Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

lossnaintransitivt verb~de, ~tcome loose; gå upp (av) come off; om t.ex. knut come undone (om ngt limmat unstuck); om tänder get loose; börja bli lös loosen
limningsubstantiv~en, ~arglueing; limmat ställe glue jointgå upp i limningen lossna come unstuckhon höll på att gå upp i limningen she nearly blew her top, she freaked (was freaking) out
släppatransitivt verbsläppte, släpptinte hålla fast ngt let go [of], release [one's hold of]; inte hålla fast ngn let…go; släppa lös let…loose; frige set…free, release; ge upp give up, abandon, relinquish; lossna från come offsläpp mig! let me go!släpp [min hand]! let go [of my hand]!jag släpper dig inte förrän… I won't let you go until…släppa ngn inpå livet let sb get closer to oneinte släppangn med blicken not take one's eyes off…intransitivt verbsläppte, släpptlossna:om t.ex. färg el. skal come off; om t.ex. skruv get (work) loose; inte klibba fast unsticksläppa i sömmarna come unsewnge vika:om t.ex. värk pass off; om spänning relaxsjö., dragga come homereflexivt verbsläppte, släpptsläppa sig vard., fjärta let off
partikelverbsläppa avsätta av put down (off); vard. dropsläppa efterkoppla av relax; vara efterlåten give insläppa efter på t.ex. ett rep slacken, loosen; t.ex. disciplinen relax; t.ex. fordringar reducesläppa framsläppa fram ngn tele., koppla put sb throughsläppa fram ngn [till ngt] let sb (allow sb to) pass [along (on) to…]släppa förbilet…pass, make way for…[to pass]släppa ifrån siglet…go; avhända sig part with; avstå från give up, relinquishsläppa igenomlet…through, allow…to pass through; t.ex. ljus el. ljud äv. transmit; godkänna passsläppa insläppa in luft let in…släppa in ngn [i…] let sb in[to…], admit sb [into…]släppa in ett mål sport., om målvakt let in a goalsläppa löst.ex. fånge set…free, release; djur let (turn)…loose; t.ex. passioner give full rein tosläppa sig lös let oneself go, let one's hair downsläppa neddra (lägga) ned let down; fälla ned (t.ex. bom) lower; kasta ned (t.ex. flygblad) dropsläppa påvatten el. ström turn on; ström äv. switch onsläppa tillstå för supply, find; tillskjuta el. t.ex. pengar contribute; ställa till förfogande make…availablesläppa uppt.ex. ballong send up; drake fly; t.ex. pedal let…up (rise)släppa upp kopplingen på bil let (slip) in the clutchsläppa utallm. let…out <ur of>; fånge äv. release; t.ex. giftigt avfall discharge; ånga let (blow) offsläppa ut djur [på bete] turn…out [to grass]släppa ut luft ur en bilring äv. deflate…sätta i omlopp:t.ex. aktier el. sedlar issue; t.ex. vara put (bring) out, launchsläppa ut ngt på marknaden put…on (bring…into) the marketsömnad. let out
lösadjektiv~t (jfr äv. resp. huvudord)inte fastsittande el. bunden el. fri loose; inte fäst äv. unattached, unfixed; otjudrad untethered; löstagbar detachable; rörlig äv. movable; separat el. enstaka äv. separate, singlelösa delar reservdelar spare partsen lös hund a dog off the leashlös fri be at large; om djur i betydelsen 'röra sig fritt' roam freelyha en lös tand have a loose toothvara lös hålla på att lossna be coming off (coming loose); ha lossnat be off (loose)ha pengar[na] lösa i fickan have (carry) one's money in one's pocket
inte hård el. fast el. inte spänd loose; slapp äv. slack; mjuk äv. soft; rinnande running; vard. runnyägget är för löst …is too soft[-boiled]
friareel.i div. uttr.:om ammunition o.d. blank; om förmodan el. påstående el. rykte o.d. baseless, groundless, unfounded; vag vaguelösa grunder on flimsy groundslöst prat idle talk (chatter), gossipköpa en vara i lös vikt, se lösvikt
