Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 låtahjälpverblät, låtit a) tillåta let, allow, permit b) se till att ngt blir gjort get, make, have, cause, order c) vid omskr. (i formen låt) av imper. 1 person pl. av huvudvb. let; se äv. t.ex. låta bliunder blilåta ngn göra ngt inte hindra let sb…; tillåta allow (ge lov permit, överlåta åt leave) sb to…låta göra ngt se till att ngt blir gjort have (get) sth done (tillverkat made); vidta åtgärder cause sth to be donelåt oss göra det! let's do it!jag kan inte låta honom göra det äv. I can't have him doing thatde lät honom göra vad han ville he was allowed to do…; han lät bygga ett hus he had…builtlåta ngt bli en vana make sth a habit (a habit of sth)låta ngn [få] veta let sb knowlåta ngn förstå att give sb to understand…låtahanden glida över ngt pass…over sthlåt det gå fort! be quick about it!, make it snappy!låtangt gå vidare pass…onlåta ngt ligga [där det ligger] leave sth where it ishan lät meddela att he sent word (a message [to say])…låtadörren stå öppen leave…openlåt det vara! strunta i det don't bother!låtangn (ngt) vara [i fred] let (leave)…alone (be)jag låter inte (tänker inte låta) någon behandla mig på det sättet I'm not (not going) to be treated like that by anybodyjag låter mig inte kommenderas nobody is going to tell me what to do, I won't be dictated to (bossed about)låt dig inte nedslås av det don't let it get you downlåta sig nöja (nöja sig) med be content withhan låter inte övertala sig he is not to be persuaded, he won't [let himself] be persuaded
1 låtaintransitivt verblät, låtitljuda el. verka sound <som (som om) like (as if)>han låter arg (arg på rösten) he (his voice) sounds angryhur låter citatet (melodin)? how does the quotation read (the melody go)?det låter verkar bra that sounds fine, that makes sensedet låter verkar inte bra I don't like the sound of that, that's not so gooddet låter bättre that's more like it, now you're talkingdet låter (låter på honom) som om han skulle få jobbet it seems (from what he says it seems) as if…så ska det låta! bildl. that's the spirit!, that's more like it!
påskinatransitivt verboböjl.låta påskina låta förstå el. låtsas pretend; antyda intimate, hintlåta påskinaförstå att… äv. make out that…
präntsubstantiv~et, =, sätta…på pränt skriva ned write down…; låta skriva ned have…written down
blidkatransitivt verb~de, ~tappease, conciliate, placatelåta blidka sig ge efter relent
enrolleratransitivt verb~de, ~tenrol; amer. enroll; enlist[låta] enrollera sig enrol etc. oneself, enlist
täckelsesubstantiv~t, ~r, låta täckelset falla från en staty unveil…
vredesubstantiv~nwrath; ursinne fury, ragelåta sin vrede gå ut över ngn vent one's anger on sb
revysubstantiv~n, ~erteat. revue, variety (amer. vaudeville) [show]; översikt reviewlåta gamla minnen passera revy review…
duperatransitivt verb~de, ~ttake in, dupelåta dupera sig (sig duperas) allow oneself to be taken in (duped)
© NE Nationalencyklopedin AB