Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 hjälpverbpres.i pres.: uttr. önskan samt medgivande o.d. may; uttr. uppmaning o.d. let el. omskrivningvad som än hända whatever may happen, happen (come) what maytraktor omköras …may be overtakendet jag [då] säga! well, I never!; mera vard. well, what do you know!det var vackert du tro! …I can tell you!, …believe me!det vara hänt! låt gå all right, thenvem det än vara whoever it may be så vara men… that's all very well, but…ja, han leva på ngns födelsedag, ung. motsv. Happy Birthday to You!; jfr måtte, månde
1 intransitivt verb~dde, ~ttkänna sig be, feelhur mår du? how are you?jag mår bra I feel fine (quite well)jag mår inte riktigt bra I'm not [feeling] (don't feel) quite welljag mår inte bra av vin wine does not agree with me så gott! look after yourself! illa ha kväljningar feel (be) sick [amer. at (to, in) one's stomach], feel queasyjag mår illa bara jag tänker på det it makes me sick to think of itdet mår du inte illa av bildl. it won't hurt you (do you any harm), you won't be any the worse for it
prinssubstantiv~en, ~arprincemå som en prins ung. have a lovely time, feel fine
utmärktadjektiv=allm. excellent; beundransvärd admirable; utomordentlig extraordinary; ypperlig superb, first-rate; vard. greatutmärkt kvalitet superior (excellent) qualityi utmärkt skick in perfect (excellent) conditionadverbexcellently etc.; jfr utmärktutmärkt [bra] feel fine (great)
aldrigadverbom tid neveraldrig mer never again (any more), no morealdrig mer krig! no more war!aldrig någonsin allm. förstärkande never [in my (your osv.) life], never evernästan aldrig hardly (scarcely) ever; speciellt amer. almost neverännu aldrig never yetman ska aldrig säga aldrig never say neverförstärkt negation neveraldrig i livet! kommer inte på fråga! not on your life!det kan jag aldrig tro! that I can't believe!, it can't be possible!hur lite etc. som helstaldrig så lite the least little bitde må vara aldrig så vänliga however kind they may be
illaadverbbadly; etc., jfr dåligtmed ex.; i vissa fall, bl.a. som predf. badinte [så] illa! not [half] bad!illa kvickt pretty (damned) quickilla däran seriously illdet kan gå illa [för dig] om du inte slutar med det där you will get into trouble…, something [unfortunate] will happen to you…göra ngn (sig) illa hurt sb (oneself)göra sig illa i handen hurt one's handilla klädd badly (shabbily) dresseddet luktar (smakar) illa it smells (tastes) nasty (bad)illa ha kväljningar feel (be) sickdet är så man kan må illa it's enough to make you sickjag mår illa bara jag tänker på det it makes me sick to think of itdet ser illa ut it looks (things look) badhon ser inte illa ut she is not bad-lookingsitta illa a) på stol o.d. sit uncomfortably b) om kläder be ill-fitting, fit badlyta illa upp take offenceta inte illa upp! don't be offended!, no offence [was meant]!ta mycket illa vid sig be very upset (put out) <över about>tala illa om ngn run sb down, speak ill of sbom det vill sig illa if things are against you (me etc.), if you (we etc.) don't watch itjag vill honom inget illa I don't wish him any harm
vempronomeninterr. who; som obj. who, whom; efter prep. whom; vilkendera which [of them]vem där? who is (mil. goes) there?vem av er…? which of you…?vem får jag hälsa [i]från? anmäla what name, please?; se äv. ex. under hälsavem tar du mig för? who (what) do you take me for?, who (what) do you think I am?jag vet inte vem som kom …who camevems är det? whose is it?, who[m] does it belong to?vems är felet? el. vems fel är det? whose fault is it?, who is to blame?i rel. satser o. likn. uttr.vem det än är el. vem det än vara må whoever it may bege det till vem du vill give it to who[m]ever you likehon kan välja vem hon vill …whoever she wantsvem som helst, se helst
änadverbse ännuocksåom än even if; fastän [even] thoughom jag än vore… even if I were…ett rum om än aldrig så litet …however small [it may be], …no matter how small; litt. …be it ever so smallhur…än vanl. however…; oavsett hur äv. no matter how…hur mycket jag än tycker om honom however much I like him, much as I [may] like himnär (var) jag än… whenever (wherever) I…; oavsett när (var) äv. no matter when (where) I…vad (vem) som än… whatever (whoever)…; likgiltigt vad (vem) äv. no matter what (who)…vem han än må vara whoever he may beän sen då? vad är det med det då? well, what of it?; vard. so what?än…,än… ibland…ibland… sometimes…, sometimes…; now…, now…; ena minuten…andra minuten… one moment…, the next moment…bli än varm, än kall go hot and cold by turnspreposition och konjunktionefter komp. thanäldre än older than; se äv. under merannan än, se under annanannanstans (annorlunda) än, se under annanstans, annorlunda
