Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

läggningsubstantiv~en, ~arkaraktär disposition; sinnelag temperament; fallenhet bent, turn <för, åt for>sexuell läggning sexual orientationav hår setting
händighetsubstantiv~enpratisk läggning handiness; skicklighet deftness, dexterity
karaktärsubstantiv~en, ~erallm. character; beskaffenhet nature, quality; läggning disposition, mentality; viljestyrka willpowerjag har dålig karaktär skämts. I've got no willpower, I've got a weak character
lynnesubstantiv~t, ~nläggning temperament; sinnelag disposition; äv. temper; sinnesstämning humour, moodvara vid dåligt lynne be in a bad humour; vard. have the sulks; jfr humörmed ex.
förmågasubstantiv~nskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasfysisk el. andlig kraft power <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; prestations~ capacity <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor + ing-form>; fallenhet o.d. faculty <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor (of) + ing-form>; duglighet ability <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; capability <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof + ing-form>; läggning gift, talent, aptitude <att+ inf.>, <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor + ing-form>ha (sakna) förmåga att koncentrera sig vanl. be able (be unable) to…jag gjorde det efter bästa förmåga …to the best of my ability~n, förmågorpersonhan är en verklig förmåga he is a man of great abilityunga förmågor young talents
väsensubstantiv~det, =väsende a) [någots innersta] natur essence; beskaffenhet nature; läggning el. sinnelag character, disposition; sätt manner[s (pl.)]; person[lighet] beingtingens [innersta] väsen the essence of thingshan kände det i sitt innersta väsen …in the very fibre of his beingkonsten är till sitt väsen… art is essentially (intrinsically)…han är vänlig till sitt väsen he has a gentle disposition b) varelse being; filos. äv. entity; ande~ geniuspl.geniusesgeniiskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasspiritdet högsta väsendet the Supreme Beingett övernaturligt väsen a supernatural being (creature) c) som efterled i sammansättn. vanl. system, service; jfr postväsen, skolväsenm.fl.oböjl., ettskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasoväsen noise, row; se äv. oväsengöra stort väsen av ngt make a [big] fuss (song and dance) about sth, make a big business out of sthmycket väsen för ingenting a lot of fuss (much ado) about nothinghan gör inte mycket väsen av sig he is rather quiet
natursubstantiv~en, ~erallm. nature; läggning el. kynne o.d. äv. disposition, temperament; geografisk beskaffenhet äv. geography; natursceneri o.d. [natural] scenerynaturen som skapande kraft o.d. naturekomma ut i naturen …the country[side]Sveriges natur nature in Swedenen vacker natur omgivning beautiful scenery, a beautiful landscapeett stycke vild natur a stretch of wild naturefrågor av allmän natur questions of a general nature (character)det ligger i människans natur [att (+ inf.)] it is inherent in human nature [to + inf.]det ligger i sakens natur [att man…] it is in the nature of things (is quite natural) [that…]ute i naturen in the countryside; utomhus out of doors, in the openvara försiktig till sin natur (av naturen) be wary by nature (constitution)
2 kommaintransitivt verbkom, kommit (jfr kommandejfr äv. ex. med 'komma' under resp. subst., adv. m.m.)
come; råka komma el. hamna get; anlända äv. arrive <till ati vissa fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin>; infinna sig el. uppträda o.d. äv. appear; vard. turn uphan (tåget) kom klockan 9 …arrived (came [here], dit got there) at 9 o'clocknär kommertåget [hit]? äv. when will…get (be) here?jag kommer! [I'm] coming!jag kommer intepå festenjag tänker inte komma gå på festen I'm not going [to go], I shan't be therehan kom för sent he was (came, arrived) too late; var försenad he was latevart vill du komma? vad syftar du på? what are you driving at?kom och hälsa på mig! come and see me!, look me up!jag har lovat att komma och hälsa på dem …to go and see themkomma springande (cyklande osv.) come running (cycling osv.) along
med obeton. prep.komma av bero på be due tokomma från härstamma från el. om ord be derived fromkomma från en fin familj come of…komma i ordning get organizedkomma i säng get to bedkomma i tid be (hit come, dit get there) in timevar kommer du ifrån? el. varifrån kommer du? where do (plötsligt eller närmast have) you come from?komma med ha med sig bring; en historia el. lögner come out with, tell; anmärkning el. påstående el. skämt el. ursäkter make; undanflykter el. förslag el. plan bring (put) forward; invändningar äv. make, raisevad har du att komma med? säga what have you got to say (erbjuda offer, visa show, föreslå suggest)?komma på besök (visit) callhur kommer man till stationen? how does one (do I) get to the station?komma till uppgörelse come to; t.ex. insikt el. resultat el. slutsats arrive atkomma till nytta be of use, be some good, come in useful
vard., få orgasm come
komma att (+ inf.) a)uttr. framtidkommer att (+ inf.): i första person will (shall) + inf.; i övriga person will + inf.kommer du (ni) att (+ inf.) ? äv. are you going to + inf.?; jfr äv. ska b)hur kom du att tänka på det (lära dig svenska, förälska dig i henne)? how did you come (resp. happen) to…?jag kom att tänka på att jag it occurred to me…, I happened to think of the fact…
reflexivt verbkom, kommitkomma sig hända o.d. come about, happenkomma sig av bero på come from, be due (owing) tohur kommer ˈdet sig? how is that?, how come?, why?hur kom det sig att han…? how is it (did it come about) that…?
