Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 kvartsubstantiv~en, ~arvard., enkel bostad pad; se äv. knarkarkvart
1 kvartsubstantiv~en, ~ar el. som måttsord äv. pl.=skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasfjärdedel quarteren (ett) kvarts… a quarter of a (resp. an)…avståndet är en och tre kvarts meter …a metre (amer. meter) and three-quarters; se äv. trekvart~en, ~ar el. som måttsord äv. pl.=skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaskvarts timme quarter of an hourklockan är kvart i två it is a quarter to (amer. äv. of) twoklockan är kvart över två it is a quarter past (amer. äv. after) two~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasmus. fourth~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassport., kvartsfinal quarterfinal
2 kokatransitivt verb~de, ~t[ngt i] vätska boil; långkok stew; laga [till] (t.ex. kaffe o.d., soppa, gröt, äv. karameller, lim m.m.) makekoka köttet mört boil the meat until tenderkoka soppan en kvart let the soup simmer for…koka soppa på en spik ung. make a lot out of nothingkokt färdigkokt el. om t.ex. fisk el. kött el. potatis äv. cooked; (pred. äv.) doneintransitivt verb~de, ~tallm. boil; sjuda simmerlåt soppan kokaen kvart let the soup simmer for…det kokade i mig (jag kokade) av vrede I was boiling (simmering, seething) with…
partikelverbkoka bortitr. boil awaykoka ihopboil down; bildl. el. t.ex. en historia concoct, make (cook) upkoka intr. el. frukt el. grönsaker preserve; i glasburk bottle; jfr inkoktkoka uppitr. come to the boiltr. bring…to the boilkoka överboil over äv. bildl.
skullehjälpverbimperf. av 1 skolaofta would, should; i ledigare stil sammandragna till 'd (t.ex. he'd); 'would', 'should' + 'not' wouldn't, shouldn't
utan beton. part.uttryckande framtid (framtiden räknas från en tidpunkt i förfluten tid):i första pers. would; i britt. eng. äv. should; i övriga pers. would; ofta äv. konstruktion med be going to + inf.om ett par dagar skulle jag fylla 50 år …I would (was going to) be fiftydet skulle ta honom en kvart att gå dit beräknade han it would take him…doktorn sa att jag snart skulle bli frisk …that I would soon recoverhan hoppades att det skulle sluta regna he hoped that it would stop raining (that the rain would stop)han var rädd att de skulle väcka henne he was afraid that they would wake herhan undrade om han någonsin skulle få betalt …whether he would ever be paidhan såg fram mot den morgon när han skulle få sova ut …when he would be able to sleep long enough
om något omedelbart förestående el. avsett = 'skulle just', 'ämnade', 'tänkte':han skulle precis svara, när he was just going to answer,…[han var rädd för att] det skulle bli regn […that] it was going to rainhon sa att hon skulle bo hos sin pappa …she was going (avsåg…she meant el. intended) to stay with her fathervet du vad han skulle göra med det? …what he was going to do with it?
om något som avtalats el. bestämts på förhand (el. av ödet): konstruktion med be to + inf.kriget skulle vara mer än fyra år the war was to last…naturligtvis skulle det regna den dag som vi hade valt för utflykten of course it would (it just had to) rain on the day…
uttryckande den talandes egen vilja, avsikt, beslut o.d. wouldlovade jag inte att jag skulle göra det? didn't I promise [that] I would do it?
