Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kunnatransitivt verbkunde, kunnat(med subst. obj.) 'känna till' el. 'behärska' el. 'ha lärt sig' knowhan kan allt vet allt he knows everything; kan göra allt he can do everythingnu kan vi det här! nu är vi färdiga med (och trötta på) det här we've had quite enough of this now!han kan sina saker he knows his businesshan kan flera språk he knows (kan tala can speak) several languages
hjälpverbkunde, kunnatkan (resp. kunde) som uttrycker förmåga, möjlighet m.m. can (resp. could)jag kan (kan inte) simma, dansa etc. I can (can't)…jag ska göra allt jag kan äv. …everything in my powerjag ska göra så gott jag kan I will do my best, I will do as well as (as best) I canjag kan inte komma i morgon I can't come (make it) tomorrowboken kan köpas i vilken affär som helst the book can (is to) be had…han kan köra bil förstår sig på att he knows how to drive a cardet kan du är lätt för dig att säga som är… it's easy for you to say, you are…jag kan själv I can do it myself
kunna (+ inf.) (resp. kunnat) 'vara i stånd att' m.m. be (resp. been) able to; 'ha förmåga att' äv. have (resp. had) the power (om själslig förmåga ability) to; 'ha tillfälle att' äv. be (resp. been) in a position to; 'förstå sig på att' äv. know (resp. known) how to; jfr äv. ex.inte kunna äv. be unable toskulle kunna 'kunde' ofta could (resp. might)hade hon (om hon hade) kunnatgöra det, så… had she (if she had) been able (in a position) to…
som uttrycker oviss möjlighet el. tillåtelse m.m. may (resp. might), can (resp. could); jfr ex.det är så man kan bli galen el. det kan göra en galen it's enough to drive you mad (crazy)kan (kunde) jag få lite mera te? may el. can (might, could) I have some more tea, please?kan (kunde) jag få fråga dig om en sak? may el. can (might, could) I ask you a question?kan jag få komma in? may (can) I come in?jag kan ha misstagit mig I may have been mistakenhan kan komma vilket ögonblick som helst he may come…det kan [tänkas] vara sant it may be true
spec. fall:det kan du ha rätt i you may be right theredet kan man kalla otur! that's what I call bad luck!du kan väl komma vädjande do come, please!hon låste dörren så att ingen kunde (skulle kunna) komma in she locked the door so that no one might (could, should) come inhur kan det komma sig att…? how is (comes) it that…?du kan räkna med mig you may (can) count on mehon kan (kunde) sitta så där i timmar i sträck she will (would) sit (she sits resp. sat) like that for hours on endvad kan klockan vara? I wonder what the time is?vem kan det vara? who can (might) it be?du kan vara glad att du inte följde med you may be glad you didn't come
partikelverbjag kan inte med honom (det) I can't stand him (it)jag kan inte med att se… I can't stand seeing…
kundeimperf. av kunna
kanverbkunde, kunnatskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse kunna
rinnandeadjektivoböjl.running osv.; jfr rinnakunna ngt som ett rinnande vatten know sth [off] pat
ansvarskännandeadjektivoböjl.…conscious of one's responsibility (responsibilities)ingen ansvarskännande människa skulle kunna göra något sådant no responsible person could…
disciplinsubstantiv~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaslydnad o.d. disciplinehålla disciplin keep (maintain) discipline (order)kunna hålla disciplin äv. be a good disciplinarian~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasvetenskapsgren branch of learning, discipline
förmåtransitivt verb och intransitivt verb-mådde, -måttkunna el. orkaförmå [att] (+ inf.) be able to + inf., be capable of + ing-formjag (du osv.) förmår (förmådde) inte vanl. I (you osv.) cannot (couldn't); jfr kunna, orkadet här är allt vad huset förmår …all I (resp. we) can offer youförmå ngn [till] att (+ inf.) get (induce, prevail upon, bring) sb to + inf.; övertala persuade sb to + inf.reflexivt verb-mådde, -måttförmå sig till att (+ inf.) bring (induce) oneself to + inf.; besluta sig make up one's mind to + inf.
ljudsubstantiv~et, =allm. (äv.ljudet) sound; buller noise; klang, hos instrument toneinte kunna få fram ett ljud av heshet be unable to say a word; av rörelse o.d. be unable to utter a [single] soundvi har inte hört ett ljud om saken …anything about it
mörkersubstantivmörkretdarkness; mera konkr. el. mörk rymd darkmörkret faller på nu darkness (night) is fallingefter mörkrets inbrott after darkfamla i mörker (mörkret) grope in the dark äv. bildl.kunna se i mörker (mörkret) …in the dark
knepsubstantiv~et, =trick; fint el. fuffens äv. dodge, gimmick; list stratagem, rusefula knep dirty tricks; i affärer äv. sharp practicekänna till knepet know the trick, know how it is donekunna knepen know the tricks of the trade, know the ropes
© NE Nationalencyklopedin AB