Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

läsaverbread; t.ex. bön sayläsa ngt för ngn read sth to sbläsa högt read aloud, read out loudstudera studyläsa engelska för ngn ta lektioner take lessons in English with sbläsa sina läxor prepare one's homeworkundervisaläsa engelska med ngn ge lektioner give sb lessons in English
verb och partikelverbläsa igenom ngtread sth throughläsa inen kurs, en roll learnläsa påläxa etc. prepareläsa uppread, read out
läsligadjektivmöjlig att läsa legible; tydbar decipherable
kursivtadverbin italicsläsa kursivt read without preparation; flyktigt read rapidly
tillbringaverbhon tillbringade dagen med att läsa en bok she spent the day reading a book
turasverbturas om att läsa take it in turns to read, take turns in reading, take turns at readingturas om med ngn take turns with sb
högtadverbhigh; i hög grad, mycket highly; högt upp high upen högt uppsatt politiker a high-ranking politicianälska ngn högt love sb dearlyom ljud loud; högljutt loudly; ej tyst, ej för sig själv aloud; musik., om ton highläsa högt read out loudtänka högt think out loud
brukaverbbegagna sig av useodla cultivate'ha för vana' usuallyhan brukar komma på eftermiddagen he usually (generally) comes in the afternoonhan brukade läsa i timmar he used to read for hours, he would read for hoursdet brukar vara svårt it is often difficult, it is apt to be difficult
utadverboutdag ut och dag in day in, day outläsa ut en bok finish a bookvända ut och in på ngt turn sth inside outut på gatan go out into the streetut på isen go out on to the iceut på restaurang go to a restaurantut ur out of
vidareadjektiv och adverbytterligare further; mera more; i rum farther, further; i tid longerflyga vidare fly on <till to>läsa vidare read on, go on readingse vidare sid. 5 see also page fiveoch så vidare and so ontills vidare så länge for the present; tills annat besked ges until further noticeutan vidare resolut straight off; genast at onceinte (inget) vidare bra not very good, not too goodhan är ingen vidare lärare he is not much of a teacher
attinfinitivmärketohan lovade att inte göra det he promised not to do thatundvika att göra ngt avoid doing sthboken är värd att läsa the book is worth readingefter att ha ätit frukost gick han after having breakfast he left, having had breakfast he leftkonsten att sjunga the art of singing
konjunktionthatjag är säker på att han… I'm sure he…, I'm sure that he…frånsett att hon… apart from the fact that she…du kan lita på att jag gör det you may depend on me to do itvad vill du att jag ska göra? what do you want me to do?jag väntar på att han ska komma I am waiting for him to come, I am expecting him to comeursäkta att jag stör! excuse my disturbing you!, excuse me disturbing you!
© NE Nationalencyklopedin AB