Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kurssubstantiv~en, ~erriktning:sjö. el. flyg.el.bildl. course; polit. o.d. äv. [line of] policyhålla kursen sjö. el. flyg. keep (stand on) one's courseändra kurs change (alter) one's course; sjö. äv. veerhand. rate < for>, [market] price < of>; värdepappers äv. quotation < for>; på valutor rate [of exchange]högsta kurs [vanl. the] peak price (resp. highest quotation)lägsta kurs [vanl. the] bottom price (resp. rate)stå högt i kurs be at a premium; bildl. be in great repute (om idéer o.d. favour) <hos with>stå lågt i kurs be at a discount äv. bildl.skol. el. univ. coursegå [igenom] (delta i) en kurs attend a coursegå en kurs i matlagning take (attend) classes in cookery
språkresasubstantiv~n, -resorkurs utomlands language course abroad
föranmälan=, en, -anmälningar och föranmälningsubstantiv~en, ~artill tävling preliminary (advance) entry (till kurs application)
slutkurssubstantiv~en, ~erpå börs closing rate osv.; jfr kurs
deltagaresubstantiv~n, = (jfr delta, )participator, participant <i in>, member äv. i kurs, attender <i of>deltagarna ofta äv. those taking part osv.; i tävling the competitors (entrants)
mattasintransitivt deponensverbmattades, mattatsmattas [av] bli mattare (svagare) become weaker etc.; jfr matt; om färg, glans o.d. fade; bildl.:om t.ex. intresse flag; om kurs weaken; om t.ex. trafik slacken [off]; om blåst abate
anmälansubstantiv=, en, anmälningarrapport report; meddelande om flyttning etc. notification, notice <om of>göra en anmälan om saken t.ex. till polisen report the mattertill kurs o.d. application; till tävling o.d. entry <till for>recension review
riktningsubstantiv~en, ~areg.:håll (allm.) direction; kurs äv. coursei nordlig riktning in a northerly direction, northwards, to the northi riktning mot… in the direction of…ändra riktning change [one's] direction (one's course)bildl.:kurs el. utvecklingslinje direction, course, way; linje line[s (pl.)]; vändning turn; inom konst el. vetenskap el. politik o.d.:rörelse movement, line; skola school; tendens tendency, trendutvecklas i demokratisk riktning gradually become more democratic
krysssubstantiv~et, = a) kors cross; vid tippning drawsätta kryss för mark…with a cross; på t.ex. lista put a cross against b) korsord crossword c) sport. top corner of the goalsjö. a) segling mot vinden windward sailing, beating, tacking b) utan bestämd kurs cruisingligga på kryss, se kryssa
anmälatransitivt verb-mälde, -mälttillkännage announce; rapportera:allm. report; sjukdomsfall o.d. äv. notifyanmäla en besökare announce a visitorrecensera reviewreflexivt verb-mälde, -mältanmäla sig report <för (hos) to>anmälaange sig själv give oneself upanmäla sig som medlem apply for membership <i of>anmäla sig till en kurs register for a course
© NE Nationalencyklopedin AB