Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kroppsubstantiv~en, ~arbody äv. fys., matem. o.d.; bål äv. trunk; slakt. carcass, carcasefast kropp fys. solidfrämmande kropp foreign bodynärmast kroppen next to the skinvåt inpå bara kroppen wet to the skindarra (ha ont) i hela kroppen shake (have aches and pains) all overha utslag över hela kroppen have spots (a rash) all over [one's body]till kropp och själ in mind and body
styckningsubstantiv~en, ~arav kött o.d. cutting-up; av död kropp dismemberment; av mark parcelling [out], allotment, division
otympligadjektiv~tklumpig:t.ex. om kropp el. rörelse ungainly; t.ex. om metod el. översättning clumsy; åbäkig unwieldy, cumbersome
ruttnaintransitivt verb~de, ~tbecome rotten osv. (jfr rutten); rot, go bad, putrefy; murkna äv. decay; om död kropp o.d. decomposeruttna bort rot away äv. bildl.
2 sundadjektivsuntfrisk sound, healthy; om föda o.d. wholesome; om vanor healthy; om klimat äv. salubrious; bildl. (om t.ex. omdöme, åsikt) soundvara sund till kropp och själ be of sound mind and body
styckatransitivt verb~de, ~tkött o.d. cut up; sönderdela i leder äv. disjoint, divide into joints; död kropp dismemberstycka sönder cut…into piecesjord, mark parcel out; t.ex. egendom äv. break up; till tomter äv. divide…into lots (plots, allotments)stycka av mindre egendom från större carve out
livsubstantiv~et, =allm. life; livstid lifetime; tillvaro äv. existence; livaktighet äv. vitality; levnadssätt way of life, livingliv och rörelse hustle and bustle, bustling lifelivet efter detta [the] life to comelivet i storstaden (på landet) town (country) lifedå blev det liv i honom then he suddenly came to lifebörja ett nytt liv start a new life; ändra (bättra) sig turn over a new leafliv come to lifefå nytt liv leva upp get (take) a new lease of lifeliv i get some life intoåter få liv i en avsvimmad bring…roundge liv åt t.ex. rummet el. tavlan give life to; ingjuta liv i infuse life intohålla liv i en diskussion keep…goingdetta livets goda creature comforts (pl.)skrämma livet ur ngn frighten sb out of his (resp. her) wits (the life out of sb)[få] sätta livet till lose (sacrifice) one's lifeta livet av ngn el. bringa ngn om livet take sb's life; mer 'uttänkt' put sb to deathta livet av sig el. ta sitt liv take one's [own] life, kill oneselfdet är ingen fara för hans liv his life is not in dangersånt är livet that's (such is) life, that's the way it (life) isspringa för livet run for all one is worth (like mad, for dear life)vän för livet friend for lifealdrig i livet never in all my life; utrop never!; vard. not on your life!, no way!har du (är) dina föräldrar i livet? are your parents living (alive)?med liv och lust with [one's] body (heart) and soul, with gusto (zest)komma ifrån ngt med livet i behåll escape from sth aliveen strid på liv och död a life-and-death struggletrött på livet tired of living (life)hålla ngn (intresset) vid liv keep sb alive (up the interest)vara vid liv be alivefå sig ngt till livs have (get) sth to eat; bildl. be treated to sth
levande varelse living being; om person äv. [living] soulde små liven the little (poor) dears
kropp bodykomma ngn (ngt) inpå livet lära känna get to grips with sb (sth), get to know sb (sth) intimately
midja waist äv. på plaggvara smal om livet have a small (slender) waistveka livet midriff, diaphragm
på plagg bodice
oväsen row, noise, commotion; bråk el. uppståndelse to-do, fussdet kommer att bli ett himla liv there'll be an awful row, there'll be the devil to pay
© NE Nationalencyklopedin AB