Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kvällsubstafton evening; senare nightgod kväll! good evening!; vid avsked good evening!, good night!i kväll this evening, tonightom kvällen el. kvällen in the eveningkl. 10 på kvällen at 10 o'clock in the evening, at 10 o'clock at night
i kvälladverbthis evening, tonight
i gåradverbyesterdayi går kväll yesterday evening, last nighti går morse yesterday morning
kanskeadverbperhaps, maybejag kanske träffar honom i kväll I may (might) meet him tonight
morgonsubstmotsats: kväll morning; gryning dawngod morgon! good morning!i morgon tomorrowi morgon bitti tomorrow morningom (på) morgonen in the morning
upptagenadjektivsysselsatt busy, occupiedjag är upptagen i kväll, bortbjuden etc. I am engaged…; av arbete I shall be busy…vara upptagen med att göra ngt be busy doing sthbesatt occupiedplatsen är upptagen the seat is takendet är upptaget tele. the number is engaged; amer. the line is busy
passsubstpassage passlegitimation passporttjänstgöring dutyvem har passet i kväll? who is on duty tonight?pass mycket så mycket as much as thispasstill den grad stor att… so big that…komma väl (bra) till pass come in handy
vikasubstge vika a) give way <för to>, give in <för to>, yield <för to> b) falla ihop collapse
verbfoldreserveravika en kväll för fester etc. set aside an eveningvika en plats reserve a seatvika om hörnet turn the cornervika sig böja sig bendvika sig dubbel av skratt, smärta double up with; ge vika yield <för to>, give way <för to>, give in <för to>benen vek sig under henne her legs gave way under her
verb och partikelverbvika avturn off <från vägen from the road>vika ihopfold upvika in påturn into, turn downvika undangive way <för to>
1 hahjälpverbtempusbildande havedu har snart glömt det you will soon have forgotten itdet hade jag aldrig trott I would never have thought it
huvudverbhave, have gotvilken färg har den? what colour is it?ha fel be wrongha rätt be rightdet kan vara bra att ha it will come in handyvad har du här att göra? what are you doing here?vad ska man ha det till? what's it for?nu har jag det! now I've got it!få, erhålla havevad vill du ha? what do you want?; om förtäring what will you have?jag skulle vilja ha en tidning I'd like a newspaper, I should like a newspaperha det bra gott ställt be well offha det så bra! have a good time!ha det trevligt have a nice timehur har du det? how's things?ha ledigt be free, be off dutyha lätt att find it easy tot.ex. kläder wear
verb och partikelverbha ngt emot:jag har inget emot det I have nothing against ithar du något emot att jag röker? do you mind my smoking?ha för sigtro, mena think; föreställa sig have an idea; inbilla sig imaginevad har du för dig? vad gör du? what are you doing?vad har du för dig i kväll? are you doing anything tonight?ha ngt kvarha över have sth left; ännu ha still have sthha medha med sighave with one, bringha på sigha ngt på sig vara klädd i ngt have sth on, wear sthhar du en penna på dig? have you got a pencil on you?vi har bara en dag på oss we have only one day leftha söndert.ex. en vas break; t.ex. en klänning tear
© NE Nationalencyklopedin AB