Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ledigtadverbfå (ge ngn) osv.ledigt, se ex. under ledigallm. el. med lätthet easily; bekvämt comfortably; obehindrat el. t.ex. röra sig freely; utan risk certainly; gladeligen gladly, willinglyröra sig ledigt otvunget …with easesitta ledigt om kläder fit comfortably, be an easy fit
ledigadjektiv~tfri a) om person: free; (pred. äv.) not occupied; sysslolös unoccupied, idle b) om tid: free, …off; inte upptagen leisure…, spare…en ledig dag i veckan one day off a weekjag har aldrig en ledig stund …a spare moment, …a moment to spareledigt en timme (en vecka) get an hour off (a week off el. a week's holiday)ge ngn ledigt give sb time offge ngn en dag ledigt let sb take a day offha ledigt från skolan [den dagen] have a holiday from school [on that day]ta ledigt en dag (vecka) take a day off (a week off el. a week's holiday)hon är ledig (har ledigt) i dag she has today off; har sin ~a dag she has her day off today
obesatt el. obebodd vacant; inte upptagen free, unoccupieddisponibel: (attr.) spare…; (pred.) free, to spare; att tillgå available; som skylt:på taxi for hire; på t.ex. toalett vacantdet finns inte en ledig bil there isn't a taxi to be had (a taxi available)lediga platser tjänster vacancies; som tidningsrubrik Situations Vacanttjänsten är fortfarande ledig …still openär den här platsen ledig? el. är det ledigt här? is this seat taken (occupied)?
otvungen easy äv. om t.ex. hållning; flytande:om handstil flowing; om språk fluent, natural, informal, colloquial; bekväm el. om t.ex. kläder comfortable, loose-fittinglediga! mil. stand easy!
lätthetsubstantiv~enringa tyngd lightness; ringa svårighet easiness; enkelhet simplicity; ledighet o.d.:t.ex. att lära sig språk ease; t.ex. att uttrycka sig facility <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin + ing-form>med lätthet ledigt with ease, easily
flytaintransitivt verbflöt, flutitbäras av vätska float äv. om simmare; inte sjunka äv. swimbrädorna har flutit i land …has been washed (has floated) ashorerinna flow; löpa ledigt el. om t.ex. samtal flow; gå smidigt run smoothly (well)ha vätskeform be fluidekon., ha obestämt värde floatlåta dollarn flyta float…
partikelverbflyta ifärgerna flyter i varandra …run into each otherflyta ihopom floder meetbli suddig become blurredflyta ineg.flyta in i en sjö flow (run) into…inbetalas be paid in; skänkas come inpubliceras be inserted, appearflyta ovanpåvilja flyta ovanpå try to be superiorhan vill gärna flyta ovanpå he is always trying to be (he likes to be) superiorflyta påflyta uppcome (rise) to the surfaceflyta utmynna flow out; sprida sig spread; bli suddig become blurred
hahjälpverbhade, hafttempusbildande havevem har sagt [dig] det? ofta who told you [that]?om jag [hade] vetat, [då] hade jag… if I had (I'd) known I would have…det hade jag aldrig trott [om honom]! I would never have thought it [of him]!
transitivt verbhade, haftäga (äv. friare) a) allm. have; ledigare have got; mera formellt possess; inneha el. hålla hold; hålla sig med el. förvara keep; bära el. t.ex. kläder wear; åtnjuta enjoyha aktier hold sharesha ansvar (ansvaret) för be responsible forha en egenskap possess a qualityvilken färg har den? what colour (amer. color) is it?ha hund keep (have) a dogjag har huvudvärk I have (I've got) a headacheha kort kjol wear a short skirtha rätt (fel) be right (wrong)ha tur be luckyen ficklampa kan vara bra att ha …come in handyha ngn att fråga have [got] sb to askjag har ingenting att göra I have [got] nothing to dovem har du i historia? skol. who do you have for history?vad ska man ha det till? what is it for?
b)i vissa förb. med tids- el. rumsadverbialvar har du handskarna? where are (brukar du ha do you keep) your gloves?nu har jag det! now I've got it!
el. erhålla have, getvad vill du ha? what do you want?; om förtäring what will you have?, what would you like [to have]?; på restaurang what are you having?jag skulle vilja haen öl …, please; I would like…vad har han i lön? what is his salary?
i uttr. som betecknar omständigheter o.d.ha det bra gott ställt be well (comfortably) offha det [så] bra! have a good time!, all the best!, take care [of yourself]!han har det jobbigt just nu he's having a tough time just nowha trevligt (roligt) have a nice (good) time, enjoy oneselfhur har du det? how are (vard. how's) things?; hur mår du? how are you?, how are you getting on?hur har du det med kläder? how are you off for…?ha ledigt be off (free), be off duty; en ledig dag have the day offha lätt (svårt) att (+ inf.) find it easy (difficult) to + inf.ha lätt för språk have a gift for…, be good at…
reflexivt verbhade, haftvard.hon skrek och hade sig she screamed and shouted (carried on)
partikelverbha borttappa loseha emotjag har inget emot… I have nothing against…, I have no objection to…om ni inte har något emot det vill jag if you don't mind (object)…har ni något emot att jag röker? do you mind my smoking?ha för sigvad har du för dig gör du? what are you doing?; i fråga om ofog what are you up to?har du något för dig i kväll? are you doing anything (have you got anything on) this evening?tro el. mena think; föreställa sig have an idea, be under the impression; inbilla sig imaginehan har fått för sig satt sig i sinnet att han ska he has got it into his head that…ha kvarha över have…left; ännu ha still have; se vidare kvarha med [sig]föra (ta) med sig have with one; hit bring [along], bring with one; dit take [along]har du med dig allt som du behöver? have you brought (got) everything…?det har det goda med sig att… it has the advantage that…, the good thing about it is that…ha på sin sida have with oneha på sigvara klädd i have…on, wearhan hade ingenting på sig he had nothing onvara försedd medhar du en penna på dig? have you got a pencil [on you]?ha till sitt förfogandevi har bara en dag på oss we have only one day left (to spare)ha söndert.ex. en vas break; t.ex. klänning tear; jfr sönder
© NE Nationalencyklopedin AB