Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kraftigtadverbmed kraft el. starkt etc. powerfully, strongly etc.; jfr kraftigkraftigt byggd strongly (sturdily) built, sturdykraftigt framhålla ngt stress sth emphaticallyi hög grad el. betydligt greatly, very much, substantially etc.; jfr kraftigkraftigt bidra till… contribute greatly to…, be instrumental in…kraftigt förbättrade villkor considerably improved…
protesteraintransitivt verb och transitivt verb~de, ~tprotest <mot against>, object <mot to>protestera kraftigt mot ngt cry out (remonstrate) against sth
duktigtadverbwell, capably osv.; jfr duktigdet var duktigt gjort! well done!med besked with a vengeance; kraftigt powerfully, vigorouslyäta duktigt eat heartily
kraftigadjektiv~tkraftfull powerful; kraftigt verkande äv. potenten kraftig dos a strong (stiff) dosekraftiga påtryckningar strong pressure (sg.)ett kraftigt slag a powerful (strong, violent, hard, heavy) blow
stor el. avsevärd el. t.ex. förlust el. minskning el. ökning great, big, substantial, considerable; om t.ex. nedgång äv. heavy; om t.ex. ökning äv. sharp, steepen kraftig prissänkning äv. a drastic reduction of (in) prices
stor till växten el. omfånget big; stadigt byggd sturdy, robust; fetlagd stoutkraftig benstomme sturdy framekraftig karl strapping (robust, hefty, strong) fellowkraftigt rep stout ropekraftiga skor stout (strong) shoeskraftigt tyg strong (heavy) material (cloth)
om mat el. måltid:bastant substantial, solid; närande nourishing, nutritious; fet rich; 'tung' heavy
hårtadverbintensivt el. kraftigt hard; strängt severely; stadigt tight; mycket [very] much resp. very; jfr ex.hårt beskattad heavily taxedvara hårt packad be tightly packedhårt spänd lina very tense…arbeta hårt work harddra åt hårt (hårdare) tighten very much (more)krama ngn hårt hug…tightdet känns hårt bittert it feels bitterta ngt hårt bildl. take…hard (very much to heart)
byggatransitivt verb och intransitivt verbbyggde, byggtallm. build äv. bildl.; anlägga el. sammanfoga äv. construct; resa äv. erectdet bygger grundar sig på… it is founded (based, built) on…kraftigt byggd solidly built; om person sturdy, powerfully built
partikelverbbygga för en öppningbuild (wall, block) up…bygga inomge med väggar wall in; jfr inbyggdbygga omrebuild, reconstruct, alterbygga på ngt [med ngt]add [sth] to sthbygga tillutvidga enlargebygga uppuppföra erect, raise; friare build upbygga upp ngt på nytt rebuild (restore) sthbygga utenlarge, extend; förbättra developbygga överbuild over; täcka cover [in], roof over; jfr överbyggd
gripatransitivt verbgrep, gripitfatta tag i:allm.el.bildl. seize; kraftigt fatta tag i äv. catch (take) hold ofgripa [om] ngt clasp (grasp) sthgripa ngn i armen seize sb by the arm, seize hold of sb's armgripa ngt ur luften make sth up, invent sth; jfr. ex. under gripengripas av förtvivlan, samvetskval be seized with…gripas på bar gärning be caught in the acttjuv, misstänkt o.d. capture, catch; jur. apprehenddjupt röra [profoundly] touch (move), [deeply] affect; starkare thrill, grip
intransitivt verbgrep, gripitgripa efter ngt grasp (catch, snatch) at sth
partikelverbgripa sig angripa sig an ngt set about sthgripa inbildl.se ingripagripa in i varandra om t.ex. kugghjul interlock, engage
© NE Nationalencyklopedin AB