Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kulstötningsubstantiv~en, ~arsport. putting the shot (weight); idrottsgren shot put
1 kulasubstantiv~n, kulorallm. ball; klot äv. globe, sphere, orb; gevärs~ bullet; bröd~ el. pappers~ o.d. pellet; sten~ (leksak) marble; på termometer bulb; i radband beadförlupen kula stray bulletspela kula play marblespengar, vard.kulor marbles, bread (sg.)sport.: a) redskap shot, weight b) se kulstötningstöta kula put the shot (weight)börja på ny kula start afresh
stötsubstantiv~en, ~arslag el. törn o.d. el. speciellt som handling av levande varelse:allm. thrust; med ngt spetsigt äv. stab, prod, poke; hugg äv. stroke; slag blow äv. bildl., hit, knock, punch; fäktn. thrust, pass; i biljard stroke; i kulstötning put; i tyngdlyftning jerki trumpet o.d. blastelektr.el.bildl. shock; fys. impact; rekyl o.d. kick, recoilskakning hos fordon o.d. jolt, shake; vid jordbävning shock, tremor; vind~ gustsätta in en avgörande stöt mot… make a decisive thrust against… äv. bildl.få en elektrisk stöt get an electric shockta [emot] första stöten take the first impact, bear the [main] bruntaktas för stötar! handle with care!mortel~ pestlefonet. glottal stopinbrott, vard. job, heisten i stöten i taget one at a timevard.gammal stöt old fogey; amer. oldtimer
stötatransitivt verbstötte, stötteg.:med ngt spetsigt thrust, prod; med vapen äv. stab, plunge; med t.ex. armbågen jab, poke; slå knock, bang, hit, strike; knuffa push, shove; frukt bruisestöta foten (huvudet) mot en sten knock (bang) one's foot (head) against…stöta huvudet i taket bang one's head against…stöta käppen i golvet bang (mindre hårt tap) one's stick on…krossa pound; i mortel äv. pestle, braybildl.:väcka anstöt offend, give offence to; starkare shock; såra hurtstöta och blöta ett problem thrash (mull) over…i biljard play, strike; i kulstötning put; i tyngdlyftning jerk
intransitivt verbstötte, stöttknock, bump, hit, strike <mot ngn (ngt) against…, into…>huvudet stötte i taket …knocked etc. against the ceilingstöta motstånd el. svårigheter meet with…, encounter…, come (run) up against…stöta på grund run agroundstöta på ngn vard., göra närmanden make a pass at sbfäktn. thrust, lungeom fordon jolt, bump; om skjutvapen kick, recoiltyget stöter i rött …has a shade of red in it, …is reddish
reflexivt verbstötte, stött~ sig a) göra sig illa hurt (bruise) oneselfstöta sig mot bordskanten bump against… b)bildl.stöta sig med ngn get on the wrong side of sbstöta sig på ngt take offence at (exception to) sth
partikelverbstöta borteg. push away, thrust aside; bildl. repel; vänner alienate, estrange; ur gemenskap expelmed., om kroppsorgan rejectstöta emot [ngt]knock (bump) against (into) sth, strike (hit) against sth, collide with sth; för konstr. se under emotstöta framtr.:ljud emit; ord utter, jerk outitr.:mil. advance, push forwardstöta ifrån sigeg. push (thrust)…back (away); bildl.:t.ex. förslag reject; människor repelstöta ihopitr. knock (bump, starkare dash, crash) against (into) each other; om fordon äv. collide; om fartyg äv. run foul of each other; råkas run across each other, run (bump) into each otherstöta nedstöta ned ngt knock sth downstöta ned ngt från bordet knock sth off the tablestöta omkullknock…down (over); sak äv. upset, overturnstöta påtr.:sjö (t.ex. sandbank, mina) strike; händelsevis träffa come across, run across (into); finna (sak) come across, chance upon; t.ex. fiende el. svårighet meet with, encounter; problem stumble (come up) against; påminna remind sb <om of>stöt på om jag skulle glömma det remind me…om du behöver något så stöt bara på [mig] …just let me knowitr.:sjö. strike [the ground], run agroundstöta sönderkrossa poundstöta tilltr.:knuffa till knock (bump) against; ansluta sig till joinstöta till dörren stänga push the door to (shut)itr.stöta till med svärdet lunge with…; tillkomma, händase tillstötastöta uppdörr o.d. thrust (push)…open; jakt. start, rouse; fasan flushstöta uteg. expel, eject, thrust…out, drive out (away); bildl. el. utesluta expel <ur from>
© NE Nationalencyklopedin AB