Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kunnahjälpverb (kan resp. kunde)can (resp. could)jag ska göra så gott jag kan I will do my besthan kan köra bil a) förstår sig på att he knows how to drive a car b) är i stånd att he is capable of driving a cardet kan inte vara sant that can't be truejag kan inte komma i morgon I can't come tomorrow, I won't be able to come tomorrowmay (resp. might)a)'kan kanske'du kunde ha förkylt dig you might have caught a colddet kan (kunde) tänkas vara sant it may (might) be truedet är så man kan bli galen it's enough to drive you madb)för att uttrycka tillåtelse etc., 'får'kan (kunde) jag få lite mera te? may (can, might, could) I have some more tea, please?c)'kan gärna'du kan lika gärna göra det själv you may as well do it yourselfd)i avsiktsbisatser som inleds med t.ex. 'so that'hon låste dörren så att ingen kunde komma in she locked the door so that no one could (might) come inspec. fallvem kan det vara? who can it be?vad kan klockan vara? I wonder what the time is?hur kan det komma sig att…? how is it that…?sådant kan ofta hända such things often happenbarn kan vara mycket prövande children can be very trying
huvudverbknowkunna läxan skol. know one's homeworkhan kan bilar he knows all about carshan kan flera språk he knows several languages, he can speak several languages
kundeimperf. av kunna
kanverbpresens av kunna
urskiljaverbskönja discern; 'kunna urskilja' make out; särskilja distinguish
rymmaverbfly run away; om fånge etc. escapekunna innehålla hold; ha plats för have room for; innefatta contain
behärskaverbcontrol, rule; kunna masterbehärska engelska bra have a good command of Englishbehärska ämnet have a good grasp of the subjectbehärska sig control oneself
förmåverbkunna el. orka be able to, be capable offörmå ngn att get sb toförmå sig till att… bring oneself to…, induce oneself to…
påståverbsay; uppge state; hävda assert, claim; vidhålla maintaindet påstås they say, it is saidhan påstår sig kunna göra det he claims he is able to do it
förståverbunderstandlåta ngn förstå att… give sb to understand that…å, jag förstår! oh, I see!göra sig förstådd make oneself understoodförstå sig på att… know how to…, understand how to…förstå sig på ngt understand sth; kunna know about sthjag förstår mig inte på henne I can't make her out
femräkneordfemvi fem the five of usvi var fem there were five of usfem och fem fem åt gången five at a timevinna med 5—3 win by 5—3, win 5—3kunna ngt på sina fem fingrar know sth backwardsen fem sex gånger some five or six timesfem hundra five hundredfem tusen five thousandtåget går 5.20 the train leaves at five twentyhan kom klockan halv fem he came at half past fourhan bor på Storgatan 5 he lives at 5 Storgatan
© NE Nationalencyklopedin AB