Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

letaintransitivt verb och transitivt verb~de, ~t   allm. look; ihärdigt search; ivrigt hunt <efteri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>har du letat ordentligt? have you looked (searched) properly?
reflexivt verb~de, ~tleta sig dit (hem) find one's way there (home)
partikelverbleta framfind, hunt out <ur from>leta sig fram find one's wayleta igenomsearch; gå igenom ransack, go throughleta reda (rätt) på[try (lyckas manage) to] findleta uppsearch out, hunt up; hitta find
slagrutasubstantiv~n, -rutordivining (dowsing) rodgå (leta) med slagruta divine, dowse
1 masksubstantiv~en, ~arzool. worm; larv grub, larv|apl. -aei kött, ost maggot; data., slags datavirus wormha mask [i magen] have wormsleta mask search for worms (bait)det är mask i t.ex. äpplet, träet there are worms etc., se ovan in…, …is worm-eaten; t.ex. köttet äv. …is maggoty
1 rotaintransitivt verb~de, ~tböka root, grub, poke; leta äv. rummage <efteri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>rota i en byrålåda poke (rummage) about in…rota i andras angelägenheter poke one's nose into…rota fram root (dig) out (up)rota igenom search, go throughrota upp dig up
nålsubstantiv~en, ~arallm. needle; att fästa med el. t.ex. knapp~el.för prydnad pinnål och tråd a needle and threadsitta som på nålar be on pins and needles, be on tenterhooks, be having kittensdet är som att leta efter en nål i en höstack it's like looking for a needle in a haystack
sökaintransitivt verbsökte, sökteftersträva (t.ex. lyckan) seek; önska få (t.ex. upplysningar) want; försöka få try to get; leta looksöka [efter] leta efter look (ihärdigt search, ivrigt hunt) for; vara på jakt efter be on the lookout for, be in search of; se sig om efter look about for; försöka hitta try to findför att söka [efter] äv. in search (quest) ofsöka [läkare] för ngt see (consult) a doctor about…söka sanningen seek [after] (search after) the truthsöka skydd seek (ta take) sheltersökatröst hos ngn turn to sb for…söka ngns blick try to catch sb's eyesöka i fickorna rummage one's pocketsvilja träffa want to see; försöka träffa try to get hold of; genom besök äv. call onvem söks? el. vem söker ni? who[m] do you want?det är en herre som söker dig there is a gentleman to see youansöka om el. t.ex. anställning el. licens apply for; stipendium try (compete) forförsökasöka (+ inf.) try (sträva efter att attempt, endeavour) to + inf.jakt. track…by scent
reflexivt verbsökte, söktsöka sig el. söka sig fram [try to] find (pröva sig feel) one's waysöka sig till bege sig till [try to] go to; uppsöka (t.ex. skugga) seek; vara på väg till, dras till make for; ta sin tillflykt till resort tosöka sig till ngn seek sb (ngns sällskap sb's company)folk söker sig till storstäderna people make for…, tend to move to…
partikelverb (jfr äv. under söka, leta)söka sig bort från en stadtry to get away from…; söka nytt arbete try to get a job somewhere else than in…söka in på (till) en skolaapply for admission in (entrance into)…söka uppleta upp search out, hunt up; hitta findsöka upp ngn look…up, call on…, go (resp. come) to see…; söka reda på seek out…söka ututvälja choose, select, pick out; ta reda på åt sig find oneselfsöka sig ut om t.ex. rök escape
redasubstantiv~nordning order; klarhet claritybringa reda i ngt bring order into sth, get (put) sth straight (in order)reda få veta find out, get to know, learn; få tag i findha redaveta ngt know sth; vard. be in on sthhålla reda hålla uppsikt över look after, keep a check onleta reda [try to] find, look upta reda skaffa information om find out
adjektivoböjl.reda pengar ready money, [hard] cash
transitivt verbredde, rettordna preparereda upp lösa upp unravel äv. bildl., disentangle; bildl. äv. el. t.ex. affärer clear up, sort out, straighten outreda ut klarlägga elucidate, explain <för ngn to sb>kok.reda [av] thicken
reflexivt verbredde, rettdet reder sig [nog] ordnar sig [nog] that (it) will be all right
