Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

längstadjektivsuperlativlongest osv.; jfr långi det längsta så länge som möjligt as long as possible; in i det sista to the very lasthoppas i det längsta hope against hopeadverbi rumsbetydelse vanl. furthest äv. friare, farthest; ända right; jfr ex.; i tidsbetydelse vanl. longest; jfr långt, längejag har längst att gå I have the longest way to govara (räcka) längst last longestlängst bort furthest awaylängst fram [i salen] at the very front [of the hall]längst inne i lådan at the very back of…längst nere (ned) i flyttkartongen (på sidan) at the very bottom of…stå längst till höger …furthest to the right, …at the extreme rightlängst ute på udden right out on…
gruvgångsubstantiv~en, ~argallery, drift; längst ned level
ärlighetsubstantiv~enhonesty, straightforwardness osv.; jfr ärligärlighet varar längst honesty is the best policyhan är ärligheten själv …the soul of honesty, …as honest as the day is longi ärlighetens namn måste jag to be quite honest…
norrsubstantivoböjl.väderstreck the northhär uppe i Norr …the Northrakt (längst, borta) i norr due (farthest, out) northgränsa i norr och söder till… be bounded in the north and the south by…ett rum mot (åt) norr …to the (…facing) northstyra åt norr …north (northward[s])adverb[to the] north <om of>; jfr äv. norrifrån, norrut
främstadverbförst first; längst fram in front; om rang el. ställning foremost; huvudsakligen principally, chiefly; se äv. först och främstunder förstfrämst go first, lead [the way], walk in front; i främsta ledet be in the front rank äv. bildl.ligga främst i tävling lead
2 baksubstantiv~en, ~arvard., säte behind, bottom, backside; byx~ seatfå eld i baken step on itbred om baken broad in the beamsport.2–0 i baken 2–0 downadverbbehind, at the backbak i boken at the back of …längst bak i salen at the very back of the hallbak och fram, se bakochfram
ytterstaadjektivsuperlativeg.:längst ut belägen outermost; längst bort belägen farthest, remotest; friare utmostden yttersta gränsen the utmost (extreme) limitden yttersta högern the extreme Rightden yttersta spetsen (änden) av ngt the extremity (extreme end) of sthsist last; om t.ex. orsak el. syfte ultimategöra en ytterstaansträngning make one last (a final)…på den yttersta dagen in the last day, on judgement dayyttersta domen the last judgementligga på sitt yttersta be dying, be at death's doorstörst el. högst utmost, extrememed yttersta försiktighet with extreme (the utmost) carei yttersta nöd in utter destitutionav yttersta vikt of vital (the utmost) importancegöra sitt yttersta do one's utmostanstränga sig till det yttersta exert oneself to the utmost, go all outdriva ngn till det yttersta drive sb to extremitieskämpa till det yttersta fight to the bitter endutnyttja ngt till det yttersta exploit sth to the utmost (limit)
lång (jfr längre, längst)adjektiv~tallm. long; långvarig äv. prolonged, protracted (jfr också långvarig); väl lång el. om muntlig el. skriftlig framställning lengthydu har inte lång tid på dig you haven't got much timedet tar inte lång tid (stund) [för honom] att (+ inf.) it doesn't (kommer inte att won't) take [him] long to + inf.hur lång tid tar det? how long…?lång till växten el. reslig talllång och gänglig lanky
2 varaintransitivt verb~de, ~träcka el. allm. last; pågå go on; fortsätta continue; hålla i sig hold; i högre stil endure; hålla el. om kläder o.d. äv. wear; jfr räcka, räckavarahålla länge äv. be durable (lasting)vara längre än äv. outlastvara över vintern last the winter [out]det var roligt så länge det varade …while it lastedärlighet varar längst honesty is the best policy
nedadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. brinna nedunder brinna); allm. down; nedåt äv. downwards; nedför trappan downstairsupp och ned, i div. uttryck se uppuppifrån och ned from top to bottomlängst nedsidan at the [very] bottom of…ända ned all the way down (to the bottom)lägganed ngt i …sth intoblöta (skräpa) ned utan obj. make things all wet (make a mess)
© NE Nationalencyklopedin AB