bäratransitivt verbbar, buritallm. carry; bildl. el. speciellt i betydelsen 'hysa' el. uthärda bear; vara klädd i wearbära frukt äv. bildl. bear fruitbära huvudet högt carry one's head highbära kostnaderna bear (defray) the expensesbära lidandet med tålamod bear one's pain with patiencebära spår av… bear traces of…bära uniform wear a uniformbära vapen vara soldat bear armstaket bärs av pelare the roof is carried (supported) by pillars
intransitivt verbbar, buritbearisen bär inte the ice won't holddet må bära eller brista it's sink or swimbäraen börda carry…han går och bär på något bildl. there is something on his mindom väg lead, go
reflexivt verbbar, burit~ sig a) löna sig payföretaget bär sig the business pays its way b) falla sig happen, come aboutdet bar sig inte bättre än att han… as ill luck would have it, he…bära sig åt, se under bära
partikelverbbära avopers.vart bär det av? vart ska du? where are you going [to]?bära bortcarry (take) awaybära emotdet bär mig emot att (+ inf.) it goes against the grain for me to + inf.bära frameg. carry (bring, resp. take) [up]; budskap conveybära incarry (bring, resp. take) inbära nedtr. carry (bring, resp. take) down (nedför trappan downstairs)bära på sigcarry…about (have…on) onebära uppeg. carry (bring, resp. take) up (uppför trappan upstairs)stödja carry, supportbära upp en föreställning carry off a performancese elegant ut i carry offbära utcarry (bring, resp. take) outbära ut post deliver the post (mail)bära sig åtbete sig behavebära sig illa (dumt) åt behave badly (like a fool)gå till väga manage, set about ithur bär du dig åt för att hålla dig så ung? how do you manage to…?hur jag än bär mig åt whatever I do
trosubstantiv~nallm. belief < in>; åsikt opinion; tilltro el. tillit, relig. faith äv. trosläratro[n] faith intro, hopp och kärlek faith, hope, and charitytron kan försätta berg faith removes (amer. moves) mountainssätta tro till ngt trust…, believe…, give credit (credence) to…svag i tron of little faithleva i [den] tron att be convinced that, think thathandla i god tro act in good faithtrofasthet el. trohetsvära någon tro och lydnad swear allegiance to sb
transitivt verb och intransitivt verb~dde, ~ttallm. believe; anse el. förmoda äv. think, suppose; vard. reckon; speciellt amer. guess; föreställa sig fancy, imagine; amer. äv. figure
a)utan efterföljande preposition:har han kommit? – Ja, jag tror det …Yes, I think (believe) so, …Yes, I think (believe) he hasdet tror jag beton. det! rather!; amer. absolutely!, you bet!; vard. not half!, for sure!det var det jag trodde [that is] just what I thought, I thought as muchdet tror jag också (vard. med) that's what I think (vard. reckon)!, I think (vard. reckon) so, too!det tror du bara el. det är bara som du tror that's only your idea (imagination), that's what you think, that's all you knowoch det trodde du! you've got some hopes (a hope)!, not likely!jag tror honom inte I don't believe himtro mig, han kommer att take my word for it (believe me)…tro sina [egna] ögon believe (trust) one's [own] eyesjag tror [att] jag stannar en liten stund till I think I'll stay…tror du [att] jag är en idiot? äv. do you take me for a fool?jag tror [alldeles] säkert att han… I feel certain (I am convinced) that he…jag kunde [just] tro det! I am not surprised!, I dare say!du kan aldrig tro,hur (så) …you can't possibly think (imagine)…det var roligt, må du tro! …, I can tell you!, …you may be sure!, you bet…!vad ska man tro? what is one to believe (to make of it)?
b)med efterföljande prepositiontro ngn om ngt believe…of sbtro alla [människor] om gott think well of everybodydet hade jag inte trott om dig positiv överraskning I didn't think you had it in you; negativ överraskning I had not (I wouldn't have) expected that from you, I didn't expect it of youtro ngn om att kunna göra ngt believe sb capable of doing sthtrongn (ngt) allm. believe in…; förlita sig på trust…, have faith (confidence) in…; sätta tro till believe…, credit…, give credit (credence) to…tro på Gud believe in Godjag tror inte på honom det han säger I don't believe him
reflexivt verb~dde, ~tttro sig vara… think (believe) that one is…, believe (imagine) oneself to be…tro sig ha (veta o.d.) believe osv. that one has (knows o.d.); jfr trotro sig om ngt think (believe) oneself (that one is) capable of…
© NE Nationalencyklopedin AB