Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lögnaresubstantiv~n, =liar
inpiskadadjektiv-piskat, ~ethoroughpaced…; out-and-out…en inpiskad lögnare an inveterate (a consummate) liaren inpiskad skurk an arch villain
2 kallatransitivt verb~de, ~tbenämna allm. callkalla ngn [för] lögnare call sb a liarkalla saker och ting vid deras rätta namn call a spade a spadedet kallar jag tur! I call that luck!transitivt verb och intransitivt verb~de, ~ttillkalla send for, call; officiellt summonplikten kallar duty callskalla ropa på call; tillkalla send for, callkalla till styrelsemöte call a board meetingkalla fram ngn ask sb to come forwardkalla hem ask…to come home; dipl. recall; mil. withdrawkalla in a) beordra in el. instämma summon, call b) mil. call up; speciellt amer. draft; till värnplikt äv. conscript; jfr inkalladkalla in ngn som vittne call (summon) sb as a witnesskalla till sig call
stor (jfr större, störst)adjektiv~tallm. a) framför allt om konkr. subst. large; i ledigare stil vanl. big; vard., starkt känslobeton. äv. great [big]…; lång tall b) framför allt om abstr. subst.el.i betydelserna 'framstående', 'betydande' o.d. great; storartad grand c) i vissa fall much; vid eng. subst. i pl. many
Peter den store Peter the Great[ett] stort antal a large (great) number[ett] stort avstånd a great distancestor beställning large orderen stor beundrare av… a great admirer of…en stor del av eleverna var sjuka a large (great) number of…en stor del av tiden a good (great) deal of the timetill stor del largely, to a large extenti stora drag in broad outline, broadly[en] stor familj a large (big) familydet stora flertalet the great majoritystora förluster heavy lossestill min stora förvåning much to my (to my great) surprisevara till stor hjälp be a (of) great help, be very helpfulett stort hus a big (large, large-sized) housestort inflytande great influencestora ingången the main entranceen stor karl a big (lång tall) manen stor konstnär a great artisten stor lögnare a great [big] liarvara till stor nytta be of great usestor näsa big nosedet är mig ett stort nöje att (+ inf.) I have much pleasure in + ing-formstora ord big wordsgöra stora pengar make big moneystora planer great (big) plans[en] stor publik a large (big) audiencei stor stil vräkigt in [grand] stylestor summa [pengar] large (great, big) sum [of money]stor vänkrets many friendsstor ökning a great (large, big) increasehur stor är den? how big (resp. large) is it?, what size is it?dubbelt så stor som twice as big (resp. large) as, double the size ofde är lika stora they are just as big (resp. large), they are the same sizehan är stor för sin ålder he is big for his agevara stor i maten be a big eatervara stor i orden talk bigvara stor till växten be tall of stature
i substantivisk användning:
i stort sett (i det stora hela) on the whole, generally (broadly) speaking, by and largebeskriva läget i stort …in broad outlineman måste se det i stort …take a broad view of itslå på stort do the thing in style, make a splash
vuxen (attr.) grown-upstora damen vard. quite a [little] ladybli stor grow upnär jag blir stor when I grow up; vard. when I am big
stor bokstav versal capital, capital letter
© NE Nationalencyklopedin AB