Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lagförslagsubstantiv~et, =[proposed] bill
propositionsubstantiv~en, ~erlagförslag government billlägga [fram] en proposition present (introduce) a bill
vilandeadjektivoböjl.resting, reposing, quiescentvilande aktiebolag ekon. dormant company (amer. corporation)vilande konto bank. dormant account (balance)vilande lagförslag dormant bill
avfattatransitivt verb~de, ~tbrev o.d. word, pen; avtal draw up; regler frame; lagförslag draftkort avfattad briefly worded, brief
avslåtransitivt verb-slog, -slagitvägra att anta el. t.ex. begäran el. förslag refuse, decline; lagförslag o.d. reject; ibland defeathan fick sin begäran avslagen his request was rejected (turned down)
motiveringsubstantiv~en, ~arberättigande justification, explanation <för of (for)>; angivande av [sina] skäl statement of [one's] reasons ([one's] motives); t.ex. för lagförslag explanatory statement; motivation <för of>med motiveringen att on the ground[s] (plea) that
motionsubstantiv~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaskroppsrörelse [physical] exercisemotion get [some] exercise~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasförslag motion; lagförslag [private, member's] bill <i on; om for; [om] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. (for skiljetecken mellan denna SCB och föreg. SCB saknas+ ing-form)>väcka motion propose (submit) a motion, introduce a bill, move a resolution
antatransitivt verb-tog, -tagitta emot el. t.ex. plats take; säga ja till el. t.ex. erbjudande el. inbjudan el. kallelse acceptacceptera som elev o.d. admit, accept; mil. o.d. enrol; godkänna approve, passde som antagits till vidareutbildning those accepted for further education (training)gå med på el. godkänna accept; t.ex. förslag äv. agree to, approve; lagförslag passförutsätta assume; formellare presume; förmoda suppose; vard. expectantag nu att… now supposing (suppose now) that…jag antar det I suppose (expect) sogöra till sin, tillägna sig, t.ex. idé adopt; lära äv. embraceanta namnet… take (assume) the name of…under antaget namn under an assumed name assumeanta fast konsistens set; hårdna hardenanta oroväckande proportioner assume alarming proportions
fallaintransitivt verbföll, fallitmer eg.:allm. fall; om frukt, löv, regn o.d. äv. come down; dö äv. die, be killed; om tyg äv. hang; om temperatur el. tryck el. vatten o.d. äv. go downdet föll mycket snö there was a heavy fall of snow, a lot of snow fellljuset föll på tavlan äv. the picture caught the light
bildl.:allm. fall; om kurs, pris o.d. äv. drop, go down; om regering o.d. äv. be overthrown; om fråga, förslag o.d. äv. faillåta masken falla bildl. show oneself in one's true coloursavgörandet faller i dag the matter will be decided todaydom faller om en vecka judgement will be pronounced …jag vet inte hur orden föll [sig] …what the exact words werefalla för frestelsen yield (give way) to…alla föll för honom everybody fell for himfalla i glömskao.d. fraser se resp. subst.allting faller på plats bildl. everything falls into place
reflexivt verbföll, fallitfalla sig hända sig happen, chance; med adj. predf.:te sig bedet faller sig naturligt [för mig] att… it comes natural [to me] to…det föll sig så att han… it so happened that he…, he happened to + inf.
partikelverbfalla avallm. fall offfalla bortdrop (fall) [off]; t.ex. ur minnet äv. drop out; försvinna be dropped, be discontinued, disappear, lapse'e' faller bort i vissa ord e is dropped…falla framåtfall forwardsfalla ifall in; genom is fall throughfalla ifrån pass awayfalla igenomfall through; i examen fail; om lagförslag o.d. be defeatedfalla ihopfall in (down), collapse; bryta samman break down, collapsefalla infall in; stämma upp strike up; stämma in join in (äv. i samtal)det skulle aldrig falla mig in! I wouldn't dream of it (of such a thing)!när det faller honom in when it occurs to him, whenever he likesfalla nedfall (drop) downfalla död ned drop deadfalla ned från en stege äv. fall off…falla nedför trappanfall downstairsfalla omkullfall [over], fall (tumble, come) down, dropfalla sönderfall (drop, crumble) to pieces; speciellt bildl. break up; jfr sönderfallafalla tillbakafall (slip) back; sacka efter fall behind, lagfalla tillbaka i gamla vanor relapse into…ha något att falla tillbaka på ekonomiskt have something [put by] to fall back on; vard. have a nest eggfalla utfall outhan föll ut genom fönstret he fell out of the window
läggatransitivt verblade, lagtplacera:allm. put; större föremål äv. place; spec. i liggande ställning lay; lägga till sängs put…to bed; sätta på (t.ex. förband) applylägga ett brev i (på) brevlådan put (drop) a letter in[to]…lägga ansvaret (skulden) på ngn lay the responsibility (blame) on…lägga pengar på ngt spend money on…fackspr.:t.ex. golv lay; t.ex. vägar lay down, construct
intransitivt verblade, lagtlägga på hullet, se under hull
reflexivt verblade, lagt~ sig a)i eg. betydelse (äv.lägga sig ned) lie down; gå till sängs go to bed; placera sig (t.ex. i bakhåll) place oneself; sport.:boxn. o.d. take a dive; om lag throw the (resp. a) gamelägga sig och vila (lie down [to rest])lägga sig i t.ex. veck formlägga sig i rätt fil get into…läggavända sig på sidan turn on one's side b) bildl.:avta (om t.ex. storm o.d.) abate, subside; gå över pass off; om svullnad go down c) frysa:om vattendrag freeze over; om is freeze
