Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kurssubstcoursehålla kurs på (mot) steer for, head forhand. rate < for>stå högt i kurs be at a premium <hos with>, be in great favour <hos with>skol. el. univ. coursegå på kurs i… attend a course in…
språkresasubstkurs utomlands language course abroad
deltagaresubstparticipator; i t.ex. kurs memberdeltagarna ofta those taking part, the participants; i tävling the competitors
avvikaverbskilja sig differfrån t.ex. ämne digressfrån t.ex. kurs (om fartyg), sanningen deviaterymma escape
varvaverbvarva ngt lägga i skikt put sth in layerssport. lapskol. etc.varvad kurs sandwich coursevarva ner ease off, take it easier, relax
läsaverbread; t.ex. bön sayläsa ngt för ngn read sth to sbläsa högt read aloud, read out loudstudera studyläsa engelska för ngn ta lektioner take lessons in English with sbläsa sina läxor prepare one's homeworkundervisaläsa engelska med ngn ge lektioner give sb lessons in English
verb och partikelverbläsa igenom ngtread sth throughläsa inen kurs, en roll learnläsa påläxa etc. prepareläsa uppread, read out
© NE Nationalencyklopedin AB