Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kvaradverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. hålla kvarunder hålla); på samma plats som förut [still] there (resp. here); kvarlämnad left [behind]; efter [sig] behind; vidare, längre (i förb. med verb som 'stanna) on; i behåll (i förb. med 'vara' o. 'finnas'):om institution o.d. in existence; om bok el. dokument extant; bevarad preserved; återstående el. övrig left; över el. till övers left, over, left over; fortfarande still; ytterligare morebli (finnas, stanna, vara) kvar äv. remainha 500 kronor kvar have…left [over]ha kvar behålla keephar vi långt kvar? av vägen are we [still] far off?inte ha långt kvar [att leva] not have long (a long time) left [to live]låta ngt ligga (stå m.fl.) kvar [där] leave…[there]stå kvar friareel.bildl. remain <[som medlem] i a member of>under de få dagar som är kvar till jul äv. …remaining to Christmasdet var bara fem minuter kvar äv. there were…to go (run)det är mycket kvar av (på) arbetet there is a great deal of…[still] left (remaining to be done)det är inte mycket kvar there's not much left
barnasinnesubstantiv~t, ~nchildlike mindhan har barnasinnet kvar he is still a child at heart
glömmatransitivt verbglömde, glömtforget; försumma neglect; lämna kvar leave … behindför att inte glömma… not forgetting…man glömmer så lätt one is apt to forgetvi glömmer det! let's forget it!, let's say no more about it!glömma kvar ngt på bordet leave sth on the tablereflexivt verbglömde, glömtglömma sig forget oneself
finnasintransitivt deponensverbfanns, funnitsvara be; existera exist; stå att finna el. påträffas be found; förekomma äv. occurdet finns opers. there is (resp. are)det finns folk som… there are (you will find) people who…finns det…? har ni…? have you [got]…?det bästa kaffe som finns the best coffee there is (vard. coffee going)finnas kvar a) vara över be left b) inte vara borttagen (försvunnen) be still there c) fortfarande finnas:allm. remain; vara bevarad be extantden finns kvar här …is still hereordet finns med …is includedfinnas till exist, be in existence
sittandeadjektivoböjl.om levande varelser sitting; på sittplats äv. seatedmiddagen serverades vid sittande bord a sit-down dinner was servedden sittande regeringen the Government in office; nuvarande äv. the present Governmentgöra ngt i sittande ställning …sitting downbli sittande, se sitta kvar, sitta fastunder sitta
dröjaintransitivt verbdröjde, dröjtlåta vänta på sig be late <med att komma in coming>; söla loiter, dawdlesvaret har dröjt länge the answer has been a long time [in] cominglåta anstå o.d.dröja med ngt delay sth, be long about (uppskjuta put off, tveka med hesitate about) sthdröja med att (+ inf.) be long [in] (delay, put off) + ing-formvänta wait; stanna stop, staydröja [kvar] stanna kvar linger; poet. tarrydröja vid… bildl. dwell [up]on…var god och dröj! i telefon hold on (hold the line), please!opers.det dröjer länge innan… it will be a long [long] time (a long time will elapse) before…det dröjde en evighet innan… it was ages before…
kakasubstantiv~n, kakorallm. el. äv. t.ex. tårta el. socker~ o.d. samt foder~ m.m. cake; finare bakverk pastry äv. koll.; små~ biscuit; amer. cookie; jfr chokladkakakräva sin del av kakan bildl. …one's slice (cut, share) of the caketa hela kakan bildl. take (bag) the lotman kan inte både äta kakan och ha den kvar you can't have your cake and eat it,
återståintransitivt verb-stod, -ståttremain; vara kvar äv. be left [over]det återstår att bevisa it remains to be proveddet återstår för mig endast att tacka er it only remains for me to thank youdet återstår ännu tio minuter there are still…left (to go)det återstårtio lådor att leverera there remain[s]…to be delivereddet värsta återstår the worst is still to come; att göra the worst still remains to be done (att säga to be said)
stannaintransitivt verb~de, ~tbli kvar stay; jfr stanna kvarunder stannanedankomma för att stanna come to staydet stannar mellan oss this is between you and me, it will go no furtherstanna hos ngn stay with sbstanna till middagen stay for dinnerstanna över natten stay (vard. stop) the night
bli stående o.d. el. sluta röra sig:allm. stop; om bil, tåg o.d. äv. halt, come to a halt; med el. om fordon (avsiktligt) pull up; om arbete äv. come to a halt; om hjärta äv. cease to beatstanna tvärt stop short, stop deadklockan har stannat …has stoppedstanna i växten stop growingdet stannade vid hotelser it got no (they etc. did not get) further than threatsstelna el. om vätska stop running; kok. set
transitivt verb~de, ~thejda stop; bromsa (t.ex. fordon) äv. bring…to a standstill
partikelverbstanna avallm. stop, cease; om t.ex. arbete el. trafik äv. come to a standstill; om samtal o.d. die down, flagstanna bortastay (remain) awaystanna hemmastay (remain) at homestanna kvar (jfr ex. under stanna); stanna remain; om person äv. stay; där man är remain where one is; som rest be left, remain; längre än de andra stay on (behind), remain behindstanna uppestanna uppe sent stay up late
liggandeadjektivoböjl.allm. lying; om person äv. reclining, recumbent; belägen äv. situated; vågrät horizontalstaty i liggande ställning …in a recumbent positionbli liggande a) om person:i sängen remain in bed; inte kunna resa sig not be able to rise (get up) b) om sak:ligga kvar remain; bli kvarlämnad be left; inte slutbehandlas remain undealt with, get held up; inte göras färdig remain undone; inte bli avsänd not be sent offförvaras liggande be kept flat (in a horizontal position); om t.ex. flaskor be stored lying down
© NE Nationalencyklopedin AB