Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lidandeadjektivsuffering <av from>bli lidande på det om person be the sufferer by it, be the loser by sth
substsuffering
sjukligadjektivlidande sickly, unhealthy
1 kvalsubstlidande suffering; pina torment
prövningsubstprov el. undersökning test, ordeal, examination; av t.ex. fullmakt investigationlidande ordeal, affliction
smärtasubstpain; lidande suffering; sorg griefha svåra smärtor be in great pain
stillaadjektiv och adverbej upprörd calm; stillsam quiet; fridfull peaceful; svag gentle; tyst silentStilla havet the Pacific Oceanligga stilla lie stillsitta stilla sit still; hålla sig stilla keep still, keep quiet; inte röra sig not move, not stirsitta stilla kvar remain seatedstå stilla a) inte flytta sig stand still b) om t.ex. fabrik el. maskin stand idle, be idle
verbt.ex. hunger satisfy; lindra, t.ex. lidande alleviate
skadasubstpersons injury; saks damage ((endast sing.))ont harmdet är ingen skada skedd there is no harm donefå svåra skador be seriously injured, be seriously hurt; om sak be seriously damagedta skada av bli lidande suffer from; om sak be damaged byta skadan igen make up for it
verbperson injure; sak damage; vara skadlig för be bad for, harmdet skadar inte att försöka there is no harm in trying
© NE Nationalencyklopedin AB