Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 månsubstantiv~engrad degree; mått measure; utsträckning extenti möjligaste mån as far as possible, to the utmost possible extenti någon mån el. i viss mån to some (to a certain) extent, to a certain degree, in some measure, up to a pointi vad mån to what extent (degree)i den mån som to the extent that; allteftersom [according] asi mån av behov as the need arises (arose etc.)i mån av tillgång as far as supplies admit (admitted etc.)
2 månadjektiv~tmån om a) angelägen om anxious (concerned) about b) aktsam med careful of c) noga med particular aboutmån om att (+ inf.): ivrig eager to + inf.; angelägen anxious to + inf.han är mån om sitt rykte …jealous of his reputation
görligadjektiv~tpracticable, feasible, possibleför att i görligaste mån (+ inf.) in order as far as possible to + inf.
utrymmesubstantiv~t, ~nplats space, room; spelrum äv. scopefordra mycket utrymme take up a great deal of room (space); om sak äv. be bulkyge fritt utrymme för spekulationer allow free scope for…ge fritt utrymme åt ngn allow sb free scopei mån av utrymme as far as space allows (allowed etc.)det är knappt om utrymmet space is limited, there's hardly room to move; vard. there's no room to swing a cat
vissadjektiv~tvanl. pred.:säker certain <om (på) of>; sure <om (på) of (about)>; förvissad assured; övertygad äv. positive, convinceddet är visst och sant it is true [enough] (attr.): särskild certainbestämd a) om tidpunkt certain, given b) om summa fixeden vissBo Andersson a certain…[en] vissskicklighet a certain degree of…[en] vissoro el. med vissframgång with a certain amount of…, some [degree of]…i viss mån to a certain (some) extent, in a certain (some) degreei vissa avseenden in some respects (ways)hon har något visst odefinierbart she has [got] a certain something
möjligadjektiv~tpossible; görlig äv. feasible, practicable; tänkbar conceivablealla möjliga [och omöjliga] sätt all sorts of ways, every possible way (sg.)det är mycket möjligtatt han har it is quite possible (it may well be)…det är möjligt att jag tar fel I may be wrongär det möjligtatt han…? is it possible (can it be)…?om möjligt if possibleså snart som (snarast) möjligt as soon as possible, as soon as I (you etc.) possibly canpå bästa möjliga sätt in the best possible wayhögsta möjligaränta the highest possible…, the maximum…med minsta möjligabesvär with the least possible…, with a minimum of…i möjligaste mån as far as possiblepraktiskt möjligt practically possible, practicable, feasible
1 marksubstantiv~en, ~erjordyta ground; jord[mån] soil; markområde land; åkerfält fieldmarker grounds; trakt el. terräng äv. country (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasägor äv. domainsett stycke mark a piece of landfast mark firm ground äv. bildl.bryta mark break ground äv. bildl.förlora (vinna) mark bildl. lose (gain) groundjämna (bereda) marken för bildl. pave (prepare) the way forta mark land; om tennisboll o.d. äv. touch the ground[ute] i markerna in the countryside (the woods and fields)jämna med marken raze (level) to the groundpå klassisk (historisk) mark on classical (historic) groundpå svensk mark on Swedish soilfalla till marken fall to the ground; bildl. äv. fall flat, misfire
yttreadjektivoböjl.belägen längre ut outer; som är utanför el. utanpå äv. exterior, external, outward, outsideyttre bevis external evidenceyttre diameter exterior diameteryttre fiender (förbindelser) external enemies (relations)yttre företräden outward (extrinsic) advantagesyttre förutsättningar external conditionsyttre gestalt outward formyttre likhet outward (external) resemblanceyttre mått outside measurementyttre skada external injury (damage)yttre skönhet outward beautyutifrån kommande o.d. el. om t.ex. omständigheter el. orsak el. tvång externalyttre våld physical violence
substantivoböjl., ettexterior; ngns äv. [external] appearance; ngts äv. outsidehon har ett tilldragande yttre …an attractive appearancehans yttre his outward appearancedöma efter det yttre judge by appearances (externals)vara mån om sitt yttre be careful about one's appearancetill det yttre in external appearance, outwardly, externally
räddadjektivneutrum undviksallm. afraid endast pred. <för of; för att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCB saknasof + ing-form>; förskräckt el. skrämd frightened, scared <för of>bli rädd get (be) frightened etc.vara rädd be afraid etc.vara rädd av sig be timidjag är rädd för att han inte kommer I am afraid he won't comeär han sjuk? – jag är rädd för det …I am afraid sodet var just det jag var rädd för I feared as muchvara rädd för äv. fearvara rädd om aktsam om be careful with; t.ex. sina kläder take care of; mån om be jealous of; sparsam med be sparing (economical) withägodelar som man är särskilt rädd om …that one specially treasures (cherishes)var rädd om dig! take care [of yourself]!, look after yourself!
skärasubstantiv~n, skärorredskap sicklemån~ crescenttransitivt verb och intransitivt verbskar, skuritcut; snida carve; skära för, t.ex. stek carvekniven skär bra …cuts wellskära halsen av ngn cut (slit) sb's throatskära en kurva cut a curveskära tänder grind (gnash, grit) one's teethskärakorsa varandra cut one another; speciellt geom. intersect; om gator crossskärangt i bitar cut…into pieces, cut up…skärangt i skivor cut…into slicesdet skär i hjärtat it cuts me to the heart (quick)det skär i öronen [på mig] it jars on my ears
reflexivt verbskar, skurit~ sig a) med t.ex. en kniv cut oneself <ngt on…>skära sig i fingret cut one's finger b) kok. curdle c) inte gå ihop (om t.ex. åsikter, färger) clash <mot varandra with…>det skar sig mellan dem they fell out
partikelverbskära avbort cut off (away); itu cut…in twoskära bortcut off (away, out); putsa bort trim offskära igenomeg. cut through; om ljud pierceskära ihopom motor seize [up], jamskära intr.:rista in inciseskära in ngt i ngt cut sth in sth, carve sth on sthitr.skäratränga in i cut intoskära itucut…in (into) halvesskära lossde skadade ur fordonet cut…looseskära nedallm. cut down (back); minska äv.:t.ex. utgifter reduce, cut, pare down; plötsligt slash; t.ex. produktion cut [back]skära sönderi bitar cut…to pieces, cut up…, cut…into piecesskära uppi bitar cut up; i skivor cut up…into slices, slice; t.ex. stek äv. carve [up]öppna cut…open
© NE Nationalencyklopedin AB