Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

löpaintransitivt verb och transitivt verblöpte, löpteg.el.bildl. run; sträcka sig äv. extend; om stig o.d. äv. golöpa ett lopp (varv) run a race (a lap)lånet löper med 10 % ränta the loan carries (bears) interest at 10%låta ngn löpa let sb golåta tankarna löpa [i väg] let one's thoughts run on
intransitivt verblöpte, löptvara brunstig om hona be on (in) heat
partikelverblöpa ihop (samman)convergelöpa utom avtal el. tid o.d. run out, expire
parallelltadverbparallellöpa parallellt med… run parallel to (with)…
gatloppsubstantiv~et, =, löpa gatlopp run the gauntlet
amoksubstantivoböjl., löpa amok run amok (riot)
1 häcksubstantiv~en, ~arplanterad hedgebilda häck bildl. form a lanevid häcklöpning hurdle110 m häck 110 metres hurdleslöpa häck hurdle
linasubstantiv~n, linorrope; smäckrare cord; speciellt sjö. line; stål~ wirelöpa linan ut go the whole hog, go through with itvisa sig på styva linan show one's paces; briljera show off
hamnsubstantiv~en, ~armål för sjöresa el. hamnstad port; speciellt om själva anläggningen el. tilläggsplats harbour (amer. harbor); dockhamn docks (pl.)bildl.el.poet. äv. havenisfri (naturlig) hamn ice-free (natural) harbour (amer. harbor)komma (ligga) i hamn arrive (be) in portlöpa in i hamnen enter [the] harbour (amer. harbor)föra ngt i hamn bildl. bring sth to a successful close
stapelsubstantiv~n, staplarhög pile; av ved stack; jfr klockstapelsjö. stocks (pl.)gå (löpa) av stapeln sjö. leave the stocks, be launchedgå av stapeln bildl. come off, take placefys. pilepå bokstav stem; understapel downstroke; överstapel upstrokei diagram bar, column
risksubstantiv~en, ~erallm. risk <för of>; fara äv. danger, peril; vågspel hazardmed risk att (+ inf.) at the risk of + ing-formpå egen risk at one's own risklöpa risk[en] att (+ inf.) run the risk of + ing-form
flytaintransitivt verbflöt, flutitbäras av vätska float äv. om simmare; inte sjunka äv. swimbrädorna har flutit i land …has been washed (has floated) ashorerinna flow; löpa ledigt el. om t.ex. samtal flow; gå smidigt run smoothly (well)ha vätskeform be fluidekon., ha obestämt värde floatlåta dollarn flyta float…
partikelverbflyta ifärgerna flyter i varandra …run into each otherflyta ihopom floder meetbli suddig become blurredflyta ineg.flyta in i en sjö flow (run) into…inbetalas be paid in; skänkas come inpubliceras be inserted, appearflyta ovanpåvilja flyta ovanpå try to be superiorhan vill gärna flyta ovanpå he is always trying to be (he likes to be) superiorflyta påflyta uppcome (rise) to the surfaceflyta utmynna flow out; sprida sig spread; bli suddig become blurred
© NE Nationalencyklopedin AB