Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

lyckligtadverbhappily etc.; jfr lyckligdet gick lyckligtden här gången it went off all right…lyckligt gift happily married
lottadadjektivlottat, ~evara lyckligt lottad be luckyde sämst lottade those who are worst off
sammanträffandesubstantiv~t, ~nmöte meeting~ av omständigheter el. slump coincidenceett lyckligt sammanträffande a happy coincidence
infallsubstantiv~et, =påhitt el. idé idea, thought; nyck whim, fancyett lyckligt infall a bright idea; vard. a brainwave
avlöpaintransitivt verb-löpte, -löptförsiggå pass off; sluta end; utfalla turn outallt avlöpte lyckligt everything went [off] well, it all ended happily
2 giftadjektiv=married <med to>bli gift get (be) marriedvara lyckligt gift be happily marriedett gift par a married couplevad heter hon som gift? what's her married name?
lyckligadjektiv~tglad o.d. happy <över about, at>; gynnad av lyckan fortunate; tursam luckyen lycklig omständighet a fortunate circumstancelycklig resa! have a nice trip!, pleasant journey!av en lycklig slump by a lucky chanceett lyckligt äktenskap a happy marriage
slutsubstantiv~et, =allm. end; upphörande äv. close; avslutning äv. termination, conclusion; utgång:t.ex. lyckligt ending; resultat äv. outcome, result; nedersta del äv. bottom <av, i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>gott slut [på det gamla året]! ung. a happy end to the old year!slutet gott, allting gott all's well that ends welldet måste bli [ett] slut på det här there must be a stop to this, there must be no more of thisfå ett slut come to an endhistorien fick ett lyckligt slut …had a happy endingslut stoppa put an end (a stop) to, do away withgöra slut förbruka finish [up]; t.ex. pengar run throughde har gjort slut they have broken it off [with each other]lida mot sitt slut draw to an end (a close)ta slut upphöra end; tryta give out; om t.ex. förråd äv. run outsmöret börjar (håller på att) ta slut …is running shortvi har slut på smöret we have run out of…; vi har inget kvar we have no…[left]den andre (femte) från slutet the last but one (four)i (vid) slutet av (på) at the end ofi slutet av maj äv. late in Mayi slutet av sextiotalet äv. in the late sixtiesslutet in (at) the endtill slut till sist finally, in the end; äntligen at last; avslutningsvis lastly, to wind upända till slutet to the last, to the very end
adjektivoböjl.avslutad over, at an end, finished; förbrukad used up, [all] gone; om t.ex. maträtt på restaurang äv. off; slutsåld sold out, out of stock; utgången (om bok) out of print; utmattad shattered, whackedboken är slut på förlaget the book is out of printsmöret är slut el. det är slutsmöret there is no more… (no…left)och därmed är programmet slut el. och därmed är det slutprogrammet and that is the end of…det är slut med att (+ inf.) there will be no more + ing-formhan är slut som politiker he is finished (through) as a politician
nogadverbtillräckligt enough, sufficientlystor nog (nog stor) large enough, sufficiently largeha mer än nog …more than enoughnej nu får det vara nog! jag finner mig inte längre enough of that!, enough's enough!man kan aldrig vara nog försiktig you (one) can't be too carefulnog sagt enough said; vard. 'nuff saidjag har fått nog [av det] orkar inte med mer I have had enough [of it]; är less på, vard. I'm fed up [with it], I've had it up to hereha mat noghemma have enough food…ha mat nogför att t.ex. bjuda gäster have food enough…inte nog med att han vägrade, han t.o.m. not only did he refuse…
med svagare betydelse:ganska m.m.konstigt (lustigt, lyckligt osv.) nogkom hon curiously (oddly, fortunately osv.) enough…konstigt (sorgligt) nog äv. strange (sad) to saynaturligt (olyckligt) nog vanl. naturally (unfortunately)nära nog, se nästan
förmodligen probably, very likely; säkerligen no doubt, doubtless; helt säkert certainlyhan är nogförmodligen snart här äv. I expect (suppose, amer. guess) he will soon be herebrevet kommer nog [ska du se]! helt säkert äv. the letter will come all right [, never [you] fear]!det är nog gott och väl [, men…] that's all very well [, but…]det ska jag nog ordna! I'll see to that [don't worry]!nog ser det så ut it certainly looks like it; it looks like it, I (you osv.) must admitdet tror jag nog I should think sonog är han (nog för att han är) duktig men to be sure (it is true) he is…
© NE Nationalencyklopedin AB