Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ledigtadverbledigt från skolan be given a holiday from schoolhon har ledigt i dag she has today offha ledigt från skolan have a holiday from school; se vidare ex. under ledigmed lätthet easilyröra sig ledigt a) move freely b) otvunget move with easesitta ledigt om kläder fit comfortably
ledigadjektivfree; sysslolös unoccupied; om tid freelediga stunder in my (her etc.) spare timebli ledig från arbetet get off workgöra sig ledig take time offhon är ledig i dag she has today (the day) offobesatt vacant; om t.ex. sittplats vanligen unoccupied; disponibel spare; att tillgå available; som skylt på taxi for hire; på t.ex. toalett vacantlediga platser tjänster vacanciesen ledig taxi a free taxiär bilen ledig? till taxichauffören are you engaged?, are you free?är den här platsen ledig? el. är det ledigt här? is this seat taken?otvungen easy; bekväm, om t.ex. kläder comfortable, loose-fittinglediga! mil. stand easy!
1 hahjälpverbtempusbildande havedu har snart glömt det you will soon have forgotten itdet hade jag aldrig trott I would never have thought it
huvudverbhave, have gotvilken färg har den? what colour is it?ha fel be wrongha rätt be rightdet kan vara bra att ha it will come in handyvad har du här att göra? what are you doing here?vad ska man ha det till? what's it for?nu har jag det! now I've got it!få, erhålla havevad vill du ha? what do you want?; om förtäring what will you have?jag skulle vilja ha en tidning I'd like a newspaper, I should like a newspaperha det bra gott ställt be well offha det så bra! have a good time!ha det trevligt have a nice timehur har du det? how's things?ha ledigt be free, be off dutyha lätt att find it easy tot.ex. kläder wear
verb och partikelverbha ngt emot:jag har inget emot det I have nothing against ithar du något emot att jag röker? do you mind my smoking?ha för sigtro, mena think; föreställa sig have an idea; inbilla sig imaginevad har du för dig? vad gör du? what are you doing?vad har du för dig i kväll? are you doing anything tonight?ha ngt kvarha över have sth left; ännu ha still have sthha medha med sighave with one, bringha på sigha ngt på sig vara klädd i ngt have sth on, wear sthhar du en penna på dig? have you got a pencil on you?vi har bara en dag på oss we have only one day leftha söndert.ex. en vas break; t.ex. en klänning tear
© NE Nationalencyklopedin AB