adverblösangripa ngn (ngt) attack sb (sth), go for sb (go at sth)
sittaintransitivt verbsatt, suttitom levande varelser: sit; på sittplats äv. be seated; inte stå äv. be sitting; sitta ned el. sätta sig sit down; vara el. befinna sig be; vara tjänstgörande (om t.ex. regering) be in officevar så god och sitt! sit down, please!, please take a seat!sitta bra bekvämt be comfortable (comfortably seated); ha bra plats (t.ex. på teatern) have a good seat (resp. good seats)sitta hemma be (stanna stay, hålla sig stick) at homesitta uppflugen be perchedsitta få sittplats get (ha sittplats have) a seatsitta och läsa sit (be sitting) reading; hålla på att be reading
med obeton. prep.:
sitta för en konstnär sit to…sitta i fängelse be in prisonhon sitter i sammanträde (telefon) just nu she is in a meeting (is engaged on the phone)…
om sak:vara el. befinna sig be; ha sin plats be placed; om t.ex. sjukdom be located; hänga hang; inte lossna:om t.ex. spik el. knapp holdklänningen sitter bra …fits well, …is a good fitden sitter perfekt [på henne] it fits [her] to perfectionden sitter bra över axlarna it sits well across the shouldersdet skulle sitta bra med en kopp kaffe a cup of coffee would be nice (lovely)den sitter för hårt i midjan it is too tight round the waist
partikelverbsitta avavtjäna t.ex. straff servesitta av [hästen] dismount from [the horse]sitta emellan[få] sitta emellan bildl.:om person be the sufferer; om sak suffersitta fastha fastnat stick, be stuck; bildl. have got stuck; vara fastklämd sit (om sak be) jammed (wedged)vara fastsatt be fixed; vara fastklibbad adhere; inte lossna (om t.ex. spik, knapp) holdsitta ibestå:om t.ex. skräck remain; om t.ex. kärlek last; om kunskaper stick in one's memoryrummet är vädrat men lukten sitter i …the smell clings to itvanor som sitter i deep-rooted…sitta ihopinte gå sönder hold together; ha klibbat ihop have stuck [together]; vara hopsatt be held (fastened) together <med with>sitta inneinomhus be (hålla sig keep, stay) indoorsi fängelse, vard. be inside, do timesitta långt inne dröja (om t.ex. svar) be a long time coming; vara svår att få ur ngn el. t.ex. löfte be hard to get out of sbsitta inne med t.ex. kunskaper el. upplysningar possesssitta kvarinte resa sig remain sitting (seated); inte lämna sin plats keep one's seatsitt kvar! don't get up!vara kvar:allm. remain; om person äv. stay [on]; om t.ex. regering remain in officesitta kvar tills ngt är slut sit…outsitta medsitta med i styrelsen be a member (resp. members) of…, be on…sitta med vid bordet sit with the others at tablesitta ned (ner)itr. sit downsitt ned så länge [och vänta] så kommer han take a seat while you wait and he will cometr.sitta ned en soffa wear down…by sitting on it a lot; jfr nedsuttensitta påvara på be on; inte ramla av keep in place, stay putsitta tillsitta så till att… om person be seated so that…sitta illa till bildl. be in a fixsitta uppsitta upp [på hästen] mount [one's horse]sitta uppeinte lägga sig sit upsitta uppe och vänta på ngn sit (wait) up for…om sak:vara uppsatt be up; inte glida ner stay (keep) up; hållas uppe be kept up <med by>sitta åtallm. be tight; starkare be too tight; om kläder äv. fit tight, be a tight fitden sitter åt i midjan it fits close to (stramar is too tight round) the waistdet satt hårt åt innan jag fick pengarna it was (I had) a tough job getting…
© NE Nationalencyklopedin AB