Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ledighetsubstantiv~en, ~erledig tid free time, leisure, time off; semester holidayledighet för studier leave of absence for study purposesotvungenhet:i umgänge easiness (ease) of manner; stils o.d. ease, easy flow; i rörelser freedom
lätthetsubstantiv~enringa tyngd lightness; ringa svårighet easiness; enkelhet simplicity; ledighet o.d.:t.ex. att lära sig språk ease; t.ex. att uttrycka sig facility <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin + ing-form>med lätthet ledigt with ease, easily
fjortonräkneordfourteenfjorton dagar vanl. a fortnight; amer. äv. two weeksfjorton dagars ledighet a fortnight's…med fjorton dagars mellanrum at fortnightly intervals; jfr fem, femtonmed sammanssättn.
viddsubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasomfång width; i fråga om kläder äv. fullness; ledighet looseness; speciellt vetensk. amplitude~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasbildl.:omfattning extent, scope; räckvidd rangevidden av olyckan the extent of…se en fara i hela dess vidd …in the whole of its extent~en, ~ervidsträckt ytavidder vast expanses, wide open spacessnötäckta vidder vast expanses (stretches) of snow
1 lovsubstantiv~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasledighet el. lovdag holiday; ferier holidays (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasspeciellt amer. vacationvad ska du göralovet ? …in your holidays?oböjl.skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknastillåtelse permission, leavefår jag lov? may I?; vid uppbjudning shall we dance?, may I have the pleasure of this dance?vad får det lov att vara? i butik o.d. can I help you [sir resp. madam]?, what can I do for you?be [ngn] om lov att få göra ngt ask [sb's] permission to do sthoböjl.lovvara tvungen att have to~etskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasberöm praisesjunga ngns lov sing sb's praises, extol sbtack och lov! thank God!
arbetaintransitivt verb och transitivt verb~de, ~tallm. work; mödosamt el. tungt äv. labour (amer. labor), toilarbeta degen work the dougharbeta bra (hårt) äv. do good (hard) workarbeta efter en plan work according to a planarbeta fort (långsamt) äv. be a quick (slow) workerarbeta med barn inom barnomsorgen work with childrenarbeta med reklam i reklambranschen work (be) in advertising (the advertising business)arbeta på ett broderi work at a piece of embroideryarbeta med (på) ett problem work at (on) a problemarbeta för (på) att (+ inf.) work (friare strive) to + inf.arbeta hårt på (med) att förbättra äv. try hard to improvearbeta sig trött work till one is tired
partikelverbarbeta avwork offarbeta bortget rid of; stamning o.d. äv. [gradually] get the better of[lyckas] arbeta bort manage to eliminate (work off)arbeta ihjäl sigwork oneself to deatharbeta ihoptr.:arbeta ihop pengar till ngt work to get money for sthitr. work togetherarbeta in (in…i)t.ex. en hudkräm i huden work in (…into)arbeta in en vara på marknaden create (work up) a market for…arbeta in extra ledighet i förväg work overtime in order to get some days (resp. hours) offarbeta ombok o.d. revise; helt och hållet rewrite; för scenen, filmen adaptarbeta uppallm. work (build) up; jord cultivate; utveckla develop; förbättra improvearbeta utse utarbetaarbeta ut sig wear oneself out [with hard work]arbeta överövertid work (put in) overtime, work late
© NE Nationalencyklopedin AB