Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lagförslagsubstbill, proposed bill
antagandesubstförmodan assumptionmottagande acceptance; som elev admissiongodkännande acceptance, adoption, approval; lagförslag passing
propositionsubstlagförslag government billlägga fram en proposition bring in a bill
motionsubstkroppsrörelse exerciseförslag motion <om for>; lagförslag bill <i on; om for>
antaverbförmoda suppose, assumeta emot, t.ex. plats take; säga ja till accepttill utbildning admitgodkänna accept, adopt, approve; lagförslag passgöra till sin adoptanta namnet Anthony take (assume) the name of Anthony assumeanta fast konsistens set, harden
fallaverbfalllåta förslaget falla drop the proposaldet faller av sig självt it goes without sayingfallande tendens downward tendencydet faller sig naturligt för mig att… it seems (comes) natural for me to…det föll sig så att… it so happened that…falla på plats fall into place
verb och partikelverbfalla avfall offfalla bortdrop off, fall offfalla igenomom t.ex. lagförslag be defeatedfalla ihopfall in, fall downbryta samman break down, collapsefalla infalla nedfall down, drop downfalla omkullfall over, fall downfalla sönderfall to piecesfalla undanyield, give away <för to>
© NE Nationalencyklopedin AB