Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

märkatransitivt verbmärkte, märktförse med märke mark; med etikett äv. label; med skåra el. streck äv. score; med bokstäver äv. lettermärka med namnlapp mark with a name-tapeett ansikte märkt av sjukdom a face marked by (bearing traces of)…han är märkt för livet he is marked for life, he is a marked manmärka ut mark outlägga märke till notice, note; speciellt avsiktligt observe; bli medveten om become aware of; inse perceive; känna äv. feel; på smaken taste; på lukten smell; höra hear; se seemärk väl nota beneförk.N.B.man märker inte tröttheten förrän you don't notice (become aware of)…jag märkte på honom att han var arg I noticed (could tell) that…skillnaden märks knappt …is hardly noticeabledet märks hörs (syns) att han är trött you (one) can hear (see) that…det märks på henne att hon är rik you can tell…, it is obvious…bland de närvarande märktes among…we (I) noted (…there were)märka ord cavil, quibble, take up sb's words
id-märkatransitivt verb-märkte, -märktdjur etc., med mikrochips chip, micro-chip
märkningsubstantiv~en, ~armarking etc.; jfr märka
varseadjektivoböjl.bli varse märka notice, observe, see; upptäcka discover, catch sight of; skönja discern, descry; förnimma perceive
urskiljatransitivt verb-skilde el. -skiljde, -skilt el. -skiljtmed synen discern, distinguish; märka el. förnimma perceive; med hörseln catchen ny tendens kan urskiljas …can be seen (perceived)hans motiv är svåra att urskilja äv. …hard to make out
utmärkatransitivt verb-märkte, -märktmärka ut mark [out]; ange el. beteckna denote; tydligt visa designate, indicateutmärka med grönt mark (indicate) in greenkänneteckna characterize, distinguishge hedersbetygelse honourreflexivt verb-märkte, -märktutmärka sig distinguish oneself äv. iron. <genom by>utmärka sig framför andra excel…, show one's superiority to…
märkesubstantiv~t, ~nallm. mark; spår trace; etikett label, tag; fabrikat:t.ex. bil~ make; av t.ex. kaffe, tobak brand; klubb~ o.d. badge; bot., pistills stigmauppvisa (bära) märken efter misshandel show marks (signs) of…en operaav klassiskt märke …of a classical brand (kind)lägga märke till notice; se äv. märka
spåratransitivt verb~de, ~tfölja spåren av track, follow the trail of, trace; jakt. äv. scent; friareel.i betydelsen 'märka' tracespåra upp track down, trace (ferret) out; friareel.bildl. hunt out; upptäcka discover, spotintransitivt verb~de, ~tskidsport. make a trackspåra ur a) om tåg o.d. leave (go off) the rails, be derailed b) bildl. go off the rails, go astray (adrift); om t.ex. diskussion äv. get off the right trackfesten spårade ur the party got out of hand
saknatransitivt verb~de, ~tinte ha el. vara utan lack, be without, have no; sakna och behöva want, be in want of; lida brist på be wanting (lacking, deficient) in; vara helt utan, t.ex. mening be devoid ofsakna anlag (medel, pengar) lack aptitude (means, money)beskyllningen saknar grund …is without foundation, …is unfounded (baseless)han saknar humor he has no (is devoid of a) sense of humourjag saknar ord words fail mejag saknar ord för att uttrycka… I am at a loss for words with which to express…inte [kunna] hittajag saknar mina nycklar I've lost (I can't find) my keysmärka frånvaron av missjag saknade inte nycklarna förrän… I didn't miss my keys until…jag saknar det inte I don't miss it; jag behöver det inte I can do without itsakna ngn [mycket] miss sb [badly (very much)]
kännasubstantivoböjl.ge sig till känna om person make oneself (one's presence) known, reveal one's identity <för ngn to sb>; om t.ex. missnöje manifest itself
transitivt verb och intransitivt verbkände, käntförnimma:kroppsligt o. själsligt i allm. feel; ha en obestämd förkänsla av sense; pröva [try and] see; jfr äv. ex. med 'känna' under resp. subst.känna avund (besvikelse) m.fl. återges enl. mönstret be (feel) envious (disappointed)känna en svag doft notice a faint scentkänna gaslukt smell gaskänna glädje feel joy (happiness), rejoicekänna hunger (törst) feel (be) hungry (thirsty)inte känna någon lust att (+ inf.) not feel like + ing-formkänna tacksamhet mot ngn för ngt feel (be) grateful to sb for sthkänna trötthet feel tiredkänn [efter] om kniven är vass [try and] see whether…; jfr vidare känna efterunder kännanedankänna för att arbeta feel like working, feel up to workkänna med ngn feel with sbkänna ngt på lukten (smaken) tell sth by the smell (taste); jfr kännaskänna till el. vara bekant med know; jfr känna tillunder kännanedankänna ngn till namnet (utseendet) know sb by name (sight)känner jag henne rätt så kommer hon if I know her at all (have summed her up right)…lära känna get to knowlära känna ngn äv. make sb's acquaintance; småningom come to know sbvi lärde känna varann på jobbet äv. we became (got) acquainted…
reflexivt verbkände, käntkänna sig feel; märka [att man är] feel oneselfkänna sig trött feel tiredkänna sig som en främling i sitt eget hem feel oneself (feel like) a stranger…
verb och partikelverbkänna avt.ex. kölden feelkänna av t.ex. arbetslöshet experiencekänna efterkänna efter i fickorna search (feel in) one's pocketskänna efter om dörren är låst (potatisen är kokt) see if…känna sig föreg.el.bildl. feel one's way <hos ngn with sb>känna igenrecognizekänna igen ngn på rösten (gången) äv. know sb by…känna igen sig hitta el. t.ex. i stad know one's way aboutkänna prövat.ex. motgång [have to] experiencekänna på hur det är att ha det knappt be made to feel what it is like…känna på sig att have a (the) feeling…, feel instinctively (in one's bones)…känna tillknow, be acquainted with; veta av (om) know (have heard) of; vara hemma i el. t.ex. arbete el. knep äv. be up tokänna dåligt till be unfamiliar with, know little aboutkänna väl till be well acquainted (be very familiar) with, know all about
© NE Nationalencyklopedin AB