Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lyssnaintransitivt verb~de, ~tlisten <efter for; på (till) to>lyssna på radio listen to the radio
betagenadjektiv-taget, -tagnaovercome, taken <av with>lyssna betagen listen spellboundbetagen i… charmed (captivated) by…, enamoured of…
kortvågsubstantiv~enradio. short wavelyssna på kortvåg listen to the short-wave [stations]sända på kortvåg broadcast on short wave
villigadjektiv~twilling; sexuellt tillmötesgående el. äv. easily persuaded; bered~ äv. readyvillig till samarbete willing etc. to cooperatevara villig att (+ inf. äv.) be prepared (disposed) to + inf.villig att lyssna till förslag äv. open (amenable) to…
radiosubstantiv~nskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknastelegrafiel.telefoni radio; rund~ broadcastingSveriges Radio the Swedish Broadcasting Corporationhöra ngt på radio hear sth on the radiovad är det på radioi kväll? what is on the radio…?höra (lyssna) på radio listen to the radio~n, -apparaterskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasradiomottagare radio [set], receiver
röstsubstantiv~en, ~erstämma el. sångröst voice äv. bildl.röster höjdes för… voices were heard urging…ha röst sång~ have a good voicehöja (sänka) rösten raise (lower) one's voicelyssna till sin inre röst listen to one's inner voicemed hög (låg) röst in a loud (low) voiceha mild röst be soft-spokenpolit. voteröster votesantalet avgivna röster the number of votes cast, the [total] vote (poll)nedlagd röst abstentionfå 3000 röster poll (get, receive) 3000 votesfå de flesta rösterna äv. head the polllägga ned sin röst abstain [from voting]bli vald med tio rösters övervikt …by a majority of ten
halv (jfr halvt)adjektiv~thalfen halvsida half a…halva sidan half the pageen och en halv timme an hour and a half, one and a half hoursen och en halv månad vanl. six weeksett och ett halvt år vanl. eighteen monthstvå och en halv procent two and a half per cent (amer. percent)halv biljett half fareett halvt löfte a half promiseför (till) halva priset at half-price, at half the priceflaggan är halv stång …at half-masthalva vägen var bildl. meet halfwaylyssna med ett halvt öra listen only with one ear[klockan] halv fem at half past four, at four-thirty; vard. half fourfem i halv [fem] twenty-five minutes past [four]
höratransitivt verb och intransitivt verbhörde, hörteg. el. friare hear; få veta äv. learn, be told a)utan obj. o. med adv. best.jag hör dåligt jag har dålig hörsel I'm hard of hearing; just nu I can't hear very wellhör du illa? are you deaf? b)med enbart obj.han tycker om att höra sin egen röst he likes [to hear] the sound of his own voicehöra ett vittne hear (examine) a witnessså får du inte göra, hör du det? …do you hear? c)med [obj. o.] inf.hon hörde honom komma nedför trappan she heard him coming downstairshöra sitt namn nämnas hear one's name mentionedjag har hört sägas att… I have heard [it said] (been told) that…höra talas om hear of d)med [obj. o.] prepositionsbest.höra av (genom) ngn att… learn from (be told by) sb that…jag hör av (på) namnet att… I hear by the name that…har du hört något från honom? have you heard from him?det hörs på honom att… you can tell by his voice that…han ville inte höra på det örat he just wouldn't listen e)i passiv formdet hörs att han är arg you can hear…det hörs bra härifrån you can hear well from heretala högre, det hörs så dåligt …I (resp. we) can't hear youvi hörs! som avskedsord we'll get in touch; vard. talk to (catch) you later! f)i imper.hör! listen!hör och häpna! wait for it!hör du [du], är det sant att look here,…, listen,……och hör sen! …and that's that! g)höra hear, learn, be told h)låta höra: låt höra! out with it!det låter ju höra sig förefaller rimligt that's quite plausible; låter ju bra that's something like
intransitivt verbhörde, hörthöra till a) om ägandeel.medlemskap belong to; vara medlem[mar] av el. äv. be a member (resp. members) of b) vara en av be one of; vara bland be among c) vara tillbehör till o.d. go withdet hör till yrket it goes with…, it is part of…det hör inte till saken, se det hör inte hitunder hörahöra under en rubrik o.d. come (fall, belong) under
partikelverbhöra av ngnhear from sbjag hör av mig nästa vecka I'll be in touch…, you will hear from me…han har inte hört av sig we (they etc.) haven't heard from him, there's no news from himhöra ditbelong there; jfr höra hitnedanhöra efterta reda på find out; fråga inquire <om ngt (ngn) about sth (sb)>höra sig förinquire <om ngt about sth; hos of (at)>höra hithöra hemma här belong heredet hör inte hit (dit) till saken that's got nothing to do with it, that's beside the point, that's neither here nor therehöra ihopbelong together; bruka följas åt go togetherhöra ihop med be connected with; bruka åtfölja go withhöra pålistenhöra på ngn (ngt) listen to sb (to sth)höra på vad som sägs listen to what…hör på nu! now listen!höra tilldet hör till anses korrekt [att man ska (+ inf.)] it is the right and proper thing [for one to + inf.]; ärbrukligtel.lämpligt it is the done thing [to + inf.]höra upplyssna pay attention
© NE Nationalencyklopedin AB