läxan test the homeworkgöra läxan el. göra läxorna do one's homeworkge ngt i läxa set sth for homeworkge ngn en läxa tillrättavisning teach sb a lesson
verbläxa upp ngn tell sb off
rådsubstadvice ((endast sing.))ett råd a piece of advicelyda ngns råd take sb's advicejag har fått många goda råd I've had a lot of good advicebe ngn om råd el. fråga ngn till råds ask sb's advicemedel means; utväg way outdet blir väl ingen annan råd there will be no alternativehan vet alltid råd he is never at a losspengarjag har inte råd till (med) det I can't afford itrådsförsamling council
herresubstgentlemanpl. gentlemenskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasmanpl. menmina herrar! gentlemen!herr ordförande! Mr. Chairman!härskare, husbonde mastervara sin egen herre be one's own master, be one's own mistressom kvinnavara herre över situationen be master of the situationHerren the Lordherre gud! vard. Good Heavens!, Good God!; amer. Oh, my God!i (på) många herrans år for ages, for donkey's years
litesubst och adverbföga little; a fewinte så lite fel ganska många not a few faultsrätt lite folk rather few peopledet vill inte säga så lite! that's saying a great deal!något, en smula a littlelite bröd some bread, a little breadvill du ha lite jordgubbar? would you like some strawberries?lite upplysningar some informationlite av varje a little of everything
styckesubstdel, avsnitt etc. piece, part, bit; textavsnitt passage; som börjar med ny rad paragraphvi fick gå ett stycke av vägen we had to walk part of the wayett gott stycke härifrån a fair distance from hereett gott stycke in på 2000-talet well into the 21st centurybilen gick bara ett litet stycke the car went a short wayi stycken sönder in pieces, brokenslå ngt i stycken knock sth to piecesfem stycken apelsiner five orangesvi var fem stycken there were five of usnågra stycken some, a few10 kronor stycket 10 kronor eachmusikstycke piece, piece of music; teaterstycke playi många stycken avseenden in many respects
© NE Nationalencyklopedin AB