uttryckande någon annans vilja el. allm. shouldpå den tiden skulleförväntades man avlägga visiter …you were supposed (expected) to pay visitsde kom överens om att vi skulle åka …that we should (were to) gohan lovade att det inte skulle upprepas …that it would not be repeatedhan gav order om att fångarna skulle friges he gave orders for the prisoners to be released, he ordered that the prisoners [should] be releasedhon undrade om hon skulle svara äv. she wondered whether to replyhan visste inte vad han skulle säga he didn't know what to say
att-satser efter vissa viljeverb återges vanl. med infinitivkonstruktion (alltid efter 'wanted', 'liked' o. 'told' i eng.):
hon ville att jag skulle komma she wanted me to comehon sa att jag skulle komma genast she told me to come immediately
i betydelsen 'borde', 'skulle allt' el. uttryckande råd el. lämplighet should; uttryckande plikt el. moralisk skyldighet ought toenligt min mening, skulle hon aldrig ha gift sig med honom in my opinion she should really never have married himhon visste inte om hon skulle skratta eller gråta vanl. …whether to laugh or cry
villkor som anges i villkorsbisats el. är underförstått:i första pers. i allm. would; i britt. eng. äv. should; i övriga pers. wouldjag skulle inte bli förvånad om… I wouldn't be surprised (shouldn't wonder) if…det skulle jag inte tro I shouldn't think soskulle jag tro …I should think, …I dare sayjag skulle gärna stanna I would love to stayskulle du resa dit om du hade tid? would you go there…?utan hennes hjälp skulle du ha varit ruinerad without (but for) her help, you would…det finns ingenstans, det skulle möjligen vara i Kina …except perhaps (…unless it be) in Chinadet skulle kunna tänkas that's quite possible, that's not impossibleen åtgärd som skulle [ha] lönat sig om… a measure which would have paid off, if…
ifrågasättande, med innebörden 'skulle ngt verkligen (enligt uppgift)…'skulle hon vara…? [do] you mean (are you trying) to say that she is…?ingenting tyder (tydde) på att han som det nu uppges el. antasskulle ha gjort en sådan upptäckt …that he has (had) ever made such a discovery
i retoriska frågor el. vanligen inledda med frågeord som 'varför', 'hur' shouldvarför [i all världen] skulle jag (han) åka dit? why [on earth] should I (he)…?Varför är hon här? - Hur skulle jag kunna veta det? …- How should (would, do) I know?skulle jag inte bry mig om mina barn? do you mean (are you trying) to say that I don't care about my children?
i att-satser efter uttryck för känsla o.d. och efter subjektiva omdömen shouldatt det skulle gå så långt! that it should have come to this!
i avsiktsbisatser: med starkare framhållande av avsikten should, would; mer formellt mighthan lade bort kniven så att han inte skulle skära sig …so that he should (would, might) not cut himself, …so as not to cut himself
i vissa villkorsbisatser a) allm.:'händelsevis skulle' should; vid mycket osannolikt fall were to + inf. i alla pers.om du skulle träffa honom, så säg [till honom]… if you should (should you el. in case you should) [happen to] see him, tell him…skulle jag se honom ska jag underrätta dig if I should (should I) see him… b)i fristående villkorsbisats innebärande ett förslagom vi skullepå bio? suppose we (let's) go…!, how (what) about going…?
i vissa andra (t.ex. medgivande, tids- o. jämförande) bisatser för att uttrycka något tänkt, en avsikt o.d.jag gör det, även om jag skulle förlora pengarna I'll do it even if (though) I should lose the money
a)vissa att-satser, vanl. föregångna av preposition, motsvaras av konstruktion med infinitiv el. ing-form av huvudverbetde var angelägna om att jag skulle gå in i föreningen they were anxious for me to join…jag krävde att han skulle visa mig… I insisted on his (him) showing me… b)efter '[allt]för' (eng. 'too') o. 'nog' el. 'tillräcklig[t]' m.m. (eng. 'enough', 'sufficient[ly]')vägen var inte bred nog för att två bilar skulle kunna mötas …wide enough for two cars to meet
speciella falldu skulle bara våga! just you dare (try)!
