Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

lindrigadjektiv~tinte sträng el. svår mild äv. om sjukdom; inte våldsam gentle; lätt, inte allvarlig light; obetydlig el. t.ex. om feber el. sår slightlindrigt straff light (mild) punishment
lindrigtadverbmildly osv.; jfr lindrigvara lindrigt förkyld be suffering from a slight coldkomma lindrigt undan get off light[ly]
mildadjektivmiltallm. (t.ex. om förebråelse, klimat, luft, ost, sätt, vinter) mild; inte hård (t.ex. om blick, färg, ljus, regn, svar) soft; lindrig (t.ex. om straff) light; inte sträng:t.ex. om dom el. bedömning lenient; t.ex. om röst el. sätt gentlemilda makter! el. du milde! Good gracious!, Gracious me!så till den milda grad kallt so awfully cold
lättadjektiv=inte tung light äv. t.ex. rörlig, tunn samt om t.ex. mat, vin, sömn, musik; lindrig el. obetydlig äv. slight; svag äv. gentle; obestämbar (om t.ex. doft) fainten lätt (lättare) förkylning a slight (light) coldlätt gång tekn. smooth (easy) runningmed lätt hand lightly; eg. äv. with a light touch; mjukt el. varsamt äv. gentlylätta material lightweight materialsmusiken gick i den lätta (lättare) stilen the music was of a light typeett lätt vin äv. a light-bodied wine, a wine of a mild charactergöra…lättare mindre tung äv. lighten…vara lätt på hand have a light touch
inte svår (mödosam) easy; enkel simpledet är hur lätt som helst it is the easiest thing in the world, it is as easy as anythingdet är lätt för dig att säga vanl. it is all very well for you to sayvara lätt att ha att göra med be easy to get on with…är inte det lättaste …is not one of the easiest thingsgöra det lätt för sig take the easy way out, not take too much troubleinte ha det lätt not have an easy time [of it]han har lätt för sig everything comes easy to himhan har lätt för språk he has a gift for languagesha lätt för att fatta be quick on the uptakehan har lätt för att gråta he cries easily, he is easily moved to tearsha lätt för att lära be a quick learnerha lätt [för] att uttrycka sig find it easy to express oneself
adverbinte tungt:eg. light; ytligt el. nätt och jämt lightly; lindrigt el. obetydligt el. svagt osv. slightly, gently osv. (jfr lätt); lite el. en smula somewhat, a triflelätt klädd, se lättkläddsova lätt sleep lightly; som vana äv. be a light sleeperta [för] lätt på ngt take sth [too] lightly (easily, vard. easy); bagatellisera ngt make [too] light of sth
inte svårt easily; vard. easy; lätt och behändigt äv. deftly; snart el. ofta el. bekvämt readilyman blir lätttrött, om one gets easily (is apt to get)…man glömmer lätt… ofta one is apt to forget…det går (är) lätt att (+ inf.), när it is easy (är enkelt äv. an easy matter) to + inf.sådant händer lätt such things happendet kan så lätt missförstås it can so easily (it is apt, liable, likely to) be misunderstooddet är lätt gjort äv. it is no troublede är lätt räknade ett fåtal vanl. they may be counted on the fingers of one handdet är lättare sagt än gjort it is easier said than done
© NE Nationalencyklopedin AB