Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

långsamtadverbslowly; ibland äv. slow; långtråkigt boringly, tediouslylångsamt verkande gift slow poisondet går långsamt it is a slow businessdet går långsamt för honom att lära sig engelska he is very slow in learning…
svajaintransitivt verb~de, ~tsjö. swingom musikanläggning o.d. fade; långsamt wow; snabbt flutter
förstörasintransitivt deponensverb-stördes, -störtsbe destroyed osv.; jfr förstöra; långsamt decay; totalt perish
svajsubstantiv~etligga på svaj sjö. swing at anchori musikanläggning o.d. fading; långsamt wow; snabbt flutter
dödandesubstantiv~tkilling; hand. cancellation, closingadjektivoböjl.skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse dödligett långsamt dödande gift a deadly poison that acts slowly
2 knallaintransitivt verb~de, ~tgå långsamt trotknalla vidare äv. push ondet knallar [och går] I am jogging along (managing) [pretty well]knalla i väg trot (push, toddle) off
skridaintransitivt verbskred, skriditeg.:gå långsamt glide, pass slowly, stalk; med långa steg strideskrida till handling take actionskrida till verket set to workskrida fram om person march (stride) along
bromsaintransitivt verb~de, ~tbrake, apply (put on) the brake; bildl. put a brake (check) onbromsa in brake; långsamt slow downtransitivt verb~de, ~teg. brakebromsa bilen (cykeln) brake the car (the cycle)bildl. check, curb
saktaadjektivoböjl.långsam slow; varsam gentle; dämpad softöver sakta eld over a slow firei sakta mak at an easy (a leisurely) pace, at an ambleadverblångsamt slowly; varsamt gentlysakta framåt! sjö. easy ahead!sakta walk slowly (tyst softly)sakta men säkert slow but sure, slowly but steadily (surely)transitivt verb och intransitivt verb~de, ~tsakta farten el. sakta in slow down, slacken [the] speedreflexivt verb~de, ~tklockan saktar sig …is losing [time]
skyndaintransitivt verb~de, ~tila el. hasta hasten; skynda sigse skyndadet är [nog] klokast att skynda långsamt ung. more haste, less speedreflexivt verb~de, ~tskynda sig hurry [up]; make haste, be quickskynda dig [på]! hurry up!, come on!, be quick [about it]!skynda sig hem hurry (rush) [to get] homeskynda sig att göra ngt hasten osv. to do sth
partikelverbskynda [sig] efter ngnhasten (hurry) after (för att hinna i fatt äv. to catch up with)skynda [sig] fram till ngn (ngt)hasten on (along) to…, hurry to…skynda påtr.skynda på ngn hurry sb [up]; jfr påskyndaitr.se II ovanskynda tillitr. hasten (hurry [up], come hurrying up) to the spotskynda vidarehurry on
© NE Nationalencyklopedin AB