Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

likhetsubstantiv~en, ~erframför allt i fråga om utseendet resemblance, likeness; till art similarity <medi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; jämlikhet samt mat. equalityi likhet med liksom like; i överensstämmelse med in conformity withdet finns stora likheter mellan dem vanl. there are close points of similarity between them
förvillatransitivt verb~de, ~tvilseleda mislead; förvirra confuse, bewilderförvillandelikhet deceptive…förvillandelik confusingly…
slåendeadjektivoböjl.allm. strikingen slående likhet a striking resemblance
såsomkonjunktionas; 'på samma sätt som' el. 'i likhet med' (vanl. endast framför subst. ord) like; jfr som, somde gjorde såsomde hade blivit tillsagda they did as…uttala ordet såsom jag gör …as (vard. like) I do, …like mesåsom tillbörligt är as is fittingstora fiskar, såsomlax och gädda big fish, such as (, like)…
tyckesubstantiv~t, ~nåsikt opinioni mitt tycke in my opinion, to my [way of] thinking (my mind)smak fancy, likingdet beror på (är en fråga om) tycke och smak it is [all] a matter (question) of taste (opinion)efter (i) mitt tycke according to my taste (liking)stark sympati fancy, inclination <för for>fatta tycke för ngn (ngt) take a fancy (liking) to…likhet likeness, resemblance
svagadjektiv~tallm. weak; medlidsamt el. klandrande feeble; klen äv. delicate; bräcklig äv. frail; kraftlös el. utmattad faint; lätt el. om t.ex. el. vin el. öl light; liten el. ringa faint, slight, slender; otydlig el. om ljud faint, soft; om ljus äv. dim, feeble; skral poorha en svag aning om ngt have a faint (vague) idea of sthsvag hälsa delicate healthen svag känsla a slight feelingdet svaga könet the weaker sexjag har ett svagt minne av att… I have a vague recollection that…en svag likhet (misstanke) a faint (vague) resemblance (suspicion)svaga nerver weak nervessvag puls feeble pulseen svag skiftning a faint tingesvag tillbakagång mild recessionsvagt verb weak verbsvag värme kok. low heati ett svagt ögonblick äv. in a moment of weaknessvara svag för… have a weakness for (be fond of)…vara svag i engelska be poor at (skol. weak in) English
yttreadjektivoböjl.belägen längre ut outer; som är utanför el. utanpå äv. exterior, external, outward, outsideyttre bevis external evidenceyttre diameter exterior diameteryttre fiender (förbindelser) external enemies (relations)yttre företräden outward (extrinsic) advantagesyttre förutsättningar external conditionsyttre gestalt outward formyttre likhet outward (external) resemblanceyttre mått outside measurementyttre skada external injury (damage)yttre skönhet outward beautyutifrån kommande o.d. el. om t.ex. omständigheter el. orsak el. tvång externalyttre våld physical violence
substantivoböjl., ettexterior; ngns äv. [external] appearance; ngts äv. outsidehon har ett tilldragande yttre …an attractive appearancehans yttre his outward appearancedöma efter det yttre judge by appearances (externals)vara mån om sitt yttre be careful about one's appearancetill det yttre in external appearance, outwardly, externally
somrelavtivt pronomenmed syftning på person el. allm. who (i formellare stil som objekt el. efter prep. whom); med syftning på djur el. sak el. allm. which; i nödvändig relativsats ofta that; efter 'such' o. oftast efter 'the same' asallt (lite, mycket, ingenting etc.) som all (little, much, nothing etc.) thatdet som en gång var ett fint hus what was once…den som läser detta kommer att… anyone who reads (anyone reading, those who read) this will…han var den förste (ende) som kom he was the first (the only one) to come (that el. who came)han är den störste statsman som någonsin levat …that (who) ever livedjag var dum som trodde honom I was a fool to believe himplatsen [som] han bor på …where (in which) he is living, …[that] he is living invad heter flickan [som] du skriver till? …[that (whom, who)] you are writing to?det var här (då, på det sättet) [som] jag mötte honom …that I met himdet är någon som knackar på dörren there is someone knocking at the doordet finns ingen av oss som inte tycker att… there is not one of us who doesn't think that…
specialfall a) oöversatt efter vissa frågeord samt efter 'när (var, vart) som helst'jfr helstjag vet inte vem som har (vad som är) rätt …who (what) is right b)i allm. rel. pron.vem som än whoevervilken[dera] som än whichevervad som än whatever
konjunktionsamordnandesåväl A som B A as well as Bgammal som ung old and young alike
jämförande:'såsom [varande]' el. 'i egenskap av' el. inledande fullständig el. förkortad jämförelsebisats as; 'i likhet med', 'på samma sätt som' (vanligen endast framför substantiviska ord) like; jfr liksom, såsomP som i Peter P for (as in) Petervilda djur, somlejon och tigrar wild animals, such as…en [sådan] som han a man like himden är lika bred som lång it is as broad as it is longhan är lika lång som du …as tall as you arevarför gör du inte som jag? …as (vard. like) I do?, …like me?om jag vore som du if I were you (in your place)gör som du vill do as you like, have it your own wayde älskade honom som en son …as [they would] a son, …like a sonöverlämna en blomma som ursäkt …by way of apologysom sagt as I (you etc.) said beforesom tur var, vann han luckily,…
villkorligthan lever som [om] han vore miljonär he lives as if (though)…
adverbframför superlativ:när vattnet står som högst …at its highestnär festen pågick som bäst right in the middle of…; se äv. under bästnär man är som mest (minst) förberedd …most (least) preparedsom hastigast, se under hastigast
© NE Nationalencyklopedin AB