Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lägstadjektivsuperlativlowest osv.; jfr låg (attr.)om antal el. fart m.m. äv. minimumlägsta hyllan äv. on the bottom shelflägsta växeln in the lowest gearadverblowestman måste räkna med lägst 500 kronor …500 kronor at the lowestnär aktierna står [som] lägst …are at their lowest; jfr lågt
understadverbat the bottom <i lådan etc. of…>; lägst lowest
låg (jfr lägre, lägst)adjektiv~tallm. low; kort el. om t.ex. träd el. skorsten äv. short; tarvlig o.d. äv. mean, baseflyga låg höjd …at a low altitudelåga priser low priceslågt straff light (mild) sentencehan har låga tankar om… he has a low opinion of…om ljudmed låg röst in a low voicelåga toner low notesvard., nere, deppig down, low
lågt (jfr lägre, lägst)adverblow; med låg röst äv. in a low voiceflyga lågt fly lowvara alltför lågt försäkrad be underinsuredligga lågt med huvudet lie with one's head lowstaden ligger lågt …stands on low groundligga lågt, se liggalågt räknat at a low estimatetavlan sitter för lågt …is too far downsolen står lågt …is lowaktierna står lågt …are low (down)
© NE Nationalencyklopedin AB