Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

levaverblive; vara i livet be aliveleve Konungen! long live the King!levatillbringa sitt liv spend one's lifeleva ett bra liv lead a good lifeleva av (på) ngt live on sthleva sig in i ngt enter into sthleva kvar live on, survive
rövaresubstrobberleva rövare raise hell
fiendskapsubstenmityleva i fiendskap be at enmity
celibatsubstcelibacyleva i celibat be a celibate
loppasubstflealeva loppan live it up
exilsubstexileleva i exil live in exile
existensminimumsubstleva på existensminimum live at subsistence level
snålaverbvara snål be stingy, be mean; nödgas leva snålt stint oneselfsnåla in på spara save on
sussubstvindens sighdet gick ett sus genom rummet a murmur went through the room, a buzz went through the roomleva i sus och dus lead a wild life
överflödsubstymnighet abundance <, av of>, profusion <, av of>; rikedom affluence <, av of>; övermått superabundance <, av of>finnas i överflöd be abundantleva i överflöd live in luxury
© NE Nationalencyklopedin AB