2 slåtransitivt verb och intransitivt verbslog, slagittilldela flera slagel.besegra beat; träffa med (ge) ett slag strike, hit; piska lash; stöta el. smälla knock, bang; som tr. äv.:med flata handen smack, slap; lätt tap, rap; besegra äv. defeat; t.ex. pjäs i schack take, capture
i mera speciella betydelser:meja mow; t.ex. gräs äv. cut; kasta (i tärningsspel) throw; göra:t.ex. knut tie, make; tele., ett nummer dial
slå ngn [gul och blå] beat sb [black and blue]slåbesegra ett lag med 2–1 beat a team two oneslå fienden beat (defeat) the enemyslå ett nummer dial a numberklockan slår två the clock is striking twodet slog mig föll mig in it crossed my mind; frapperade mig it struck meslå ngn i ansiktet hit (med handen äv. slap, smack) sb in the faceslå ngn i huvudet knock (bang) sb on the headslångt i bitar smash (knock, break)…to piecesslåen boll i nät hit…into the netbollen slog i nät[et] …hit the netslånäven i bordet bring down…on [to] the table with a bang; bildl. put one's foot downslå huvudet i (mot) en sten bump (knock) one's head on (against)…slå i dörrarna slam (bang) the doorsslå i en ordbok consult (look sth up in) a dictionaryslå ngn med häpnad strike sb with amazement (awe)slå armarna om ngn throw (put) one's arms round…
intransitivt verbslog, slagit (jfr äv. slå)vara i rörelse beat; om hjärta äv. el. häftigt throb, pound; om vågor äv. lap; om dörr be banging; om fisk be splashing about; fladdra (om t.ex. segel) flapdörren står och slår …keeps bangingfågeln slår med vingarna …beats (flaps) its wingsregnet slår mot fönstret the rain is beating against…om klockaklockan slår varje kvart the clock strikes every quarter of an hourslå an be a [great] hit, catch on
reflexivt verbslog, slagitslå sig skada sig hurt oneselfslå sig i huvudet (på knät) hurt (bump) one's head (knee)slå sig på knäna slap one's kneesslå sig för bröstet stoltsera swagger, blow one's own trumpetslå sig på angripa el. t.ex. andningen attack, affectslå sig bågna warp, cast
partikelverbslå antr.:ton el. tangent strike; sträng äv. touchitr. catch on, become popular <publiken with…>slå an på ngn catch (take) sb's fancy, make a favourable impression on sb; imponera på impress sbslå avhugga av knock off; bryta itu break…in two; meja av el. gräs mow, cutkoppla ur o.d. switch offslå av 200 kronor [på priset] pruta knock (take) off…[from the price]slå av på takten (kraven etc.) reduce…, go easy on…slå borthälla pour (kasta throw) away; vifta etc. whisk (flick) away (off)bildl. drive (chase) away; skaka av sig äv. shake off; bagatellisera make light ofslå bort tanken på ngt äv. dismiss the thought of sthslå bort ngt med ett skämt pass…off with a jokeslå fastbildl.se fastslåslå felse felslå sig frameg. fight one's way through; lyckas make one's way, get onslå it.ex. spik drive (knock, hammer)…injag slog i huvudet när jag föll I hurt (bumped) my head…slåplugga i sig ngt cram (drum) sth into one's headslålura i ngn ngt talk sb into believing sthslå ifrånkoppla från switch off; t.ex. motor äv. cut outslå ifrån försvara sig defend oneselfslå ifrån sig ngt: avvisa reject…; skaka av sig shake off…; tankar äv. dismiss…tyget slår ifrån sig smuts …doesn't absorb [the] dirt, …is dirt-resistantslå igenstänga:t.ex. bok el. låda close (shut)…[with a bang]; t.ex. dörr äv. slam…to (shut), bang; t.ex. lock bang (snap)…downslå igen [butiken] bildl. shut up [shop], close downstängas shut of itself [with a bang]; om dörr äv. slam shutslå igenomgöra succé:om person make a name for oneself; om sak be a success (hit)slå igenom med en bok make one's name with…slå ihjälslå ihjäl ngn kill…; litt. slay…han slog ihjäl sig vanl. he was killedslå ihjäl tiden kill timeslå ihopslå mot varandra:händer clap; klackar click…[together]slå