Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lägesubstantiv~t, ~nallm. situation äv. bildl., position; plats site, location; i förhållande till väderstreck aspect, exposure; röst~ pitch; tillstånd state, conditions (pl.)geografiskt läge geographical positionkolla läget vard. check up on things, check things outhur är läget? vard. how's things (tricks)?, what's the score?som läget nu är as the situation is now, as matters now standi dagens läge in the present situation, as things are (matters stand) now
belägenhetsubstantiv~en, ~erläge el. placering situation, position; plats location; bildl. situation, state
trångmålsubstantiv~et, =framför allt ekonomiskt embarrassment; friare äv. straits (pl.)nöd[läge] distressråka (vara) i trångmål get into (be in) straits
2 tillståndsubstantiv~et, =skick state, state (condition) of things; läge conditioni fast (flytande) tillstånd in solid (fluid) formi upphetsat tillstånd in a state of excitement (agitation)
nordligadjektiv~tfrån el. mot norr el. om t.ex. vind el. riktning el. läge northerly; om vind äv. north; i norr el. t.ex. boende el. belägen northerndet blåser nordlig vind the wind is northerly (comes from the north)
situationsubstantiv~en, ~ersituation; läge äv. position; tillfälle occasionsätta sig in i situationen make oneself acquainted with the situationsätt dig in i min situation! put yourself in my place!
kärvadjektiv~tallm. harsh; om yta el. före äv. rough äv. om vin; om landskap äv. austere; bildl. el. om stil el. språk el. humor rugged; om person gruff; trög el. om t.ex. fönster el. byrålåda stiffett kärvt läge a difficult situationkärva tider hard times
sitssubstantiv~en, ~arallm. seat; på stol äv. bottomkortsp.kortens (spelarnas) sits the lie of the cards (the order of the players)situation el. läge (vard.)vi är i en besvärlig sits we are in a real fix (spot)
klarnaintransitivt verb~de, ~tbli ljus[are]:om himlen clear, become clear[er]; om vädret clear up; ljusna brighten up äv. bildl.; bli klarare el. om läge o.d. become clearer <för to>det vädretklarnar [upp] it is clearing updet saken o.d. börjar klarna things are looking upklarna upp clear (brighten) upom vätska clarify
spändadjektivspänt (jfr spänna)eg.:[ut]sträckt stretched; om rep, muskel taut; om rep äv. tight, tense; bildl. el. nervös tense, nervy; vard., irriterad uptightett spänt förhållande strained relations (pl.)spänd förväntan eager (tense) expectationspänt intresse intense interestett spänt läge a tense situation, a state of tensionspända nerver tense (highly-strung, taut) nervesi spänd väntan on tenterhooksvara spänd på att få veta be curious (anxious) to know
© NE Nationalencyklopedin AB