Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

löjligadjektiv~tridiculous; komisk comical; tokrolig ludicrous; orimlig absurdlöjliga familjerna kortsp. happy familiesgöra sig löjlig make a fool of oneselfgöra sig löjlig över… make fun of…
skrattretandeadjektivoböjl.laughable; löjlig ridiculous, ludicrous
löjeväckandeadjektivoböjl.ridiculous; se äv. löjlig
fjantigadjektiv~tlöjlig el. fånig foolish, silly
fånigadjektiv~tdum silly, stupid, foolish; löjlig ridiculous
komiskadjektiv~tkomedi- el. rolig comic; skrattretande el. löjlig comical, ridiculous, ludicrous; lustig äv. funny, droll
löjlighetsubstantiv~en, ~eregenskapel.förhållande ridiculousness; comicality; absurdity osv.; jfr löjliglöjligheter dumheter absurdities; nonsens nonsense (sg.)
cirkussubstantiv~en, ~arcircusdet var full cirkus villervalla it was chaotic, everything was upside-downrena cirkusen löjlig tillställning a proper circus (farce)
lustigadjektiv~trolig funny; roande amusing; löjlig comical; konstig odd, strange, peculiar, funnylustiga huset på tivoli fun housegöra sig lustig över ngn (ngt) make fun of…, poke fun at…, make cracks about…
tokigadjektiv~tsinnesrubbad samt friare mad <av with>, crazy; vard. nuts endast pred., nutty, potty; uppsluppen wild; löjlig ridiculous; tokrolig funny, comic[al]inte så tokig not [too] bad, pretty goodtokig i förtjust i crazy (mad, vard. nuts) aboutbli tokig go maddet är så man kan bli tokig it's enough to drive one mad (crazy)är du tokig? äv. are you completely out of your mind?
© NE Nationalencyklopedin AB