igen (t.ex. bok) close; fälla ihop:t.ex. fällstol fold [up]; paraply close, put downslå samman put…together, make…into one; förena join, combine, unite, fuse <till ngt into…>; hand. merge <till into>, amalgamate; lägga ihop put…together; t.ex. tillgångar äv. poolslå sig ihop inbördes join together, uniteom de slår sina kloka huvuden ihop …lay (put) their heads togetherslå sig ihop [om en present] club together (amer. pitch in) [to buy…]slå sig ihop med ngn join [forces] (associate oneself, amer. tie up) with…slå inhamra in drive (knock, hammer) inslå sönder:t.ex. fönster smash; t.ex. dörr batter…down, smash (bash) inslå in öppna dörrar bildl. batter at an open doorslå in ngt [i papper] wrap up…[in paper]; se äv. inslagenslå in ngt i kassaapparaten register (vard. ring up) sth on the cash registergå i uppfyllelse come trueslå in på en väg take…, turn into…slå sig lösroa sig enjoy oneself; släppa sig lös let oneself go, let one's hair downslå nedslå omkull (till marken) knock…down, bowl…over; driva ned (t.ex. påle) drive (hammer)…down <i marken into…>fälla ned:t.ex. sufflett put down; paraply äv. close; blicken cast downkuva:t.ex. uppror put down, crush; bildl.:göra modfälld discourage; göra nedslagen depress, cast downblixten slog ned i trädet the tree was struck by lightningslå ned på om rovfågelel.bildl. swoop down (pounce) [up]on; bildl. äv. crack (clamp) down onminskase slå avovanslå sig ned sätta sig sit (settle) down; om t.ex. fågel settle; bosätta sig settle [down]slå dig ned! sit down!, take a seat!slå omförändras change äv. om väder; om vind chop about (round)kasta om (t.ex. omkopplare) turn over, reverseslå om ett papper [om ngt] put (wrap)…round [sth]slå omkring sigslå vilt omkring sig lash (hit) out wildlyslå omkullknock…down (over)slå påkoppla på (t.ex. motor) switch (turn) onslå hälla på pour onslå sig på ägna sig åt [att spela] golf take up (go in for) [playing] golfslå runtom t.ex. bil overturnfesta celebrate, have a fling, paint the town redslå sammanse slå ihopovanslå sönderbreak…[to pieces]; krossa äv. smashslå…sönder och samman smash (batter)…to pieces; jfr äv. sönderslagenslå tillge…ett slag strike, hit; ngn äv. hit…a blow; med flata handen slap, smack; stöta till knock (bump) intoslå till i t.ex. en affär clinch (settle) the deal; bestämma sig go for itslå till ingripa mot t.ex. brottslingar crack down onslå tillbakat.ex. anfall beat off, repelge igen hit (strike) backslå uppsätta upp:allm. put up; tält äv. pitch; anslag o.d. äv. post [up], stick upslå upp nyheten om mordet på första sidan splash…on the front pagefälla upp:t.ex. paraply el. sufflett put up; krage turn upöppna:allm. open; t.ex. dörr throw (fling)…openslå upp sidan 10 [i en bok] open [a book] at…slå upp ett ord i en ordbok look up a word in…bryta (förlovning) break offkomma upp (om lågor) flare up; öppnas (om t.ex. dörr) fly openslå ut (jfr äv. utslagen)avlägsna knock out; krossa (t.ex. fönsterruta) break, smash; hamra ut (t.ex. buckla) flatten [out]slå ut en boll i tennis hit a ball out of [the] court (i bordtennis off the table)han har slagit ut en tand he has knocked out a toothbreda ut:t.ex. vingar spread; hår let downslå ut med armarna throw (fling) one's arms aboutslå ut kostnaderna på flera år spread the costs over…; flera personer distribute the costs among…besegra:sport. knock out; vinna över, slå beat; konkurrera ut:person cut out; sak supersedespricka ut:om blomma come out; öppna sig open; om träd burst into leaf (med blommor into blossom)slå väl ut turn out wellslå ut hälla ut pour out; spilla spill [out]slå överitr.:elektr. flash over; om röst break; slå runt turn (tumble) over; bildl.:överdriva overdo itslå över övergå i change (turn) into
© NE Nationalencyklopedin AB