Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 lutasubstantiv~n, lutormus. lute
3 lutatransitivt verb~de, ~tbehandla med lut treat…with lye; lutlägga soak…in lyeluta av möbler remove old paint from…with lye
2 lutaintransitivt verb~de, ~tvara lutande lean, incline; slutta slope; om t.ex. tak äv. slant; stå snett stand aslant; böja sig bendväggen lutar vanl. the wall is out of [the] perpendiculartendera tend <mot to>jag lutar åt att tacka ja till erbjudandet I am inclined to accept…det lutar nog ditåt vard. it looks like itjag ser nog vartåt det lutar …which way things are goingtransitivt verb~de, ~tlean <mot against>luta huvudet åt sidan lay one's head on one sideluta mera på flaskan så rinner det bättre tilt the bottle [a bit] more…reflexivt verb~de, ~tluta sig bakåt el. tillbaka (fram el. framåt) lean back (forward)luta sig fram mot ngn (ut [genom fönstret]) lean towards sb (out [of the window])luta sig mot lean against (i riktning mot towards)luta sig över lean (bend down) over
bakåtadverbbackward[s], to the rear; tillbaka backluta sig bakåt lean backdet går bakåt för honom he is losing ground
stödjatransitivt verbstödde, stöttsupport; eg.:stötta äv. prop [up], steady; luta rest, lean; bistå el. understödja äv. back [up], endorse; med statsunderstöd o.d. subsidize; grunda base, found < on>stödja ngn i hans uppfattning o.d. bear sb outstödja armbågarna mot bordet rest one's elbows on the tableintransitivt verbstödde, stötthan kunde inte stödja på foten he could not support himself on his footreflexivt verbstödde, stöttstödja sig support oneself; luta sig el. vila lean, rest <mot against; on>stödja sig mot ngn lita till ngn lean on sbstödja sig på t.ex. auktoritet el. kontrakt el. princip take one's stand on…; t.ex. erfarenheten el. faktum base one's opinion on…mina uttalanden stödjer sig på fakta …are based upon facts
stupaintransitivt verb~de, ~tluta brant descend abruptly, fall steeply, incline sharplyfalla fall, drop [down]nära att stupa [av trötthet] ready to drop [with fatigue]stupa i säng tumble (go straight) into bedbildl. el. misslyckashan stupade t.ex. matematiken he failed in…; t.ex. uppgiften he did not manage…det hela kommer att stupabristande samarbete it will fail (founder, fall down) on account of…dö i strid be killed [in action], fall [in battle]
böjatransitivt verbböjde, böjtkröka bend; bågformigt äv. curve; lemmarna äv. flex; sänka bow, inclineböja huvudet åt sidan bend one's head…böja [på] huvudet incline (bow) one's headgram. inflectreflexivt verbböjde, böjtböja sig bend down, stoop [down]; luta sig äv. lean; om saker el. krökas bend; ge vika yield, give in, surrender <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>böja sig för majoriteten bow to…; böja sig över ngn bend over sb
partikelverbböja avvägen böjer av åt öster …swings (turns) to the eastböja nedbend downböja sig ned efter ngt bend down to pick up sthböja tillbend; förfärdiga makeböja sig ut [genom fönstret]lean out [of…]
framåtadverbahead äv. bildl.; vid rörelseverb äv. along; vidare onward[s], forward[för (under)] flera månader framåt for several months ahead (to come)[för (under)] två månader framåt for the next two monthsett steg framåt a (one) step forwardta ett stort steg framåt make a great stride forward äv. bildl.fortsätt framåt! keep straight on!framåt göra framsteg el. utvecklas go ahead, progressvara riktad framåt be pointed forwardluta sig framåt lean forwardse (titta) [rakt] framåt look straight forward (on)man måste se framåt mot framtiden you have to look aheadprepositionfram emot [on] toward[s]framåt eftermiddagen towards afternooninterjektiononward!, forward!framåt marsch! forward, march!adjektivoböjl.vard.vara [mycket] framåt [av sig] be very go-ahead
2 mot
mot delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen mot motsvaras vanligen av towards i uttryck som han gickmothuset = he walkedtowardsthe house.
En annan vanlig motsvarighet är against, t.ex. luta sigmotväggen = leanagainstthe wall.
mot används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket skeptiskmot under uppslagsordet skeptisk, uttrycket motviljamot under uppslagsordet motvilja osv.
Rumsbetydelse
anger i riktning mot, vanligen towards; amer. ofta towardköra mot staden drive towards (amer. ofta toward) the townhan kom springande mot mig he came running towards mevika av mot byn turn off towards (in the direction of) the village
anger beröring av lodrät yta againstluta sig mot väggen lean against the wallställa stolen mot väggen put the chair against the wall; intill put the chair [close] to the wall
anger mål vid kast, slag o.d. atkasta sten mot throw stones atsikta mot aim at
Tidsbetydelse
i betydelsen fram emot towardsmot kvällen towards the eveningmot slutet av året towards the end of the year
Motstånd, kontrast, jämförelse
anger fientlighet, motstånd, motsats, motsättning againstslåss mot fight againstmot lagen against the lawmot hennes vilja against her willjag har ingenting mot honom I have nothing against him
anger motståndare i sport eller motpart i rättegång against, versusförk.v.amer. vs.England spelar mot Sverige i finalen England plays against Sweden in the final
anger bakgrund, kontrast againstblått är vackert mot gult blue is beautiful against yellow
anger det man jämför med to, againstdollarn har fallit 10 % mot pundet the dollar has fallen 10% against the pounddet är ingenting mot vad jag har sett it is nothing to what I have seenpriset är nu 500 euro mot 400 förra året the price is now 500 euros as compared to 400 last year
Andra betydelser
anger odds tohålla tio mot ett bet ten to one
för att ange bemötande, inställning to; mer betonat: gentemot towardsgrym mot cruel tovänlig mot kind to
anger byte el. motsvarighet for, against, ongöra ngt mot betalning do sth. [in return] for money, do sth. in exchange for moneymot kvitto against [a] receiptmot [uppvisande av] legitimation on identificationmot en årlig avgift on payment of an annual feejag gör det mot att du hjälper mig a) I'll do it in exchange for you helping me b) om du hjälper mig I'll do it if (provided) you help me
adverbse emot
© NE Nationalencyklopedin AB