ljussubstantiv~et, =allm.el.bildl. light; stearin~ o.d. candlevarde ljus! bibl. Let there be light!ljusets hastighet the velocity (speed) of lightsitta som tända ljus sit straight as ramrodsplötsligt gick det upp ett ljus för mig it suddenly dawned on me, now the penny has droppedkasta nytt ljus över ngt throw a new (different) light on sthföra ngn bakom ljuset take sb in, hoodwink (deceive) sbdra fram i ljuset bring to lightse ngt i ett nytt ljus see sth in a new lightleta [efter ngt] med ljus och lykta search (hunt) high and low [for sth]adjektiv~tlight; om färg äv. pale; om dag el. klangfärg clear; om hy el. hår fair; se äv. blond; om kött white; om öl pale; klar, lysande bright äv. bildl.mitt på ljusa dagen in broad daylightljusalyckliga minnen happy memoriesse det från den ljusa sidan look on the bright side [of things]ha sina ljusa stunder have one's bright moments (om psykiskt sjuk lucid intervals)
3 rättadjektiv=riktig right, correct; tillbörlig proper; rättmätig rightful; sann el. verklig true, real; rättvis fair, justrätt ska vara rätt fair is fairom rätt ska vara rätt by rights, if we are fair, in all justicedet är rätt that's rightdet var rätt av henne att (+ inf.) it was right of her to + inf., she was right to + inf. (in + ing-form)det är inte mer än rätt [att…] it's only fair [that…][det är] rätt åt honom! serves him right!det enda rätta the only right thingden rätte the right man; vard. Mr Rightden rätta the right woman; vard. ibl. Miss Righti ordets rätta bemärkelse in the proper sense of the wordhär är inte rätta platsen att (+ inf.) this is not the [right] place to + inf.i rätt tid in [due] time, on timeett ord i rättan tid …in seasonöverlämna ngt till den rätte ägaren …the right (rightful) owneri rätt[a] ögonblick[et] at the right moment
adverbkorrekt rightly, correctly; efter vb ofta äv. righträtt avskrivet intygas True Copy, true (correct) copy certified byeller rättare [sagt] or rather (more correctly)går din klocka rätt? is your watch right?det kan aldrig ha gått rätt till there must be (have been) something wrong here (there)handla rätt do the right thinghöra rätt hear righträkna rätt antal count right; räknetal do it (work it out) right; bildl. be right [in one's calculations]saken är inte rätt skött …not properly handledstava rätt spell correctlyträffa rätt hit the mark; bildl. hit upon the right thingförstärkande:riktigt quite; något försvagande:tämligen fairly; ganska (vanl. gillande) pretty; (vanl. ogillande) ratherjag trivs rätt [så] bra med arbetet I get on quite (pretty) well with…jag tycker rätt bra om henne I quite like herfilmen är rätt [så] bra äv. …not [too (so)] badrätt och slätt simplyhan är rätt och slätt en bedragare he is a swindler pure and simplerätt som det var plötsligt all at once, all of a sudden, suddenlyrätt som jag satt där just as I was sitting thererakt straight, direct, right; se ex. under raktduken ligger snett, lägg den rätt! …put it straight!tavlan hänger upp och ned, vänd den rätt! …turn it right side up!rätt så! sjö. steady [as she goes]!rätt i (åt) norr due northbo (gå) rätt över gatan …straight across the streetfå (leta, ta) rätt, se ex. under reda
setransitivt verb och intransitivt verbsåg, settsee; titta look; få syn på äv. catch sight ofdet kan ses med blotta ögonen it can be seen; jfr vidare sesjag ser [att läsa] utan glasögon I can see [to read]…se bra (dåligt) ha bra (dålig) syn have good (bad) eyesightom jag inte ser fel if my eyes do not deceive mejag såg fel (rätt) vanl. I was mistaken (right)som jag ser det har du rätt as I see it…, in my opinion…jag ser det som min plikt I regard it as…jag tål inte sehonom I can't stand the sight of…råkase see; ngn el. ngt äv. catch sight ofse nu let's see nowjag får se om jag kommer I may come, I'll seedet får vi se we'll see about thatlåt mig se tänka let me seedu ska [få] se att han kommer I bet he will come; he will come, you'll seedär ser du [själv]! there you are!
