Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lidaverbsuffer <av from>lida av ha anlag för t.ex. svindel be subject tojag lider pinas av det it makes me sufferlida för ngt have to suffer for sth, have to pay for sth
nederlagsubstdefeatlida nederlag suffer defeat
skeppsbrottsubstshipwrecklida skeppsbrott be shipwrecked
förlustsubstlossgå med förlust run at a losslida stora förluster sustain heavy losses
bötaverbpay a fine, be finedböta för ngt lida pay for sth, suffer for sthböta 800 kronor be fined 800 kronor
vidkännasverbbära el. lidavidkännas kostnaderna have to bear the costsvidkännas förlusterna have to suffer losseserkänna acknowledge
bristsubstavsaknad lack < of>; knapphet scarcity < of>, shortage < of>lida brist be short of, be in want ofi brist på bättre for want of something betterbristfällighet deficiency; skavank defectunderskott deficit
svåradjektivdifficult, hard; mödosam heavy, toughallvarligi svårareallvarligare fall in serious cases, in more serious cases; stark. in grave casesett svårt fel misstag a serious error, a serious mistakeen svår förkylning a bad cold, a severe coldha svåra plågor be in great painett svårt prov a severe testen svår sjukdom a serious illnessett svårt slag a sad blowsvår värk severe paingöra det svårt för ngn make things difficult for sbha det svårt a) lida suffer greatly b) slita ont have a rough time of it; ekonomiskt be badly offha svårt för ngt find sth difficult
saknaverbinte ha el. vara utan lack, be without; behöva want, be in want of; lida brist på be lacking inryktet saknar grund the rumour is without foundationhuset saknar hiss there is no lift in the househan saknar humor he has no sense of humourverbet saknar infinitiv the verb has no infinitiveinte kunna hittajag saknar mina nycklar I have lost my keysmärka frånvaron avjag saknar den inte I don't miss it; behöver den inte I can do without it, I don't need it
© NE Nationalencyklopedin AB