partikelverbkomma ankomma an på, se bero, bkomma avse stiga avunder stigakomma av sig stop [short], get stuck; tappa tråden lose the threadkomma bortavlägsna sig get away; gå förlorad get (be) lostde kom bort från varandra i trängseln they lost each other in the crowdkomma efterbakom come behind (after); go (walk) behind (after); följa [efter] follow; bli efter get (fall) behindkommatio minuter efter [de andra] turn up…after the otherskomma emellanintervenekomma emotmöta come (dit go) towards (to meet)stöta emot go against (into)…komma framstiga fram:hit come (dit go) up; ur gömställe el. led o.d. come out <ur, från of>komma vidare get on (igenom through, förbi past); på telefon get throughhinna (nå) fram:dit get there, get to (reach) the place; hit get here; anlända arrivebildl.vi har kommit fram till följande siffror we have arrived at…vi kom fram till fann att… we came to the conclusion that…framträda el. bli synlig come out, appear, emergebli bekant come outde upplysningar som kommit fram föranleder mig the information that has come to hand…komma förkomma sig för med att (+ inf.) bring oneself to + inf.jag har tänkt skriva, men jag har inte kommit mig för …but I haven't got around to itkomma förbieg. pass; hälsa på drop by (in); ~ fram get pastkomma förekomma före [ngn] eg. get there (hit here) before (ahead of) sb; i tid el. i rang come before (precede) sb; vid tävling get ahead (in front) of sbkomma ifrånget away from; bli kvitt o.d. get rid of; bli ledig get offkomma ifrån varandra get separated; bildl. äv. drift apartkomma igenkomma ihop sigfall out <om about>komma ihågse ihågkomma income in; inträda äv. enter; lyckas ~ in get in; ~ inomhus come (resp. get) indoorskomma in i a) rummet el. butiken come (resp. get, kliva walk, step) into, enter b) tidningen (om artikel o.d.) be inserted (appear) in c) få upp skåp o.d. get…open d) bekanta sig med become acquainted (familiar) withkomma in med a) ett brev el. en bricka o.d. come in with (bringing, carrying) b) anbud el. uppgifter hand in c) ansökan make, present, submitkomma in på a) utbildning o.d. be admitted to b) samtalsämne get (apropå drift) on tokomma i vägget off (away, started)det är på tiden att vi kommer i väg …[that] we were off, …for us to be offkomma lossom person:eg. get away (ut out); bildl. get awaykomma medgöra sällskap el. följa come (dit go) along, come (dit go) with me (him osv.)komma med ngn come (dit go) [along] with sbhinna med tåg (båt) catch…han kom inte med tåget äv. he missed…han kom inte med på fotografiet he didn't get into…komma ned (ner)come down, descend; klättra ned äv. go down; lyckas ~ ned o.d. get down <fråntaketskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfromträdetskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasout of>komma ned från stegen get off…komma ned till (på) undervåningen go (resp. come) downstairskomma ned på jorden [igen] get back to realitykomma omkringnär allt kommer omkring after all; when all is said and done, at the end of the daykomma påerinra sig think of, recall, rememberjag kan inte kommanamnet äv. …escapes mehitta på think of, hit [up]onhan kom på en bra idé …struck himöverraska come upon; se vidare ertappakomma tilltilläggas be addeddessutom kommermoms till in addition there will be…uppstå arise, come about; ~ till stånd el. om t.ex. dikt be written (om tavla made, om musik composed)berättahur barn kommer till …the facts of lifekomma tillbakareturn äv. bildl., come (go resp. get) back; jfr återkommajag kommer tillbaka i morgon I'll call again…jag kommer snart tillbaka! I'll soon be back!komma undanundkomma get off, escapekomma uppallm. come up; dit upp go up; ta sig (stiga) upp o.d. get up; om växt come up, shoot [up]; om fråga el. förslag come (be brought) up <till behandling for discussion>komma sig upp make one's way, get onkomma upp i (till) en hastighet av… reach a speed of…komma ur ngtget out of…komma utcome (dit go; lyckas ~ get) out <ur of>om bok o.d. come out, appear, be publishedhan har kommit ut med en bok he has brought out (published)…om rykte o.d. get about (abroad); om hemlighet äv. be revealedberätta om sin sexuella läggning come out [of the closet]komma åtfå tag i get hold of, secure; jfr komma övernedan; reachjag kan inte komma åt de inlåsta böckerna I can't get at…få fast o.d. get at; skada äv. do a bad turn toråka röra vid el. (stöta emot) touch, come in[to] contact withjag råkade komma åt… I happened to touch (brush against)…få tillfälle get a chance (an opportunity) <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. of + ing-form>komma övereg. come (dit go, lyckas ~ get) over (tvärs över t.ex. flod across)jag kommer över till dig senare! I'll come round later on!få tag i get hold of, come by; hitta find, come across; till billigt pris pick upövervinna el. t.ex. förlust get over, surmount; t.ex. skandal live…downkomma överensse under överens
© NE Nationalencyklopedin AB