väl (illa) sedd popular (unpopular)ekonomiskt sett economically; ur ekonomisk synpunkt from an economic point of viewi stort sett på det hela on the whole; i allmänhet generally (broadly) speaking; nästan almostytligt settär if one looks at it superficially…; vid första påseendet on the face of it…
jag ser av brevet I see (find, learn) from…jag ser för mig hur det ska se ut I can visualize (just see)…vad ser hon hos honom? what does she see in him?se ngn i ögonen look sb in…
se eg.:titta på look at; ta en titt på have a look at; uppmärksamt watch; länge gaze (stare) at; nyfiket el. misstänksamt eyese på klockan look at (consult) one's watchhur ser du på saken? what is your view of…?se på tv watch (look at) TVjag ser på dig att… I can tell by your face that…hon såg inte åt mig bildl. she ignored my very presence
reflexivt verbsåg, sett~ sig a) känna sig el. t.ex. föranlåten feel; anse sig el. vara el. t.ex. tvungen, besegrad find oneself, be b)se sig i spegeln look (have a look) at oneself in the mirrorse sig för look out, take care; gå försiktigt watch one's step, look where one is goingse sig om, se se sig omunder se
partikelverbse anse tiden an wait and see; bida sin tid bide one's timese borteg. look away (another way)se efterta reda på see <om if>; leta lookse efter [om det finns] i lådan look (have a look) [for it] in…övervaka look after; passa mind, have an eye to, take care ofse fram mot (emot)glädja sig åt look forward tose sig förse under sese inman ser in det är insyn you (one) can see inse nedlook downse ned på bildl. look down on; förakta äv. despisese omt.ex. en film see…againse till look after; ordna look to; sköta om attend tose om sitt hus bildl. set (put) one's house in orderse sig om vända sig look roundse sig om efter söka look about (round, out) forse sig om (omkring) [i staden] look (have a look) round [the town]se pålook on; iakttaga watchser man på! överraskat well, what do you know!; jo jag tackar jag well, well!, I say!; då man får syn på ngn well, look who's here!se tillordna med see tose till att ngt blir gjort see [to it] that…se se efter b)jag har inte sett till honom på länge I haven't seen him…jag ser inte till honom mycket numera I don't see much of him…se tillbakase tillbaka [i tiden] look back [into the past]se upptitta upp look up, raise one's eyes <från from>se upp till beundra look up toakta sig look (speciellt amer. watch) out <för for>; vara försiktig take care, be carefulse upp för bilen (trappsteget)! mind…!se upp för dörrarna! på tunnelbana mind (stand clear of) the doors!se uttitta ut look outha visst utseende look <som like>se ut att (+ inf.) look like + ing-form; verka seem to + inf.se ut som om look (verka seem) as ifhur ser han ut? vad har han för utseende what does he look like?; är han arg el. sjuk etc. how does he look?det ser illa (mörkt) ut it looks (things look) badhur ser jag ut i håret? how does my hair look?, how's my hair?så här ser ut! what a mess!det ser så (inte bättre) ut it looks (seems very much) like itdet ser ut att bli regn it looks like rainväljase ut ngt [åt sig] choose (pick out)…; jfr utsese överse igenom look over; gå över overhaul; revidera revise
© NE Nationalencyklopedin AB