Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

lugnandeadjektivoböjl.om nyhet o.d. reassuring, comforting; om verkan o.d. soothinglugnande medel sg. sedative, tranquillizer, depressantdet är (känns) lugnande för mig att veta att… it is a relief to me to know that…
sesåinterjektionlugnande there, there!; uppfordrande now, now!
lindratransitivt verb~de, ~tnöd el. fattigdom relieve; verka lugnande [på] soothe; tillfälligt palliatestraffet lindrades till böter …was reduced to a finelindrande medel sg. palliative
medelsubstantivmedlet, =sätt el. metod meanspl. likaskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasutväg [ur svårighet] expedient; verktyg instrument äv. bildl.; bote~ remedy äv. bildl. <mot for (against)>; preparat el. t.ex. rengörings~ agent (jfr t.ex. diskmedel)lugnande medel sedative, tranquillizerförsöka alla medel try every possible expedient, try everythingmed alla medel with all the means at our (their etc.) disposalhan skyr inga medel he stops at nothingmedel pl.: pengar means <till for>; money (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasfunds, resourcesallmänna medel public fundsegna medel private meansse medelbetyg, medeltalm.fl.
kännasintransitivt deponensverbkändes, käntsfeelhanden känns varm …feels warmtyget känns mjukt äv. …is soft to the touchdet känns kallt (underligt) it feels…det känns skönt it feels pleasant, it's a pleasant feelingdet känns inte I (you osv.) don't feel itdet känns lugnande för mig att veta det it is a relief to me to know [that]hur känns det [nu]? how do you feel (are you feeling) [now]?hur känns det att börja arbetet igen? how does it feel to begin (beginning)…?det känns på lukten att you can tell by the smell…kännas vid erkänna el. t.ex. misstag acknowledgeinte vilja kännas vid refuse to acknowledge, disown; t.ex. sin egen far äv. be ashamed ofvem känns vid äger…? who is the owner of…?
verkaintransitivt verb~de, ~thandla el. arbeta work, actverka för… work for (in behalf of)…, devote oneself to…, interest oneself in…göra verkan work, actmedicinen verkade inte …had no effectverka avslappnande have a relaxing effectverka stimulerande på… bildl. act as a stimulus (stimulant) to…, have a stimulating effect on…verka främjande för (på)… promote…, encourage…verka lugnande om medicin el. besked o.d. produce (have) a soothing effectvi får väl se hur det verkar …the effect, …how it worksförefalla seem, appeardet verkaräkta äv. it strikes one as [being]…, it looks…verka sympatisk make an agreeable (a pleasing) impression [upon one]han verkar äldre än han är äv. he strikes one as being (appears to be) older…vädret verkar bli vackert… the weather looks like being nice, it looks as if the weather is going to be nice
3 adverb(ibland konj.)allm. so; uttr. sätt:sålunda äv. thus; på så sätt äv. like this (that)hur så? varför why? där (här) like that (this), in that (this) way [där] går det när man that is what happens… [där] får man inte göra you must not do thatär det här man gör? is this how you (the way to) do it?Beethovens sjätte symfoni, den kallade s.k. Pastoralsymfonin …or the Pastoral Symphony, as it is called, …, known as the Pastoral Symphonydet här är ett exempel på det (den) kallade… this is an example of what is called…min kallade vän this so-called friend of mineär det du menar? is that what you mean?den är placerad att man når den it is placed in such a manner (way) that… slutar berättelsen om… that's how the story of…ends, so ends the story of… att säga (förk.s.a.s.) so to speak (say), as it were sa han so he said, those were his wordshan bara säger he only says thatom jag får säga if I may say soär det så? is that so?är det inte så? har jag inte rätt? aren't I right?det är att… the thing (fact) is [that]… är (var) det med det (den saken)! so that's that!är (blir) det bra så? is it (that) all right?; tillräckligt is that enough?om är if so, in that caseäven om vore (skulle vara) even if that is (be) the caseom du vill if you wish (like)
uttr. grad so; framför attr. adj. oftast such; framför adj. el. adv., vard. äv. that; vid jämförelse as där omkring klockan sju round about seven, seven or thereabouts, sevenishfilmen var där halvbra …was not all that goodhur mår du? där! för all del not too bad!, so, so! här varmt är det sällan i mars it is seldom as warm as this (vard. this warm)…det är inte lätt it is not [so] very easydet är inte tokigt is not so (too) badhan är klokare än …than that dum är han inte he is not as (so) stupid as [all] that (vard. that stupid)jag har aldrig förr träffat snälla människor …such kind peoplejag har aldrig sett något vackert I have never seen (I never saw) anything so beautifulhon var arg att (så [att]) hon darrade she was so (vard. that) angry that…han är inte dum så han tror det he is not so silly as to believe ithan är inte dum att han flyttar …not silly enough to move dum som han är, är det inte underligt att considering how stupid he is,…
i utrop ofta how, what roligt! how nice! synd (tråkigt)! what a pity! länge han dröjer! what a long time…! vackert hon sjunger! how beautifully she sings! många tavlor! what a lot of pictures! du ser ut! what a state you are in!, what a sight you are! du säger! vad du pratar! what a way to talk! ja! lugnande there! there!, there now!; uppmuntrande come! come! [där] ja nu är det klart well, that's that där [ja], nu kan vi gå well, now we can go det så! och därmed basta and that's that!, so there!; jfr
sedan el. därpå el. då o.d. then; efter sats som uttr. uppmaning o.d. ofta andi vissa fall utan motsv. i eng.:gå till höger ser du… turn to the right and you will see…[om du] gör det får du ett äpple if you do it I will give you…om du inte vill slipper du if you don't want to do it, [then] you needn't…men är han också rik …but then he is rich
alltså: du vill inte att han ska göra det? so you don't want him to do it?
även:om det regnar, kommer jag I'll come even if it's raining
konjunktion o. (förb. 'så att'jfr äv. ex. under o. )uttr. avsikt [att] so that, in order that; so as to med infinitivkonstruktion i eng.han talar högt, att de ska höra honom …so that they may (can) hear himhan talade högt, att de skulle höra honom …so that (in order that) they might (should, could) hear himskynda dig du inte kommer för sent vanl. hurry up or you will be late
uttr. följd [att] so that; och därför [and] sohon frös hon skakade she was so cold that she was shivering, she was shivering with coldhan var inte där, vi gick he was not there, so we leftdet är man kan bli tokig it is enough to drive you mad (up the wall)
interjektiontröstande there[, there]!; jaså oh [indeed (really)]? du kom i alla fall! so you came after all!så, ta det lugnt! come, come…!
pronomeni fall in that case, if so
© NE Nationalencyklopedin AB