Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

längeadverblong, for a long timesova länge sleep latelänge for a long timeän (ännu) så länge so far…länge som as long asför länge sedan a long time agomiddagen är färdig för länge sedan dinner has been ready for a long timedet var länge sen! we haven't met for a long time!; skämts. long time no see!
förränkonjunktionbeforeinte förrän först not until, not tilldet dröjde inte länge förrän it was not long before
hejinterjektionhälsning hallo!; amer. hi!, hi there!hej då! adjö bye-bye!hej så länge! so long!
dröjaverbsöla dawdledröja med att komma be late in comingdröja med ngt delay sth, put off sthsvaret har dröjt länge the answer has been a long time comingvänta wait; stanna stop, stayvar god och dröj! i telefon hold on, please!, hold the line, please!dröj lite! el. dröj ett tag! hang on!, wait a moment!dröj inte länge! don't be long!det dröjer länge, innan… it will be a long time before…det dröjde inte länge förrän (innan) hon kom it was not long before she came
helstadverbjag vill (skulle) helst I would ratherjag vill allra helst I want most of all tohur som helst anyhowhur länge som helst hur länge ni vill as long as you likejag betalar hur mycket som helst I'll pay any amountingen som helst anledning no reason whatevernär som helst any time; när ni vill whenever you likevad som helst anything; vad ni vill anything you likevar (vart) som helst anywhere; var (vart) ni vill wherever you likevem som helst anybody; vem ni vill whoever you likevilken som helst a) av två either b) vilken ni vill whichever you like
drygadjektivsom räcker länge lasting; väl tilltagen ample; rågad heapeddryga böter a heavy fine (sing.)en dryg timme a good hour, a full hourdet här kaffet är drygt this coffee goes a long wayom person:mallig stuck-up
sovaverbsleep, be asleepsova gott djupt be sound asleep, be fast asleepsov gott! sleep well!jag ska sova på saken I'll have to sleep on it, I'll have to sleep on the matter
verb och partikelverbsova av sigt.ex. rus, ilska sleep offsova uttillräckligt länge have enough sleepsova över tidenoversleepsova över hos ngn stay the night
ännuadverbom tid:spec. om ngt ej inträffat yet; fortfarande still; hittills as yet, yet, so far; så sent som only, as late asär hon här ännu? a) har hon kommit is she here yet? b) är hon kvar is she still here?det har ännu aldrig hänt it has never happened so far, it has never happened as yetännu i denna dag to this very dayännuså sent som i går only yesterdayännu så länge hittills so far, up to nowytterligare moreännu en one more, yet anotherännu en gång once more (framför komparativ) still, evenännu bättre still better, even better
vidareadjektiv och adverbytterligare further; mera more; i rum farther, further; i tid longerflyga vidare fly on <till to>läsa vidare read on, go on readingse vidare sid. 5 see also page fiveoch så vidare and so ontills vidare så länge for the present; tills annat besked ges until further noticeutan vidare resolut straight off; genast at onceinte (inget) vidare bra not very good, not too goodhan är ingen vidare lärare he is not much of a teacher
2 underprepositioni rumsbetydelse under; nedanför below, beneathstå under ngn i rang be below sbta ngn under armen take sb's armett slag under bältet a blow below the beltvara känd under namnet… be known by the name of…, go by the name of…5 grader under noll five degrees below freezing-point, five degrees below zeroi tidsbetydelse:under loppet av during, in; som svar på frågan 'hur länge' forunder dagen during the daydet regnade oavbrutet under fem dagar it rained continuously for five daysunder en resa ska man… when travelling one should…under tiden in the meantimeunder det att han talade skrev han några anteckningar while he was speaking he wrote some notes
adverbunderneath; nedanför below
© NE Nationalencyklopedin AB