Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kritiskadjektiv~tbedömande el. klandrande el. avgörande critical; avgörande äv. crucialkritisk situation critical situation; nödläge äv. emergency
betänkligadjektiv~tallvarlig serious, grave; oroväckade disquieting; prekär precarious; riskabel hazardous; tvivelaktig dubious; kritisk critical
grinigadjektiv~tgnällig whining, whimpering; kinkig el. om barn fretfulknarrig grumpy; kritisk faultfinding; kinkig el. petnoga particular, pedantic
tidpunktsubstantiv~en, ~erpoint [of time], momentvid denna tidpunkt at this moment (framför allt kritisk juncture)vid tidpunkten för… at the time of…
överdrivetadverbexaggeratedly; excessively; jfr överdrivenöverdrivetnoga, artig etc. too…, over-…överdrivet frikostig (försiktig) over-generous (over-cautious), generous (cautious) to a faultöverdrivet kritisk hypercritical, over-criticalöverdrivet nitisk (samvetsgrann) over-zealous (over-scrupulous)inte överdrivetöver sig vänlig none too friendly, not over-friendly
tillfällesubstantiv~t, ~nnär ngt inträffar occasion; kritisk tidpunkt juncture; möjlighet opportunity, opening; slumpartat chance <[till] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. of + ing-form el. for + ing-form>tillfället gör tjuven ordspr. opportunity makes the thiefdet finns tillfällen då… there are times (occasions) when…så snart tillfälle erbjuder sig when[ever] an opportunity (resp. a chance) presents itself (occurs, arises)bereda (ge) ngn tillfälle att (+ inf.) furnish (provide) sb with (give sb) an (the) opportunity of + ing-formgripa tillfället el. ta tillfället i akt seize (take) the opportunityutnyttja tillfället make use (make the most) of the opportunityhan är ute för tillfället …just now, …[just] at the momentvid tillfälle when an opportunity arises (occurs), when [it is] convenientvid det tillfället el. vid tillfället i fråga on that occasion; vid den tidpunkten at the time
© NE Nationalencyklopedin AB