partikelverblägga anlägga an [med geväret] present [one's gun] < at>lägga an på ngn make up to…, make a dead set at…lägga avvard., upphöra el. sluta upp pack it in, call it a dayhan har lagt av med tennis he has stopped playing tennislägg av! a) sluta med det där! stop it (that)!, cut it out! b) försök inte! come off it!, get away [with you]!; amer. don't give me that line (stuff)!lägga bortifrån sig put down (aside); sluta med drop, give uplägga emellanbetala mellanskillnaden give…into the bargainlägga framta fram put out <ngt åt ngn sth for sb>; till påseende displaybildl.:redogöra för (t.ex. planer, åsikter) put forward, propound; utveckla (t.ex. idéer) set out; presentera:t.ex. förslag el. uppsats submit <för ngn to…>; lagförslag present; förete (t.ex. bevis) produce, adduce; offentliggöra publishlägga förservera serve [out], dish [out] <ngn to sb>lägga iput in; tillsätta add; bifoga encloselägga i ngt i… put sth in[to]…; tillsätta add sth to…; bifoga enclose sth in…lägga i en växel engage…lägga i ettan[s växel] äv. put the (resp. a) car in first [gear]lägga sig i, bildl.se blanda sig iunder blandalägg dig inte i det här don't interfere, mind your own businesslägga ifrån sigput…down <bordet on…>; undan el. bort put away (aside); lämna kvar leave […behind]; förlägga mislaylägga ihopput (piece)…together; sammanslå äv. join; plocka ihop äv. collect; vika ihop fold [up]; tillsluta shut; addera ihop add uplägga ihop två och två add two to two; bildl. put two and two togetherlägga in (se äv. lägga iovan)stoppa o.d. in put…in; slå in wrap up; infoga put in, insert; t.ex. ngt i ett program introduce; bifoga (t.ex. i brev) enclose; lägga på (t.ex. parkettgolv) put down; sömnad. take inlägga in ngt i en ask put (emballera pack) sth in[to]…lägga in data. install <ett program på en dator a program on a computer>konservera:allm. preserve; i glasburk bottle; i plåtburk can, tin; i salt el. ättika etc. pickleinkomma med (t.ex. protest) enter, lodgelägga in en ansökan hos ngn om ngt apply to sb for sth, file an application with sb for sthlägga in om anstånd put in for…lägga nedeg. put (i liggande ställning lay)…down; ~ från sig put (lay) down; packa ned pack; gräva ned (t.ex. ledning) lay; sömnad. let downlägga ned ngt i en ask put (packa pack) sth into…lägga ned en krans på en grav lay a wreath…upphöra med (t.ex. verksamhet) discontinue; inställa (t.ex. drift, järnvägslinje) shut down; stänga (t.ex. fabrik) close [down]; inte fullfölja (t.ex. process) withdraw; teaterpjäs take off; tidning discontinueanvända el. offra (t.ex. pengar, möda, tid) spend, expend <på ngt (på att + inf.) on sth (in + ing-form)>lägga ned arbete på ngt äv. put in…on sth, put…into sthjakt., döda bring downlägga omförbinda bandage; sår dressändra change, alter; ordna om rearrange; omorganisera reorganizelägga om produktionen till… switch over production to…lägga om trafiken divert [the] trafficlägga påeg. put on; t.ex. förband äv. apply < to>; t.ex. färg äv. lay on; tillsätta add; posta post; amer. maillägga på en duk på bordet put (breda ut spread) a cloth on…lägga på ngn en filt put…over sblägga på [luren] tele. hang up, ring offt.ex. skatter impose <ngn (ngt) on…>lägga på ngn arbete (ansvar) saddle sb with…ökaläggafemtio kronor på priset (på varorna) raise the price (the price of the goods) by…lägga10 % på räkningen put an extra…on the billlägga tilltr.:tillfoga add; bidra med contributerfllägga sig till med skaffa sig:t.ex. skägg grow; t.ex. bil buy oneself; t.ex. vanor el. åsikter adoptitr.,sjö.:förtöja berth <vid at>; landa land; anlöpa call <vid at>lägga undanlägga bort o. reservera put aside; plocka undan put away; spara put away, lay aside (by)lägga undan till en bil save up for…lägga underlägga under sig subdue, subjugate; erövra conquerlägga uppplacera put…up <hyllan on…>visa (t.ex. kort, pengar) put downlägga upp korten bildl. show one's cards (hand)kok. dish uplägga upp ngt på ett fat arrange (place) sth on…sömnad.:korta shorten; vika upp tuck up; stickning o.d.:maskor cast on; till plagg set uplägga upp håret [på spolar] set…on rollersmagasinera el. förråd o.d. lay up (in)lägga upp en båt lay…upplanlägga:t.ex. arbete organize, plan; t.ex. program arrange, draw up; t.ex. kortregister make [out]lägga upp ett konto (ett lån) open an account (issue a loan)lägga upp på Internet uploadlägga upp ett skratt break into laughterlägga upp sig vard., sexuellt put out <för ngn for sb>lägga ur växelnput…into neutrallägga uteg. lay (placera put)…out; breda ut äv. spread <golvet on…>data. put out <en hemsida på Internet a web page on the Internet>sömnad. let outpengar:ge ut spend, lay out; betala pay <för ngt (ngn) for…>jag kan lägga ut för dig …pay [the money] for youbli tjockare fill out, put on weightsjö.lägga ut [ifrån land] put out (off) [from…]lägga sig ut för ngn hjälpa intercede (plead) for sb; söka vinna make up to sbarbete farm outlägga överplacera över (t.ex. en duk) lay (put, place, breda spread)…overlägga över maten [med någonting] el. lägga över [någonting över] maten put something over…, cover…[with something]läggaflytta över ngt put (bildl. shift)…on to
© NE Nationalencyklopedin AB