Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

låg (jfr lägre, lägst)adjektiv~tallm. low; kort el. om t.ex. träd el. skorsten äv. short; tarvlig o.d. äv. mean, baseflyga låg höjd …at a low altitudelåga priser low priceslågt straff light (mild) sentencehan har låga tankar om… he has a low opinion of…om ljudmed låg röst in a low voicelåga toner low notesvard., nere, deppig down, low
halvliggaintransitivt verb-låg, -legatreclinei halvliggande ställning in a reclining position
utväxlingsubstantiv~enutbyte exchangetekn. gear; kraftöverföring transmission; utväxlande gearinglåg (hög) utväxling low (high) gearha låg utväxling be low-gearedha hög utväxling be high-geared
1 kullesubstantiv~n, kullarhatt~ crownen hatt med låg (hög) kulle äv. a low-crowned (high-crowned) hat
uddesubstantiv~n, uddarhög el. bergig cape, head[land]; låg el. smal point [of land]; landtunga spit, tongue of land
2 pannasubstantiv~n, pannorforehead; poet. browhög (låg) panna high (low) foreheadlägga pannan i [djupa] veck wrinkle [up] one's forehead
åliggaintransitivt verb-låg, -legatom t.ex. plikt el. kostnader fall ondet åligger honom att (+ inf.) it is his duty to + inf.
profilsubstantiv~en, ~erprofile äv. bildl.; tekn. äv. [vertical] section; däcks profile, pattern; personlighet personality, imagehålla en låg profil bildl. keep a low profileavbilda i profil …in profile, …side-face
lägreadjektivkomparativallm. lower osv.; jfr låg; i rang o.d. äv. inferior <än to>underordnadadverblowerlägre sänka priset go lowerhänga tavlan lägre hang…lower [down]lägre stående djur lower animals
föreliggaintransitivt verb-låg, -legatfinnas till exist, be; finnas tillgänglig be available, be to handhär måste föreligga ett misstag there must be some mistake herenågon fara för hans liv föreligger inte his life is not in danger
© NE Nationalencyklopedin AB