Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

lydnadsubstantiv~enobedience; foglighet submissiveness
obrottsligadjektiv~tom trohet el. lydnad unswerving; om löfte inviolable; om tystnad el. neutralitet strict
1 slaviskadjektiv~tosjälvständig slavish; om t.ex. lydnad äv. servile
obetingadadjektiv-betingat, ~eovillkorlig unconditional; om lydnad el. tro äv. unquestioning; oinskränkt absolute, implicit, unqualified
tuktatransitivt verb~de, ~tåld., hålla i tukt o. lydnad chastise, discipline, castigateforma (t.ex. träd, häck) prune; träd äv. lop
disciplinsubstantiv~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaslydnad o.d. disciplinehålla disciplin keep (maintain) discipline (order)kunna hålla disciplin äv. be a good disciplinarian~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasvetenskapsgren branch of learning, discipline
blindadjektivblintblind äv. bildl. <för to>blind lydnad blind obedienceblind tilltro till blind belief inblinda fläcken anat. the blind spotbli blind go (become) blindblind på ena ögat blind in (of) one eye
fordratransitivt verb~de, ~tmed personsubj.:begära el. kräva demand <ngt av ngn sth of (from) sb>; yrka på insist [up]on; göra anspråk på [som sin rätt] claim; lydnad o.d. exacthan fordrar mycket he demands (expects) a great deal; är mycket fordrande äv. he is very exactingfordra att ngn ska lämna rummet insist upon sb's leaving (require sb to leave) the roommed saksubjekt:erfordra el. kräva require; behöva äv. wantvanlig hövlighet fordrar att… ordinary civility prescribes (demands) that…
trosubstantiv~nallm. belief < in>; åsikt opinion; tilltro el. tillit, relig. faith äv. trosläratro[n] faith intro, hopp och kärlek faith, hope, and charitytron kan försätta berg faith removes (amer. moves) mountainssätta tro till ngt trust…, believe…, give credit (credence) to…svag i tron of little faithleva i [den] tron att be convinced that, think thathandla i god tro act in good faithtrofasthet el. trohetsvära någon tro och lydnad swear allegiance to sb
transitivt verb och intransitivt verb~dde, ~ttallm. believe; anse el. förmoda äv. think, suppose; vard. reckon; speciellt amer. guess; föreställa sig fancy, imagine; amer. äv. figure
a)utan efterföljande preposition:har han kommit? – Ja, jag tror det …Yes, I think (believe) so, …Yes, I think (believe) he hasdet tror jag beton. det! rather!; amer. absolutely!, you bet!; vard. not half!, for sure!det var det jag trodde [that is] just what I thought, I thought as muchdet tror jag också (vard. med) that's what I think (vard. reckon)!, I think (vard. reckon) so, too!det tror du bara el. det är bara som du tror that's only your idea (imagination), that's what you think, that's all you knowoch det trodde du! you've got some hopes (a hope)!, not likely!jag tror honom inte I don't believe himtro mig, han kommer att take my word for it (believe me)…tro sina [egna] ögon believe (trust) one's [own] eyesjag tror [att] jag stannar en liten stund till I think I'll stay…tror du [att] jag är en idiot? äv. do you take me for a fool?jag tror [alldeles] säkert att han… I feel certain (I am convinced) that he…jag kunde [just] tro det! I am not surprised!, I dare say!du kan aldrig tro,hur (så) …you can't possibly think (imagine)…det var roligt, må du tro! …, I can tell you!, …you may be sure!, you bet…!vad ska man tro? what is one to believe (to make of it)?
b)med efterföljande prepositiontro ngn om ngt believe…of sbtro alla [människor] om gott think well of everybodydet hade jag inte trott om dig positiv överraskning I didn't think you had it in you; negativ överraskning I had not (I wouldn't have) expected that from you, I didn't expect it of youtro ngn om att kunna göra ngt believe sb capable of doing sthtrongn (ngt) allm. believe in…; förlita sig på trust…, have faith (confidence) in…; sätta tro till believe…, credit…, give credit (credence) to…tro på Gud believe in Godjag tror inte på honom det han säger I don't believe him
reflexivt verb~dde, ~tttro sig vara… think (believe) that one is…, believe (imagine) oneself to be…tro sig ha (veta o.d.) believe osv. that one has (knows o.d.); jfr trotro sig om ngt think (believe) oneself (that one is) capable of…
© NE Nationalencyklopedin AB